De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Januari 2007. Achtergronden (1) Vermaatschappelijking van de zorg. Mensen met veel zorgbehoeften willen in de maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Maatschappelijke Ondersteuning Januari 2007. Achtergronden (1) Vermaatschappelijking van de zorg. Mensen met veel zorgbehoeften willen in de maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Januari 2007

2 Achtergronden (1) Vermaatschappelijking van de zorg. Mensen met veel zorgbehoeften willen in de maatschappij blijven (liever hulp thuis dan een opname)

3 Achtergronden (2) Vergrijzing bevolking. De vergrijzing maakt de huidige voorzieningen te duur (kosten AWBZ nemen de komende jaren met 40% toe en het aantal premiebetalers stijgt niet)

4 Maatschappelijk doel Meedoen. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. WMO is participatiewet, geen zorgwet.

5 Drietrapsmodel in WMO u u Iedereen is eerst zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle zaken die nodig zijn. u u Burgers zijn medeverantwoordelijk voor elkaar: vrijwilligerswerk en burenhulp, maar ook verenigingen, werkgroepen, buurtcomités, kerken. u u De gemeentelijke overheid stimuleert dit maar regelt ook voorzieningen als men het niet zelf of samen kan oplossen.

6 “Civil society” centraal Versterk maatschappelijke verbanden, waar burgers deel van uitmaken en die gericht zijn op samenwerken en elkaar ondersteunen. (vrijwilligerswerk en mantelzorg)

7 “Horizontalisering“ De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de burgers, de lokale en de landelijke overheid verandert sterk. Gemeente legt verantwoording af aan burgers en gemeenteraad. Niet aan het rijk.

8 Prestatievelden WMO (1) De gemeente moet zorgen voor: u u bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen en wijken. u u voorzieningen gericht op het voorkomen van problemen bij jongeren. u u geven van advies, informatie en cliëntondersteuning (lokale loketten).

9 Prestatievelden WMO (2) De gemeente moet zorgen voor: u u ondersteunen van mantelzorgers (inclusief respijtzorg) en vrijwilligers u u vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. u u individuele voorzieningen: rolstoelen, woonvoorzieningen,vervoersvoorzieningen huishoudelijke verzorging, diensten bij wonen met zorg.

10 Prestatievelden WMO (3) De gemeente moet zorgen voor: u u maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen), vrouwenopvang en meldpunten huiselijk geweld. u u bevorderen openbare geestelijke gezondheidszorg (m.u.v. zorg bij rampen) u u bevorderen van verslavingsbeleid

11 Compensatiebeginsel Ter compensatie van beperkingen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie treft gemeente voorzieningen die mensen in staat stellen: u een huishouden te voeren u zich te verplaatsen in en om de woning u zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel u anderen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan

12 Voorzieningen De gemeente biedt de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of een hiermee vergelijkbaar persoonsgebonden budget, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan.

13 Eigen bijdrage De gemeente kan een eigen bijdrage vragen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Er is een anticumulatiebeding voor WMO en AWBZ. Rijksoverheid stelt maximum vast. Gemeente mag een lagere bijdrage opleggen.

14 Landelijke => lokale overheid Minder regels van de landelijke overheid, meer verantwoordelijkheid voor lokale overheid, verzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers. Ruimte voor maatwerk. Mogelijk verschillen tussen gemeenten.

15 Planning en toezicht Elke vier jaar moet de gemeente een nota 'maatschappelijke ondersteuning' vaststellen. Elke vier jaar moet de gemeente een nota 'maatschappelijke ondersteuning' vaststellen. De overheid houdt toezicht op de prestaties van verzekeraars en zorgaanbieders.

16 Burgerparticipatie (1) Gemeenten moeten hun inwoners betrekken bij het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van hun beleid. Gemeenten moeten advies over ontwerpplan vragen aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

17 Burgerparticipatie (2) Het is aan de gemeente om te beslissen welke vormen van burgerparticipatie op het lokale niveau het meest passend zijn. De WMO kent geen expliciete bepaling dat lokale kerkgemeenschappen betrokken moeten worden. In veel gevallen zullen zij wel behoren tot de “representatieve belangenorganisaties”.

18 Burgerparticipatie (3) Gemeenten moeten jaarlijks bepaalde gegevens openbaar maken, zodat inwoners en cliëntenorganisaties die kunnen vergelijken met andere gemeenten. Deze gegevens betreffen zowel de geleverde prestaties als de mate van tevredenheid.


Download ppt "Wet Maatschappelijke Ondersteuning Januari 2007. Achtergronden (1) Vermaatschappelijking van de zorg. Mensen met veel zorgbehoeften willen in de maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google