De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming langdurige zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming langdurige zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming langdurige zorg
Wereld Parkinson Dag 2014

2 Inhoud presentatie Stappenplan herziening Langdurige Zorg
Waarom veranderen? Veranderingen in het kort Wat betekent het voor u? Acht voorbeelden Inbreng patiëntperspectief

3 Stappen Pas definitief na behandeling in beide Kamers!
Oktober 2012: regeerakkoord Eind 2012: overleg met allerlei partijen zoals patiëntenorganisaties April 2013: zorgakkoord met vakbonden en zorgaanbieders Wetsvoorstellen naar Kamer: Wmo (jan 2014), nieuwe Wet langdurige zorg (maart 2014) Behandeling Tweede Kamer: gepland april Pas definitief na behandeling in beide Kamers!

4 Waarom veranderen? Regering: Verbeteren kwaliteit
Vergroten betrokkenheid samenleving Kosten van de zorg in de hand houden

5 Veranderingen in het kort
Zolang mogelijk in eigen omgeving meedoen - langer zelfstandig wonen - begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf  Wmo (gemeenten) Verpleging en verzorging  zorgverzekering. Extra geld voor wijkverpleging Langdurige, intensieve zorg (24-uurszorg) nieuwe Wet langdurige zorg Wlz - Iemand krijgt alleen recht op zorg op grond van de Wlz indien hij blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

6 Praktijksituatie 1 U woont thuis en krijgt nu: hulp bij douchen, aankleden en medicatie. zonder ZZP (zorgzwaartepakket)

7 Vanaf 2015 Verzorging en verpleging  zorgverzekeraar (= wettelijk recht) Indicatie gaat mee U kunt uw zorgaanbieder houden Kan de verzekeraar de zorg naar beneden bijstellen? Voor mensen die op een indicatie hebben in eerste instantie niet. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van mensen verandert en mensen een nieuwe indicatie van de wijkverpleegkundige krijgen dan gelden naar verwachting wel de nieuwe indicatie regels. Deze nieuwe indicatieregels zijn nog in ontwikkeling. In het conceptbesluit wijziging Zvw 2015 versie 14 april staat het volgende: Om de continuïteit van zorg voor cliënten die op 31 december 2014 in zorg zijn of een geldig indicatiebesluit hebben waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken, is met Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat zorgverzekeraars het zijn in zorg of hebben op 31 december 2014 van een geldig indicatiebesluit dat op 1 januari 2015 nog niet is verlopen, beschouwen als zijnde in het bezit van een geldige verwijzing voor de zorg die van de AWBZ is overgeheveld naar het basispakket. Voorts is afgesproken dat mensen die op 31 december 2014 al zorg genieten, op 1 januari 2015 hun zorgaanbieder kunnen behouden, ook als zij een verzekering hebben die de overgehevelde zorg in natura heeft verzekerd en hun zorgaanbieders niet door hun zorgverzekeraars gecontracteerd zijn. De verzekeraar zal dan geen gebruik maken van zijn mogelijkheid om op grond van artikel 13 van de Zvw slechts een deel van de rekening te vergoeden.

8 Praktijksituatie 2 U gaat wekelijks naar dagbesteding. zonder ZZP

9 Dagbesteding gaat naar Wmo en kan per gemeente verschillen
Vanaf 2015 Dagbesteding gaat naar Wmo en kan per gemeente verschillen Loopt uw indicatie door in 2015, dan blijft deze in 2015 gelden. Totdat u met uw gemeente nieuwe afspraken maakt (maximaal 1 jaar) Persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk Kan ik een PGB eisen in de Wmo? Wij vinden dat het moet gaan om het oordeel van mensen zelf of naturazorg passend is. Dat moet ook duidelijker in de memorie van toelichting naar voren komen. De keuzevrijheid mag niet ingeperkt worden door de gemeente. Aline heeft tijdens de hoorzitting Wmo hierover het volgende gezegd: Als allerlei zaken zijn afgelopen, komt er wellicht een maatwerkvoorziening uit, waar dan wel een pgb-keuze aan gegeven is. Met die wettelijke verankering zijn wij natuurlijk wel erg blij. Datzelfde geldt voor de verbetering in de wet dat het aan de aanvrager zelf is om aan te geven waarom naturazorg niet passend is. Dat is nu de regel: aangeven waarom het niet passend is. Het moet gaan om het oordeel van de mensen zelf. In de memorie van toelichting staat echter op blz. 125 dat de naturavoorziening uitgangspunt is. Dat kan deze keuze weer onder-mijnen. Immers, de gemeente kan aan de hulpvrager een voorstel doen om de naturazorg wél passend te maken. Wij vinden dat de keuze doorslaggevend moet zijn. Dat moet ook duidelijker in de memorie van toelichting naar voren komen. De keuzevrijheid mag niet ingeperkt worden door de gemeente. Wij willen dat de gemeente daarvoor openstaat. Met name het wijkteam moet goede voorlichting geven over de keuzemogelijkheden en de manier van werken met het pgb. Wij zijn blij dat er expliciet in staat dat naasten, mensen uit het netwerk, mogen worden ingekocht. Daar mogen voorwaarden aan gesteld worden, maar het mag niet uitgesloten worden. Dat staat in de wet, maar wij zien nu al dat gemeenten daar anders naar kijken. Graag een verduidelijking. Verder moet het tarief toereikend zijn. Dat wordt niet nader aangegeven, maar wij kennen de jurisprudentie. Graag een verduidelijking.

