De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Iedereen moet mee kunnen doen! Wet maatschappelijke ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Iedereen moet mee kunnen doen! Wet maatschappelijke ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Iedereen moet mee kunnen doen! Wet maatschappelijke ondersteuning

2 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Gemeenteraad & Wmo  Kadernota vastgesteld mei 2006  Invoeringsnotitie vastgesteld mei 2006  Uitvoering verantwoordelijkheid B&W  Toezegging B&W voor besluitvorming gemeenteraad te consulteren  Visiebijeenkomst gemeenteraad; interactief kaderstellend karakter

3 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Visie raad op Wmo-beleid  Primaire verantwoordelijkheid voor lokale samenleving ligt bij maatschappelijke partijen zoals verenigingen, kerken, bedrijfsleven, scholen etc.  Het zorgaanbod moet worden afgestemd op de behoeften van (zorg-)vragers. Minder bureaucratie/regelgeving is gewenst.

4 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Visie raad op Wmo-beleid  Raad streeft naar keuzevrijheid voor de cliënt, waarbij meerdere alternatieven worden aangeboden.  Gemeente Bergen dient een sterke ondersteuningsstructuur op te zetten t.b.v. vrijwilligerswerk en mantelzorg.

5 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Visie raad op Wmo-beleid  Gemeente Bergen dient waarborgen te geven aan bijzondere doelgroepen. Mondige burgers houden zelf regie, waar noodzakelijk is er steun voor minder mondige burgers.

6 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Raad: kaders Wmo-beleid  Financieel: budgettair neutraal.  Communicatie: adequaat voor alle partijen op alle niveaus.  Participatie: niet beslissen maar wel deelnemen aan beleidsvormingsproces.

7 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Raad: kaders Wmo-beleid  Relatie tussen Wmo en Wwb aanbrengen; talenten van mensen benutten, krachten in de samenleving mobiliseren.  Dorpsontwikkelingsplan dient als basis voor Wmo-beleidsontwikkeling, met namen t.a.v. leefomgeving, wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

8 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Raad: opdracht bestuur  Beleidsvormingsproces dient interactief te worden vormgegeven, waarbij het primaat voor besluitvorming bij de raad en het bestuur blijft liggen.  Voorwaarde daarbij is dat de Wmo-raad vanaf het begin voor besluitvorming interactie kan deelnemen aan dit proces.

9 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Raad: opdracht bestuur  Het opzetten van een ondersteunings-structuur voor de mantelzorgers en vrijwilligers.  De zorg wordt niet primair overgenomen maar daar waar nodig worden burgers ondersteund / toegerust.  Respect en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers vormgeven.

10 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Beleidsplanning toegespitst op algemene uitgangpunten van het Wmo- beleid en het implementatie traject voor de korte termijn.  Acties gericht op voldoen aan de geldende vereisten van de wet per 1 januari 2007 en om continuïteit voor de dienstverlening te garanderen.

11 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Dus:  Voormalige AWBZ-taak huishoudelijke verzorging moet goed geregeld zijn.  Gemeente gaat deze zorg toewijzen en betalen.

12 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Dus:  Er wordt een loket maatschappelijke ondersteuning ontwikkeld waar burgers terecht kunnen voor informatie, advies en verwijzing.

13 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Dus:  Burgers en belangenorganisaties moeten betrokken worden bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid.

14 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Burgerparticipatie en Leefbaarheid  Participatie enten op prestatievelden van de wet.  Concrete invulling Wmo-raad.  Bevoegdheden en werkwijze vastleggen in participatieverordening

15 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Burgerparticipatie en Leefbaarheid  Coordinator leefbaarheid begeleidt samen met opbouwwerk van Synthese het proces van de dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) met als resultaat per kern:  Ontwikkelingstraject van en voor de kern  Initiatiefgroep houdt beweging in de ontwikkeling

16 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Burgerparticipatie en Leefbaarheid  Per kern een analyse van huidige en toekomstige wensen en behoeften.  Onderzocht is welke initiatieven haalbaar zijn.  De inzet van meewerkende partijen bekend zijn.

17 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Burgerparticipatie en Leefbaarheid  De kosten voor de realisatie en exploitatie per project bekend zijn.  Een concrete planning klaar ligt voor de verdere realisatie.  Hoog realiteitsgehalte!

18 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Zorgloket:  Loket fysiek in gemeentehuis in Bergen.  Toegang laagdrempelig voor alle inwoners.  Voorzieningen gericht op collectief karakter.  Daarnaast individuele voorzieningen.

19 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Zorgloket:  Geven en toegankelijk maken van informatie.  Advisering en verwijzing.  Toeleiding naar voorzieningen en vrijwilligersorganisaties.  Toekenning van individuele voorzieningen regelen.

20 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Zorgloket, distributie:  Via internet, diensten online.  Per telefoon, post of mail.  Persoonlijk gesprek met medewerker.

21 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Huishoudelijke verzorging:  Bedoeld om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk hun eigen huishouding te voeren en te voorkomen dat iemand in een instelling moet worden opgenomen.

22 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Huishoudelijke verzorging:  Aanbieden van adequatevoorzieningen gericht op compensatie van beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (compensatiebeginsel), voor zover algemene voorzieningen geen oplossingen bieden.

23 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Huishoudelijke verzorging:  Indicatieprocessen in eigen beheer, snel en efficiënt.  Complexe zaken en voorgenomen afwijzingen via CIZ.  Voor nu Wet Voorzieningen Gehandicapten leidend voor dergelijke gehandicapten- voorzieningen.

24 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Huishoudelijke verzorging:  Keuze tussen voorziening in natura of budget.  Keuze mogelijk uit diverse gecontracteerde zorgaanbieders.  Eigen bijdrage voor voorzieningen voor Huishoudelijke Zorg, niet voor voorzieningen uit de huidige WVG.

25 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.  Vrijwilligers spelen grote rol bij voorzieningenniveau.  Mantelzorgers nemen het grootste deel van de zorg op zich, waardoor de overheid veel geld bespaart.

26 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.  Ondersteuning bieden via respijtzorg, vrijwillige thuishulp, herkenningsbijeenkomsten.  Geen zorg overnemen, maar toerusten waar nodig

27 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Wmo-beleidsplan 2007  Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.  Vrijwilligerszorg is onbetaald, onverplicht, maar niet vrijblijvend.  Zoeken naar hoe organisaties in de vrijwillige zorg kunnen worden ondersteund.

28 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 ....

29 Een half jaar wethouder . Portefeuille Welzijn en Economie  Hard en zacht  Betrokken tot in de haarvaten  Bouwen aan peilers  Sociaal- economische ontwikkeling  Leefbaarheid als kernopdracht

30 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 . Vertegenwoordigingen:  Bestuurder van WAA  Bestuurder van Meander  Lid PHO Biblioplus  Bestuurder IGB  Voorzitter PG Leader+  Lid Platform Maasduinen  Lid PIO wonen, welzijn, zorg  Voorzitter projectgroep Centrum N-Bergen  Voorzitter denktank recreatie en toerisme

31 Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Een half jaar wethouder WMO IOJB MFC’s Pleinplannen Meander VVV DOP’s Biblioplus Denktank Subsidie’s WWB WAA


Download ppt "Ledenbijeenkomst CDA 15-01-07 Iedereen moet mee kunnen doen! Wet maatschappelijke ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google