De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 september 2015

2 Inhoud presentatie  voorstellen nieuwe collega's Contractbeheer  stand van zaken monitoring  contracten 2016 ◦ uitgangspunten gemeenten contractaanpassingen ◦ onderwerpen tekstuele verbetersuggesties en aanpassingen in bekostiging vanuit gemeenten ◦ format voor inhoudelijke, tekstuele verbetersuggesties ◦ format voor eventuele aanpassingen bekostiging 2016 ◦ verdere proces & planning  eenmalige aanlevering van opgave van uren/dagdelen aan CAK (Begeleiding en HO) aan gemeenten.  terugblik bijeenkomst over samenwerking met wijkteams 22

3 Nieuwe collega's Contractbeheer Contractbeheer WMO vanuit Servicepunt71 voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude WMO contractbeheer op het gebied van Begeleiding, Hulpmiddelen, Woningaanpassingen, Beschermd Wonen, Huishoudelijke ondersteuning, Kortdurend Verblijf, Trapliften, Maaltijdvoorziening en Kindverzorging Monitoring van de vastgelegde afspraken in de Resultaatovereenkomst(en); Bijv. bewaken tijdigheid en kwaliteit halfjaarrapportages Bewaken van de kwaliteit van de contracten door leveranciers, zorgaanbieders en gemeenten Proactief: Bijv. analyse halfjaarrapportage (prestatiemonitoring), halfjaarlijkse leveranciersgesprekken en digitale klachtregistratie Reactief: Bijv. opleggen boetes en instellen verbetertrajecten 3

4 Stand van zaken monitoring  deadline was 1 september  aantal binnengekomen rapportages: 20 (krap 25%) waarvan een aantal zonder productie en een aantal waarbij het klachtenoverzicht mist  wat is de reden dat er nog niet gerapporteerd is/de rapportage niet volledig is?  nieuwe deadline: 15 september a.s.  vervolg: bespreking op de overlegtafel van 1 oktober a.s. 4

5 Contracten 2016 (1) Inleiding  In 2015 met hervorming HO en invoering van 5 producten begeleiding en gemiddelde cliëntfinanciering een forse stap gezet in transformatie;  inregelen van de transitie hebben in 2015 veel energie en tijd gevergd;  Beschermd wonen is in 2015 relatief beleidsluw overgenomen;  Door middel van het innovatiefonds begeleiding is er een begin gemaakt met verdere innovatie op dit terrein  De maaltijdondersteuning en kindverzorging (die met een half jaar is verlengd) zal per 1-1-2016 (of z.s.m. daarna) zijn hervormd; 5

6 Contracten 2016 (2) Vervolg inleiding  Tijd tussen nu en 1-1-2016 is (te)kort voor eventuele nieuwe, grootschalige doorontwikkelingen van HO, Begeleiding en KV  Daarom een pas op de plaats qua veranderingen in afspraken in de RO’s voor HO, Begeleiding en KV. Wel verder door ontwikkelen en fine tunen;  Eerste kwartaal/helft 2016 nieuwe, grotere stappen voorbereiden voor hervorming HO, Begeleiding en KV 2017;  Landelijke (budget- en definitie)discussies over BW vragen om uitgebreidere heroverweging en herziening van de contractafspraken per 1-1-2016. 6

7 Contracten 2016 (3)  uitgangspunten gemeenten voor resultaatsovereenkomsten HO, Begeleiding & KV  een pas op de plaats qua veranderingen in afspraken;  vanuit gemeenten zijn er geen redenen om de indeling in producten en de gemiddelde cliënt financiering per 1-1-2016 te wijzigen;  gemeenten hebben wel behoefte aan het verder door ontwikkelen en tekstueel fine tunen van de overeenkomsten;  het plustarief voor overgangscliënten in 2015 vervalt per 2016. 7

