De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg nieuwe stijl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg nieuwe stijl."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg nieuwe stijl

2 Algemene wet bijzondere ziektekosten
Langdurige zorg Zowel extramuraal als intramuraal Verzekerd recht Financieel onhoudbaar Hbh naar Wmo in 2007

3 Wet maatschappelijke ondersteuning
Per 1 januari 2007 Meedoen in de maatschappij Geen recht maar compensatieplicht Mogelijkheden in plaats van beperkingen Sociaal netwerk Individuele/Collectieve voorzieningen

4 Hervorming langdurige zorg
Doelen: - verbetering kwaliteit van zorg en ondersteuning - versterken zelf- en samenredzaamheid vergroten financiële houdbaarheid Zo lang mogelijk thuis wonen en regie op eigen leven

5 Verantwoordelijkheidverdeling en afbakening
Zvw: zorg die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of hoog risico daarop Wmo 2015: ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie en opvang/beschermd wonen Jeugdwet: alle vormen van jeugdhulp Wlz: complexe, intensieve langdurige 24- uurszorg en permanent toezicht

6 Maatregelen Wmo 2015 Korting op het budget hulp bij huishouden (40%)
Extramurale begeleiding, kort verblijf en beschermd wonen (GGZ) met korting van 25% Inkoop nieuwe taken via traject van ‘bestuurlijk aanbesteden’ Extramurale persoonlijke verzorging naar Zorgverzekeringswet Gemeente verantwoordelijk voor cliëntondersteuning Mogelijkheid van pgb onder voorwaarden en via trekkingsrecht SVB (mensen ontvangen geen geldbedrag meer)

7 Wat betekent dit voor de gemeente?
Regisseur in sociale domein Meer taken met minder budget Bieden van ondersteuning op maat Professionals: zorgen dat ipv zorgen voor Investeren in algemene voorzieningen voor bredere doelgroep Individuele voorzieningen voor mensen die het echt nodig hebben. Samenwerking Peelgemeenten sociaal domein: zowel beleid als uitvoering

8 zorg dragen en hebben voor elkaar
Laarbeekse droom zorg dragen en hebben voor elkaar toekomstbestendig zoeken IN eigen omgeving naar oplossingen de weg weten kwaliteit wonen, inkomen, welzijn, zorg en ondersteuning meedoen dichtbij minder regels professionals ondersteunen 1 gezin: 1 plan samen nieuwe slimme vormen van zorg

9 Pilot Zorg Dichtbij Start januari 2014 Aarle-Rixtel als pilotgebied
Doel: samenhangend pakket van zorg en ondersteuning ‘dichtbij’ de burger georganiseerd, herkenbaar en toegankelijk

10 Uitgangspunten 1/2 Gemeente voert regie
Betrokkenheid van belanghebbenden Doelgroep: kwetsbare volwassenen en ouderen Belangrijkste Laarbeekse kwaliteits-kenmerken van zorg en ondersteuning worden verankerd in de werkprocessen Binnen het pakket van zorg en ondersteuning wordt gebruik gemaakt van ‘slimme’ toepassingen

11 Uitgangspunten 2/2 Participanten hebben aandacht voor:
het stimuleren van de zelfredzaamheid het verbinden van informele zorg en professionele (medische)zorg het normaliseren (niet medicaliseren) van de vraag het uitgangspunt: één gezin, één plan goedkoopst adequate oplossing

12 Uitkomsten Burgers weten waar zij terecht kunnen met hun vragen op het gebied van zorg en ondersteuning De zelfredzaamheid van burgers wordt gestimuleerd en gefaciliteerd Vragen van burgers worden integraal opgepakt Er is een samenhangend pakket van zorg en ondersteuning ‘dichtbij’ de burger georganiseerd, herkenbaar en toegankelijk Dit pakket is ook voor de toekomst financieel houdbaar

13

14


Download ppt "Zorg nieuwe stijl."

Verwante presentaties


Ads door Google