De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo in Nijmegen. Waarom de Wmo? 4 Doel: bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en deelnemen aan de samenleving 4 Bundeling Wvg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo in Nijmegen. Waarom de Wmo? 4 Doel: bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en deelnemen aan de samenleving 4 Bundeling Wvg,"— Transcript van de presentatie:

1 Wmo in Nijmegen

2 Waarom de Wmo? 4 Doel: bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en deelnemen aan de samenleving 4 Bundeling Wvg, Welzijnswet en deel AWBZ 4 Hervorming sociaal stelsel 4 Eén of meer beleidsplannen voor 31-12-2007

3 Prestatievelden (1) 1. Sociale samenhang en leefbaarheid 2. Jeugdbeleid: opvoeden en opgroeien 3. Informatie, advies en clientondersteuning 4. Mantelzorgers en vrijwilligers 5. Meedoen en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking

4 Prestatievelden (2) 6. Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking t.b.v. van zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. Daklozen- en vrouwenopvang 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg 9. Verslavingszorg

5 Strategisch kader (1) Uitgangspunten voor Wmo-beleid en uitvoering 1. Sociaal beleid voor alle Nijmegenaren 2. Preventie waar mogelijk 3. Inclusief beleid 4. Sterkste schouders, zwaarste lasten 5. Eigen verantwoordelijkheid

6 Strategisch kader (vervolg) Instrumentele uitgangspunten a. Houdbaar, dus sober en doelmatig b. Egalisatiereserve c. Vraagsturing d. Regierol gemeente e. Zo min mogelijk bureaucratie f. Marktwerking, maar niet ten koste van alles g. Maatschappelijke ondersteuning als programma

7 Visie Wmo-loket 4 Eén loket = in één keer goed geholpen 4 In de Stadswinkel 4 Goed bereikbaar en toegankelijk 4 Loket Zorg & Inkomen doorontwikkeld tot Wmo- loket 4 Herkenbaar (één website, telefoonnummer e.d.) 4 Samenwerking met maatschappelijke organisaties t.b.v. sluitende advies- en informatieketen 4 Afspraken met CIZ om burger met Wmo/AWBZ- aanvraag klantgericht te helpen

8 Individuele voorzieningen (1) 4 Wvg + hulp bij het huishouden 4 Compensatiebeginsel 4 Voor 1 oktober 2006 4 Raadsbesluit 20 september 2006

9 Individuele voorzieningen (2) 4 Voorzieningenniveau Wvg blijft in stand 4 Keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart en logeerbaar maken woning 4 Alleen voor hulp bij het huishouden eigen bijdrage, compensatie voor minima 4 Zo veel mogelijk zelf indiceren met ICF 4 PGB voor alle individuele voorzieningen 4 Gebruikelijke zorg en mantelzorg 4 Aanbesteden met regiogemeenten

10 Prestatieveld 7, 8 en 9 4 Nijmegen is centrumgemeente 4 Niet meer voorzieningen, maar betere afstemming en regie 4 Centrale positie Meldpunt Bijzondere Zorg 4 Raadsbesluit 20 december 2006

11 AWBZ-subsidies 4 Middelen, niet regelingen 4 Subsidies voor o.a. mantelzorgondersteuning; cliëntinitiatieven GGZ; diensten bij wonen met zorg; vorming, training en advies 4 2007 overgangsjaar 4 VTA naar Vrijwilligerscentrale

12 Wmo-beleidsplan: welzijnsdeel 4 Prestatieveld 1 t/m 5 en burgerparticipatie 4 Plan voor 2 jaar 4 Inspraak: februari 2007 4 Collegebesluit: maart 2007 4 Raadsbesluit: april 2007

13 Wmo beleidsplan welzijn 4 Veel bestaand beleid en activiteiten passen in Wmo 4 Aandacht voor preventie 4 Samenhang in voorzieningen 4 Eigen verantwoordelijkheid 4 Interculturalisatie 4 Speerpunt(en) per prestatieveld

14 Wat is nog onduidelijk? 4 Gevolgen financieel verdeelmodel 4 Gevolgen modernisering AWBZ voor Wmo 4 Uitbreiding Wmo: Nieuwe kabinet lijkt pas op de plaats te maken


Download ppt "Wmo in Nijmegen. Waarom de Wmo? 4 Doel: bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en deelnemen aan de samenleving 4 Bundeling Wvg,"

Verwante presentaties


Ads door Google