De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties op Walcheren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties op Walcheren"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties op Walcheren
Bijeenkomst 9 juli 2014

2 Programma 15.15 Welkom en toelichting programma
15.20 Inkoop begeleiding 2015 16.00 Budget voor de nieuw Wmo-taken 16.30 Informatie over standaarden voor uitwisselen Wmo-berichten en trekkingsrecht persoonsgebonden budget 17.00 Afsluitende borrel

3 Welke nieuwe taken moeten er worden ingekocht?
Inkoop Begeleiding 2015 Welke nieuwe taken moeten er worden ingekocht?

4 Wat staat er in de Wmo? Iemand komt in aanmerking voor ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie

5 Begrippen in de Wmo? Begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken

6 Overgangsrecht AWBZ -> Wmo
• De Wmo 2015 bevat een zorgvuldige regeling van het overgangsrecht voor AWBZ cliënten. • Uitgangspunt is dat mensen met een AWBZ indicatie die in 2015 doorloopt, de uit die indicatie voortvloeiende rechten en plichten (zoals de omvang van de aanspraak en de te betalen bijdrage) behouden tot het einde van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. • Hetzelfde uitgangspunt geldt voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB). Voor deze mensen geldt wel dat zij geen geld meer krijgen op eigen rekening, maar dat het trekkingsrecht al in gaat en betalingen plaatsvinden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). • Voor mensen die in een beschermd wonen-woonvorm wonen, geldt een overgangstermijn van in ieder geval vijf jaar.

7 Overgangsrecht AWBZ -> Wmo
• Mensen die wel een AWBZ indicatie hebben, maar feitelijk nog geen zorg afnemen, behouden het recht op die zorg. Zij moeten wel de gemeente in de gelegenheid stellen om, in gezamenlijk overleg, te bezien op welke wijze de zorg het beste kan worden ingevuld. • Voor mensen die op basis van de AWBZ doventolkzorg ontvangen – die niet door het CIZ wordt geïndiceerd – is bepaald dat de overgangsperiode aansluit bij de wijze waarop deze vorm van zorg is toegekend en uiterlijk tot 1 januari 2016. • De eigen bijdrage blijft – indien van toepassing – gelden gedurende het overgangsjaar. De eventuele baten zijn daarmee voor de gemeente. Loopt indicatie in 2015 af dan 8 weken van tevoren melden bij Porthos.

8 Voor wie geldt het overgangsrecht?
Voor bestaande AWBZ cliënten, die: • Op 1 januari jaar of ouder zijn en een geldige indicatie hebben voor AWBZ zorg (begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer, persoonlijke verzorging en doventolk die volgens de Wmo 2015 uiterlijk per 1 januari 2016 vervalt). • Per 1 januari jaar of ouder zijn en een indicatie hebben voor beschermd wonen (ZZP C pakket). Cliënten kunnen gebruik blijven maken van beschermd wonen gedurende een nog vast te stellen termijn, maar tenminste voor een periode van vijf jaar of, indien de lopende indicatie voor een kortere termijn geldt, voor de nog resterende duur van die indicatie.

9 Uitzonderingen overgangsrecht
• Cliënten met een ZZP die deze per 1 januari 2015 niet verzilveren in verblijf, maar gebruik maken van extramurale zorg, vallen onder de overgangsregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij kunnen tot 1 januari 2016 alsnog kiezen voor verblijf op grond van de Wlz. Deze cliënten moeten uiterlijk 1 januari 2016 kiezen of ze willen gaan verblijven in een instelling op grond van de Wlz, of op grond van de Wmo 2015 thuis wil blijven wonen. • Voor de Fokuswoningen wordt een apart subsidie-artikel opgenomen in de Wlz ter vervanging van hetgeen nu in de tijdelijk aanspraak 24-uurs ADL is geregeld.  

10 Uitgangspunten Wmo 2015 - Korting en overgangsrechten in 2015
1-jarig contract; leren en ontwikkelen Inkoop Zorg in Natura door middel van Zeeuws model Er wordt gewerkt met raamcontracten met minimale eisen. Gemeenten stellen tarieven vast. Iedereen die aan de eisen voldoet heeft toegang tot de markt (vooralsnog), maar heeft geen garantie op leveren van zorg Klant kiest uit gecontracteerde aanbieders Dagbestedingsvervoer is onderdeel van dagbesteding Eventuele samenwerking met Oosterschelderegio

11 Proces inkoop 2015 Deze week besluiten gemeenten hoe we de tarieven gaan berekenen. Eind augustus worden tarieven vastgesteld, mits alle gegevens bekend zijn In september volgt een concept contract Eind september/ begin oktober ondertekening van contracten Informatie en consultatie via

12 Toekomstrichting Begeleiding
Ontmoetingsvoorzieningen voor ouderen in bestaande buurtvoorzieningen, zoveel mogelijk gerund door of in samenwerking met vrijwilligers. Dagbestedingslocaties worden collectieve voorzieningen. Een persoonsgebonden budget is dan niet meer mogelijk. Ambulante trajecten bestaande uit onder andere individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg.


Download ppt "Decentralisaties op Walcheren"

Verwante presentaties


Ads door Google