10 Praktijksituatie 3 U heeft huishoudelijke hulp

11 Vanaf 2015 Huishoudelijke hulp blijft een taak van uw gemeente (Wmo)
Gemeenten gaan hierop 40% bezuinigen Persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk

12 Praktijksituatie 4 U verblijft af en toe een paar dagen in een verpleeg- of verzorgingshuis. zonder ZZP

13 Vanaf 2015 Kortdurend verblijf of logeren gaat naar Wmo (gemeente) en kan per gemeente verschillen PGB is mogelijk

14 Praktijksituatie 5 U woont thuis met allerlei zorg (dagbesteding, thuiszorg etc) met hoog ZZP (voor 24-uurszorg)

15 Vanaf 2015 U houdt recht op volledig pakket thuis (met bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding ..) in de nieuwe Wet langdurige zorg PGB is ook mogelijk Cliënten met een hoog zzp behouden hun recht op zorg op grond van de Wlz en kunnen binnen de Wlz ook kiezen om de zorg zowel binnen als buiten een instelling geleverd te krijgen. Als zij niet in een instelling willen verblijven, kunnen zij kiezen voor een volledig pakket thuis of een persoonsgebonden budget (onder de voorwaarden van de Wlz), omdat de mogelijkheid van omzetting in functies en klassen niet langer meer mogelijk is.

16 Praktijksituatie 6 U woont thuis met allerlei zorg (dagbesteding, thuiszorg etc) met laag ZZP

17 Zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (Wlz)
Vanaf 2015 U heeft de keuze uit: Zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (Wlz) Zorg thuis vanuit Wmo en/of zorgverzekering Geen PGB Voor cliënten met een laag ZZP creëert de regering de mogelijkheid om gedurende een jaar te kiezen voor zorg in natura met verblijf op grond van de Wlz. Deze groep cliënten behoudt dus het recht om in een instelling te verblijven, als zij binnen een jaar kiezen voor daadwerkelijk verblijf in een instelling. Er is geen keuzemogelijkheid voor een PGB of volledig pakket thuis, omdat voor hen extramurale zorg vanuit de Wmo en Zvw passend is. Als de cliënt daadwerkelijk in een instelling gaat verblijven, dan blijft de indicatie en het recht op verblijf in een instelling in beginsel levenslang behouden. De mensen met een indicatie voor een laag ZZP die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen, vallen daarna onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de zorgverzekeraars. De regering wil dat mensen zo lang mogelijk thuis in de eigen omgeving zorg en ondersteuning krijgen. Deze cliënten hebben een (lichte) zorgvraag die past bij de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten en zorgverzekeraars, vindt de regering.

18 Praktijksituatie 7 U woont nu al in verzorgingshuis
met ZZP 1, 2, 3 of 4

19 Vanaf 2015 U kunt in verzorgingshuis blijven wonen
Geen nieuwe mensen  verzorgingshuizen sluiten  verhuizingen

20 Praktijksituatie 8 U kunt niet meer thuis wonen en denkt over een verpleeg- of verzorgingshuis

21 Vanaf 2015 alleen met indicatie voor 24-uurszorg kunt u naar verpleeghuis of kleinschalig wooninitiatief PGB is mogelijk Wet langdurige zorg - Iemand krijgt alleen recht op zorg op grond van de Wlz als hij blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

22 Inbreng patiëntperspectief
Maximaal één keer verplicht verhuizen PGB moet mogelijk zijn bij alle vormen van langdurige zorg, in Wlz, Wmo en Zvw Gevolgen voor mensen volgen en zorgen dat knelpunten snel opgelost worden Resultaten van inbreng: Verpleging en verzorging blijven bij elkaar, in zorgverzekering NPCF gaat gevolgen voor mensen volgen. U kunt zich ook aanmelden.

23 Meer duidelijkheid ????? Na behandeling in Tweede en Eerste Kamer


Download ppt "Hervorming langdurige zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google