8 Contracten 2016 (4)  uitgangspunten resultaatsovereenkomst Beschermd Wonen  centrumgemeente volgt het ondersteuningsprogramma VNG voor het opstellen van een nieuw beleidskader Opvang & Bescherming, waarvan dit najaar de handreiking komt. 1 e helft 2016 is er een nieuw beleidskader  budgettair veel onzekerheid over macrobudget en verdeling over centrumgemeenten. Septembercirculaire afwachten, maar aankondiging tijdens meicirculaire was flinke achteruitgang in budget voor 2016.  afbakening doelgroep Wlz en Wmo blijft landelijk ook een discussie 8

9 Contracten 2016 (5)  Toch stappen richting vernieuwing BW zetten?  Voorbeeld andere gemeenten: losknippen NHC, begeleiding en dagbesteding;  Voorbeeld andere gemeenten: indelen naar ingeschatte duur van ontwikkeldoel/verblijfsduur: 1 jaar, tot 3 jaar, langer dan jaar;  Graag ook uw ideeën uiterlijk 24 september 2015 voor 12.00 uur!  Medio oktober een speciale bijeenkomst over BW met alle aanbieders. 9

10 Contracten 2016 (6) Tekstuele verbetersuggesties vanuit gemeenten Alle overeenkomsten;  de omschrijving van producten waar mogelijk en nodig verbeteren  de paragraaf over monitoring aanpassen (verhelderen) naar aanleiding van eerste ervaringen;  artikel inzake opzegging door cliënt of aanbieder aanvullen met een passage over het opzeggen door de gemeente; Elementen van addendum rechtmatigheid incorporeren in overeenkomst  passage toevoegen over hoeveel dagen na beëindiging van de vier wekenperiode de factuur moet worden ingediend en de opgave richting het CAK dient plaats te vinden. 10

11 Contracten 2016 (7) Overeenkomsten Begeleiding en HO  passage opnemen over de verplichting tot het leveren van maatwerk bij een cliënt als een onderdeel van de gemiddelde cliënt financiering beter verankeren;  passage opnemen over de maximale tijd tussen het ontvangen van de opdracht tot leveren en het starten met de ondersteuning  passage opnemen over de procedure van bij uitzonderlijke gevallen waarbij spoed aan de orde is; 11

12 Contracten 2016 (8) Behoefte gemeenten tot aanpassingen in bekostiging  we willen kijken op welke manier we het tarief van algemene voorziening HO (zowel standaardgedeelte als gedeelte voor minima) deelbaar kunnen maken in kleine eenheden (bv minuten);  we willen kijken op welke manier we de regeling van 50% van het tarief van de start- en eindperiode bij Begeleiding en BW kunnen wijzigen bijvoorbeeld door deze te vervangen door een regeling 0% bij start en 100% in laatste periode of door te werken met een weektarief (bij BW dagtarief) in plaats van 4 weken tarief; 12

13 Contracten 2016 (9)  we willen kijken of opname van een product en tarief voor verzorgende Begeleiding (daar waar het gaat om lijf gebonden zorg via de Wmo) nodig is;  bij Begeleiding willen we de prijsopgave/offerte in de tabellen wijzigen in een urenopgave;  we hebben op 17 september een gesprek gepland staan met aanbieders van Groepsbegeleiding Speciaal. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen voor de overeenkomst per 1-1-2016.  Administratief: de gemeenten zullen de landelijke afspraken voor een uniformering van de iWmo-codes bezien en eventueel met aanpassingen in de codering komen. 13

14 Contracten 2016 (10)  Knelpunten huidige resultaatsovereenkomst BW  definitie BW is een discussie in sommige situaties, niet alleen bij ZIN maar ook bij PGB. Behoefte om nader uit te werken;  diverse verschijningsvormen BW (inclusief NHC, scheiden wonen en zorg, VPT) en wat ermee bedoeld wordt;  Sturen op volume (en budget);  Onderaannemerschap bij dagbesteding (en soms begeleiding);  Van 4 wekentarief en 50% regeling naar dagtarief? 14

