De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie AWBZ april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie AWBZ april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie AWBZ april 2013

2 Stand van zaken decentralisatie AWBZ
Ontwikkelingen: Kabinet Rutte II: regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ Brief VWS (Schippers en van Rijn): ‘Van systemen naar mensen’ Maatregelen brief langdurige zorg? Besluitvorming nieuwe Wmo: Q1 of Q2 2014? Aanpak in de Drechtsteden: - Op 31 mei reactie aan VWS over regionale samenwerking - Programma aanpak 3D - Totaal extra budget : € miljoen Voorbereiding op invoering AWBZ vanaf 2015 Ontwikkeling Innovatieagenda AWBZ Samenwerking VGZ zorgverzekeraar en zorgkantoor Extramurale begeleiding plus vervoer en kortdurend verblijf Noemen: regeeraccoord – bestuursaccoord – brief staatsecretaris VWS Aanpalende ontwikkelingen (risico’s!): IQ maatregel (uitstel tot 2013) Maatregelen PGB door rijk Gefaseerde instroom: 2013 ‘paar honderd’, 2014 hele groep (wel iedereen herindiceren) Budget is nog onzeker: grove inschatting Dordrecht 25 mln (afhankelijk van verdeelmodel) Het is geen overheveling (met bijbehorende rechten +plichten) -> vrijheid voor eigen invulling 2

3 Wat komt er op gemeenten af?
AWBZ en Wmo 2013: € 28,8 miljard; Overheveling in totaal € 9 miljard naar gemeenten; AWBZ naar gemeenten: ongeveer € 5 miljard (€ 2,8 mld. begeleiding en € 2 mld. persoonlijke verzorging); Financiele effecten extramuralisering ZZP worden berekend door VGZ; € 750 miljoen voor inkomensregeling zorg; Bezuiniging 25%! Structureel stijgende kosten van de zorg. Naast verpleging, behandeling, persoonlijke verzorging en verblijf Vrij zware doelgroep, want met pakketmaatregel AWBZ is de groep met lichte beperkingen al uit de AWBZ gegaan Verschillende grondslagen, vaak in combinatie Het gaat om praktische zaken regelen bv het huishouden leren doen, financiele zaken, contacten met instellingen, sociale contacten, structureren van de dag/week enz. 3

4 Noodzaak tot samenwerking: Drechtstedelijke aanpak
Bestuursopdracht AWBZ: meervoudig lokaal Programmatische aanpak: visie- en beleidsontwikkeling, implementatie Stuurgroep AWBZ; Klankbordgroep cliëntenraden en Wmo adviesraden; Samenwerking met VGZ (zorgverzekeraar/zorgkantoor) Samenwerking met Jeugdzorg en Participatiewet (3D) Bestuurlijke trekker: Harry Wagemakers Ambtelijke organisatie: regionaal programmateam Plan van aanpak en Tijdspad 4

5 Programma AWBZ Drechtsteden
Extramurale begeleiding (waaronder dagbesteding ) Persoonlijke verzorging; Extramuraliseren ZZP 1 t/m 4 (scheiden wonen en zorg); Decentralisatie MEE client ondersteuning Decentralisatie van inkomensregelingen zorg (o.a. wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Bezuiniging WMO HO. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening. 5

6 6 13 14 15 1 2 3 4 ONTWIKKELING BELEIDSKADER AWBZ
14 15 1 2 3 4 ONTWIKKELING BELEIDSKADER AWBZ ONTWIKKELING INNOVATIE AGENDA ONTWIKKELING JURIDISCH KADER INKOOP / INKOOPORGANISATIE AWBZ ONTWIKKELING UITVOERINGSORGANISATIE 6

7 Onze opgaven vanuit de nieuwe Wmo
- continuïteit van zorg en ondersteuning; - versterking lokale infrastructuur; - verbinding eerste en tweede lijn; - verbinding cure en care; - verbinding welzijn en zorg; - meer eigen kracht en zelfredzaamheid; - samenhang 3D; - kostenbeheersing en opvangen budgetkorting; - ontwikkeling uitvoeringsorganisatie. 7

8 Sturingsvraagstuk: samenhang in relatie tot samenwerken op verschillende schaalniveaus op verschillende schaalniveaus: meervoudige sturing? Welke opgaven voor de zorg en ondersteuning gaan we samen organiseren op welk schaalniveau? 8

9 Sturing op budgetkorting en structurele kostenbeheersing
Innovatie: verandering in de uitvoeringspraktijk; Efficiëncy in bedrijfsvoering; Pakketmaatregelen en eigen bijdrage; Budgetsturing met budgetplafond. VNG pleit al jaren voor overheveling BG naar Wmo (uiteraard niet met budgetkorting) VNG en G32 hebben visie opgesteld die heel bruikbaar is voor gemeenten met uitgangspunten gemeenten Kern van de visie is: - Eigen kracht en sociaal netwerk (=kanteling) - nabijheid integraal en generalistisch 9

10 Innovatieagenda AWBZ 2013 -2014
Innovatie als veranderstrategie! Pilots/experimenten in alle Drechtsteden: ontwikkeling sterke lokale aanpak; Gezamenlijk proces met zorg- en welzijnsaanbieders; Convenant zorgkantoor/zorgverzekeraar VGZ; Co-financiering gemeenten, zorgaanbieders en VGZ; Pilot thema's: ontwikkeling wijkteams/wijknetwerken, eigen kracht, vrijwillige inzet, dagbesteding/vervoer, toegang, ketenaanpak dementie; Meting en monitoring OCD en GGD. VNG pleit al jaren voor overheveling BG naar Wmo (uiteraard niet met budgetkorting) VNG en G32 hebben visie opgesteld die heel bruikbaar is voor gemeenten met uitgangspunten gemeenten Kern van de visie is: - Eigen kracht en sociaal netwerk (=kanteling) - nabijheid integraal en generalistisch 10

11 Samenwerking VGZ - Drechtsteden
- decentralisatie AWBZ/Jeugdzorg - ontwikkeling wijknetwerken - scheiden wonen en zorg - GGZ / OGGZ - dementie ketenaanpak - preventie - ontwikkeling Innovatieagenda AWBZ 11


Download ppt "Decentralisatie AWBZ april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google