De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpspunt Lisette Stuut, SW&D Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen Godlinze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpspunt Lisette Stuut, SW&D Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen Godlinze."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpspunt Lisette Stuut, SW&D Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen Godlinze

2 Dorpspunt Lisette Stuut, SW&D Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen Godlinze

3 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. Door de inzet van:  De gemeente en professionele organisaties Maar ook (en in eerste instantie) de inzet van de naaste omgeving zoals:  familie  buren  vrijwilligers in de buurt  kerkelijke verbanden  verenigingen,etc.

4 Een dorpspunt voor:  Informatie, advies  Ondersteuning  Ontmoeting en ontspanning Bedreigingen in het landelijk gebied: - krimp - vergrijzing en ontgroening - voorzieningen onder druk

5 Informatie en advies. een wegwijzer op het gebied van ……….  Wonen  Zorg  Welzijn  Dienstverlening  Overige gemeentelijke informatie  Dorpsinformatie De wegwijzer geeft informatie, advies, ondersteuning bij het maken van keuzes en legt de verbinding.

6 Bijvoorbeeld: Wonen: - huurdersinformatiepunt - woningaanpassing - aangepaste woning - aanmelding verpleeghuiswoning. Zorg:- WMO informatie, AWBZ, indicatiestelling - WVG voorzieningen: - woonvoorzieningen - vervoersvoorzieningen - hulpmiddelen - rolstoelen - gehandicaptenparkeerkaart etc. - huishoudelijke verzorging - persoonlijke verzorging - verpleging - ondersteunende en activerende begeleiding - verslavingszorg, alcohol en drugs

7 Welzijn:- maatschappelijk werk - ouderenadviseur, seniorenvoorlichting - steunpunt mantelzorg, vrijwillige thuiszorg - maaltijdvoorziening - dagopvang - klussendienst - telefooncirkels, alarmering - vrijwilligerswerk Centrum voor jeugd en gezin: - opvoedingsondersteuning - jeugdzorg - passend onderwijs

8 Dienstverlening:- de wijkagent: informatie en veiligheid - hulp bij het invullen van formulieren - hulpbij het indienen van aanvragen (bijv. huurtoeslag) - haal en brengdiensten (bijv. bibliotheeboeken, medicijnen, boodschappen etc. ) - klussendienst - vraagafhankelijk vervoer - juridische dienstverlening Overige gemeentelijke informatie: - dorpsvisie, dorpsontwikkelingsplannen - bestemmingsplannen - verkeersmaatregelen - diensten burgerloket gemeente - aanvraag vergunningen - dorpsbeheer /gebiedsregisseur - sociale dienst: uitkeringen, minimabeleid - kwijtschelding gemeentelijke belastingen - inburgering en participatie

9 maar ook ……………….. Dorpsinformatie over:  vereniging dorpsbelangen  verenigingen en organisaties op het gebied sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, natuur en milieu, ontmoeting etc.  jeugd- en jongerenactiviteiten  dorpsagenda: activiteiten  provinciaal omgevingsplan (POP), provinciaal loket levende dorpen, Vereniging Groninger Dorpen  toeristische informatie en wat het dorp nog meer van belang vindt

10 Het dorpspunt kan meer bieden dan informatie en advies: Ondersteuning door: een dorpsbeheerder cliëntondersteuning in het kader van de WMO klussendienst spreekuren wijkagent, opbouwwerk SW&D, maatschappelijke werk en andere zorgaanbieders, ouderenadviseur, WMO-consulent, steunpunt mantelzorg, vrijwilligerscentrale. haal- en brengdiensten informatiebijeenkomsten en als meld- en signaleringspunt. De ontmoetingsfunctie ontstaat op initiatief van het dorp.

11 Het dorpspunt …….. 1.is een algemene voorziening voor alle inwoners 2.heeft een baliefunctie in het dorp en is telefonisch bereikbaar (frontoffice) 3.Is een toegangspoort naar wmo, awbz, indicatiestelling, zorgaanbieders etc

12 Het dorpspunt ……….  is een servicepunt géén hulpverleningsinstantie,  is laagdrempelig beschikbaar,  is toegankelijk voor vraagverheldering van alle burgers,  en neemt de verantwoordelijkheid van burgers niet uit handen,  het dorpspunt is er ook voor andere partijen. Baliefunctie (frontoffice): - Voorlichting - Informatie - Advies - Verwijzing en aanmelding ‘Maakt de verbinding’. Backoffice: -Indicatiestelling -Besluitvorming -Cliëntondersteuning -Zorgbemiddeling -Levering

13 Loket Wonen Welzijn Zorg Dorpspunten: steunstee-varianten in dorpen en wijken burgers Frontoffice

14 Wat is onze werkwijze ? 1. Oriëntatiefase0verleg met ver. dorpsbelangen√ Informatie aan het dorp√ 2. InitiatieffaseVorming initiatiefgroepX Plan van aanpakX 3. RealisatiefaseBesluitvorming gemeente Uitvoering

15 Dorpspunt Godlinze ontmoeting en gezelligheid informatie en advies ondersteuning op maat dorpsbeheerder beroepskrachten buitenruimte ?

16 Dorpspunt Lisette Stuut, SW&D Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen Godlinze


Download ppt "Dorpspunt Lisette Stuut, SW&D Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen Godlinze."

Verwante presentaties


Ads door Google