De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014

2 Programma 14.00 – 15.00 uur: Hervorming langdurige zorg en visie Achmea 15.00 – 15.15 uur: Pauze 15.15 – 16.00 uur: Wijkverpleging en visie Achmea 16.00 – 16.30 uur: Vragen? 16.30 – 17.00 uur: Gelegenheid om na te praten 2

3 3 Meneer Janssen

4 4

5 5

6 Hervorming langdurige zorg 2015 De Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten in 2015 tezamen een dekkend zorgaanbod bieden. Ten opzichte van de huidige situatie wijzigt op hoofdlijnen het volgende: • Overheveling AWBZ functie Verpleging en Persoonlijke Verzorging naar de Zorgverzekeringswet. • Overheveling AWBZ functie Begeleiding naar de Wmo (gemeenten) • De gemeenten worden – via de Jeugdwet – integraal verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren tot 18 jaar • Lage ZZP’s worden geëxtramuraliseerd. Dit betekent dat geen nieuwe indicaties worden afgegeven voor zorg met verblijf met lichte zorgbehoefte. Landelijke kaders

7 Kenmerken (concept) Wet Langdurige Zorg In hoofdlijnen is het systeem gelijk aan de AWBZ • Blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid • CIZ geeft indicatiebesluit en indiceert de zorgbehoefte van de cliënt • Zorgbehoefte naar aard/inhoud (zorgprofielen) en niet in omvang/uren Aandacht voor speerpunten VWS - kwaliteit van zorg - administratieve lastenverlichting - ‘moeilijk’ plaatsbaren/meerzorg - extramuraliseren - innovatie Landelijke kaders

8 Leveringsvormen langdurige zorg • Zorg-in-natura: zorg bij/in de instelling • Volledig Pakket Thuis: zorg vanuit de instelling thuis • PersoonsGebondenBudget met trekkingsrecht 8 Landelijke kaders

9 Vragen over de landelijke kaders? 9

10 Visie langdurige zorg (2020) 10 Betrokkenheid en invloed Achmea op alle betrokken partijen zorgt voor kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in langdurige zorg Door in de formele zorg te sturen op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid Door informele zorg (mantelzorg, welzijn) aan ouderen te versterken Door versterken zelfredzaamheid patiënt Afbouwen intramurale zorg en investeren in extramurale zorg, verbeteren uitkomsten. Activeren van verzekerden voor leveren mantelzorg, versterken begeleiding mantelzorg Vergroten zelfregie met ICT en domotica, bevorderen sociale contacten, effectieve screening Visie Achmea

11 Wat doet Achmea nu (voor 2015)? • Voorbereiden Inkoop Langdurige Zorg • Gemeenten ondersteunen • Inkoop vanuit Zorgverzekeringswet voor Wijkverpleging voorbereiden • Eigen organisatie aanpassen: nieuwe taken voor het zorgkantoor, uniformering met andere zorgkantoren en oriënteren op nieuwe inhoud langdurige zorg en effect op de inkoop 11 Visie Achmea

12 12 Vragen over de visie van Achmea op de Langdurige Zorg?

13 De zorg die meneer Janssen krijgt… Hij verblijft in een zorginstelling en behoudt zijn recht op verblijf en zorg. 2015 • Het CIZ heeft een indicatie afgegeven. • Meneer Janssen woont zo lang mogelijk thuis. • De mantelzorger vervult belangrijke rol. 13

14 14 Vragen over wat dit voor meneer Janssen betekent?

15 Pauze 15

16 16 Wijkverpleging

17 17 De huisarts De wijkverpleegkundige De ouderenconsulent WMO De specialist in het ziekenhuis De casemanager De praktijkondersteuner De welzijnswerker Mevrouw Beek is 83 jaar, thuiswonend in een huurwoning, heeft hartfalen, artrose en er is een vermoeden van dementie. Haar man is onlangs overleden, haar kinderen wonen elders in het land. Ze voelt zich alleen, is lusteloos, eet slecht, vergeet soms haar medicijnen in te nemen en kleedt zich niet meer elke dag aan. De geriater De zorg voor de patiënt gaat over de domeinen en schotten heen… De cliënt

18 Voor de bestaande gebruikers verandert er in 2015 zo min mogelijk • Alle cliënten in zorg op 01-01-2015 kunnen zorg ontvangen van dezelfde aanbieder. • De Verpleegkundige stelt zorgbehoefte vast op basis van (indicatie)instrument, dit wordt niet meer door het CIZ gedaan. • Zorgverzekeraars krijgen een taakstelling van 10% waardoor in sommige gevallen een deel van de zorg informeel moet worden opgevangen. • Mogelijkheid tot gebruik PGB-Zvw voor Wijkverpleging per 01-01-2015 • Informatie over ingekochte zorg voor 2015 is 19 november 2014 beschikbaar • Patiëntenorganisaties ontwikkelen instrument voor kwaliteitsmeting en keuze-informatie 18 Landelijke kaders

19 Vragen over de landelijke kaders? 19

20 De visie van Achmea op de 1e lijn is dat onze verzekerden meer in staat zijn en blijven de regie over hun eigen bestaan te voeren 20 Visie Achmea

21 21 De burger krijgt een centrale positie in het wijkteam Visie Achmea

22 22 Vragen over de visie van Achmea op wijkverpleging?

23 Mevrouw Beek krijgt zorg ‘normaal’ waar nodig en ‘bijzonder’ waar noodzakelijk • Mevrouw Beek houdt het recht op dezelfde zorgaanbieder als ze voor 1-1- 2015 had, de zorg zelf kan wel veranderen • De wijkverpleegkundige stelt samen met mevrouw Beek, of een mantelzorger een zorgplan op • Met mevrouw Beek wordt afgestemd of ze gebruik kan maken van informele zorg, waar nodig krijgt ze formele zorg • Mevrouw Beek heeft tot 1-1-2016 om te beslissen of ze op basis van haar lage ZZP-indicatie intramuraal wil gaan wonen op grond van de Wlz 23 De cliënt

24 24 Vragen over wat dit voor mevrouw Beek betekent?

25 25 Vragen?


Download ppt "1 Informatiebijeenkomst cliëntenraden en cliëntenorganisaties Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 22 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google