15 Contracten 2016 (11)  Te verwachte voorstellen vanuit de gemeente voor veranderingen in bekostiging BW  Een kortingspercentage op de huidige tarieven van ZZP’s (om huidig volume te kunnen behouden;  ZZP 1 en 2 zullen duidelijker worden geformuleerd als alleen voor nog bestaande cliënten, niet voor nieuwe instroom;  Tarievenstelsel overgangsregime/overbruggingszorg zal worden vereenvoudigd en gelijk getrokken met rekentarieven van RO Begeleiding. 15

16 Contracten 2016 (12) Hoe kunt u input leveren? Op de site van bestuurlijk contracteren zullen uiterlijk maandag 7 september per resultaatsovereenkomst 2 formats worden geplaatst:  een format per RO voor het aanleveren van tekstuele verbeteringen (met kolom paginanummer, artikelnummer, oude zinsnede, tekstsuggestie voor verbeterde zinsnede of aanvulling, eventuele toelichting van uw voorstel);  Graag uw eventuele input uiterlijk 14 september voor 12.00 uur. 16

17 Contracten 2016 (13)  een format (per RO) voor het aanleveren van eventuele opmerkingen ten aanzien van de bekostiging per 2016 (indien u input wilt leveren, zal er o.a. gevraagd worden naar gemiddeld aantal uren/dagdelen per intensiteit van uw cliënten bij het betreffende product, uurtarief van de in te zetten medewerkers – onderbouwd via separaat format – en bij dagbesteding tevens de groepsgrootte en het aantal in te zetten personeelsleden. Ook ontvangen wij graag korte beschrijving van de aanpassingen in de bedrijfsvoering om de veranderingen sinds 1-1-2015 op te vangen.  Graag uw eventuele input uiterlijk 24 september reageren (geldt niet voor BW, zie voorgaande slide over werkgroep medio oktober). 17

18 Contracten 2016 (14) Verdere proces & planning: 18 HO, Begeleiding, KVBeschermd Wonen presentatie uitgangspuntenFOT donderdag 03-09-2015 deadline inleveren input tekst contracten maandag 14-09-2015 deadline inleveren opmerkingen bekostiging donderdag 24-09-2015 presentatie tekstuele bijstellingen FOT donderdag 01-10-2015 presentatie plannen herijking BW + gevolgen contract - medio oktober  werkgroep met alle aanbieders BW presentatie bekostiging HO, Begeleiding, KV 2016 medio oktober of overlegtafel dinsdag 27-10-2015 - deadline reactie op plannen BW nieuwe stijl -vrijdag 23-10-2015 formele presentatie BW-FOT dinsdag 27-10-2015 definitieve nieuwe resultaatsovereenkomsten FOT 17-11-2015 deadline instemmen nieuwe resultaatsovereenkomsten dinsdag 01-12-2015

19 Eenmalige aanlevering CAK opgave aan gemeenten  De gemeenten wensen te ontvangen: 1. De opgave van uren en/of dagdelen per cliënt aan het CAK over periode 6 voor begeleiding en dagbesteding. 2. De opgave van uren per cliënt aan het CAK over periode 8 voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning. Ad 1: deze uitvraag heeft tot doel om te bezien of de uit Vektis gegenereerd gemiddeld aantal uren/dagdelen per product niet negatief afwijken ten opzichte van de werkelijkheid anno medio 2015; Ad 2: deze uitvraag heeft tot doel om te bezien hoe de vertaling van resultaten naar uren door aanbieders zijn beslag heeft gekregen (generiek beeld en eventuele opvallende verschillen tussen aanbieders) 19

20 Terugblik bijeenkomst over samenwerking met wijkteams 20

21 Volgende overlegtafels  1 oktober: monitoring & tekst resultaatsovereenkomsten;  Indien nodig mogelijk medio oktober extra overlegtafel. (do. 15/10)  Medio oktober: aparte bijeenkomst over BW 2016  27 oktober: bekostiging Begeleiding, HO, KV & BW;  17 november: definitieve resultaatsovereenkomsten. 21

22 Vragen 22


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google