De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO Presentatie les drie

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO Presentatie les drie"— Transcript van de presentatie:

1 WMO Presentatie les drie
De wet maatschappelijke ondersteuning Introductie docent

2 Reikwijdte, Inhoud en Betekenis;
Centrale doel is deelname van alle burgers aan de samenleving; Het bevorderen van participatie en de sociale samenhang Van de burger wordt een grotere zelfredzaamheid verwacht zodat zijn afhankelijkheid van professionals op terreinen als zorg, cultuur, ontspanning en welzijn kleiner wordt Problemen van de verzorgingsstaat steeds afhankelijker wordende burgers

3 BELEIDSDOELEN Beleidsdoel; is een betere afstemming of samenhang evenals doelmatigheid en doeltreffendheid. Inhoudelijke of maatschappelijke doelen Participatie en sociale samenhang Participatie=deelname vrij.werk/sportclub

4 WVG De WMO is niet op alle terreinen nieuw. Zo zijn de Welzijnswet uit 1989 en de Wet Voorzieningen Gehandicapten uit 1994 in de WMO opgenomen. Ook afzonderlijke subsidieregelingen die eerder deel uitmaakten van de AWBZ en ook de huishoudelijke zorg zijn er in opgenomen. Ook op het gebied van participatie en sociale samenhang waren er al initiatieven zoals in het Rotterdamse; het Opzoomeren, Euromaatjesspel en tante Kwebbel

5 Verplichtingen Twee verplichtingen ten aanzien van de
WMO legt de overheid op aan de gemeenten: 1)Zij moeten gelegenheid geven voor inspraak in het Wmo-beleidsplan. 2)Er moet regelmatig een tevredenheids-onderzoek onder de burgers en gebruikers uitvoeren en de uitkomsten van dit onderzoek openbaar maken.

6 Verantwoording verplichtingen beleidsplan
Een samenhangend beleid De uitvoering daarvan De te verwachten concrete acties De te bereiken resultaten De financiering ervan Aandacht voor toegankelijkheid van de lokale samenleving voor mensen met beperkingen

7 Sturing om de doeltreffendheid en de klantgerichtheid te vergroten zijn:
Gemeenten nemen maatregelen om de kwaliteit te borgen, b.v. door het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden (HKZ norm) Keuzevrijheid voor de gebruikers van maatschappelijke ondersteuning (2,5,6) Ondersteuningbeleid ontwikkelen voor vragen en behoeften van kleine doelgroepen Keuzemogelijkheid tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget Horizontale verantwoording middels prestatie- en klanttevredenheid publicaties Inspraak aan burgers en/of organisaties van belanghebbenden bij de voorbereiding en vaststelling van het gemeentelijke WMO beleid

8 Decentralisatiewet De WMO is een decentralisatiewet, d.w.z. dat de uitvoering ervan decentraal moet gebeuren. De uitvoering hiervan is een zaak van de gemeenten. De taak van de provincies is die van ondersteuning. Een van de kenmerken van de wet is dat de gemeenten een grote mate van vrijheid hebben in de manier waarop zij hun taken invullen. De wet schrijft alleen voor dat gemeenten op een aantal terreinen (=prestatievelden) beleidsplannen moeten maken en dat ze verantwoording af moeten leggen over de uitvoering hiervan.

9 Negen prestatievelden
1 Het bevorderen van de sociale samenhang in een leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden 3 Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning b.v. MEE, één loket. 4 Het ondersteunen van mantelzorgers, daaronder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers. 5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Uitwerken en onderbouwen met voorbeelden + stelling

10 Negen prestatievelden
6 Het verlenen van voorzieningen op maat, aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 7 Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. 8 Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 9 Ambulante verslavings zorg en beleid. 8 = de maatschappelijke participatie van de dak-en thuislozen blz.; 136

11 Prestatieveld 1 Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Van sociale cohesie of sociale samenhang is sprake indien er in de samenleving sociale netwerken aanwezig zijn die contacten met elkaar hebben en waarin wederzijds vertrouwen, gemeenschappelijkheid en betrokkenheid bestaan. De vrijwillige samenwerkingsverbanden vormen de basis voor de civil society = burgermaatschappij. Cijfers tonen dat Nederland veel onderlinge betrokkenheid kent in de vorm van informele zorg en verbanden in buurten en vriendengroepen, verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Opzoomeren, Huiskamerproject (blz. 58)euromaatjesproject, Ha buurpunt, burenhulp

12 Prestatieveld 2, de jeugdsector
. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden op lokaal niveau = geven van informatie en advies, signaleren van problemen, gezinscoaching licht pedagogisch hulp d.m.v. centra voor jeugd en gezin, zorg en adviesteams in het onderwijs, elektronische kinddossiers, voorkomen en signaleren van kindermishandeling. Preventief jeugdbeleid – sociaal-cultureel werk, opvoedondersteuning, HALT, club-en buurthuiswerk, vroeg- en voorschoolse educatie.

13 Prestatie veld 3 en 5 Kerntaak MEE
Vraagverduidelijking Verkennen van beperkingen en ondersteuningsmogelijkheden = het inzichtelijk maken van de beperking en behoefte cliënt en het inzichtelijk maken van de ondersteuningsmogelijkheden Vergroten van zelfredzaamheid; het praktisch en sociaal equiperen cliënt en/of sociale omgeving; vergroten van acceptatie (acceptatie beperkingen, problematische situatie); uitbreiden en mobiliseren sociaal netwerk/inschakelen vrijwilligers Equiperen praktisch en sociaal is het geven van praktische hulpmiddlen, vaardigheden en of tips

14 Overige Prestatievelden 5 t/m 9 vallen voor een groot gedeelte onder de regie van Sozawe + maatschappelijke opvang en individuele voorzieningen. Deelgemeenten zijn eerst verantwoordelijk voor de prestatievelden 1 t/m 4, b.v. bewonersorganisaties. GGD opereert in verschillende prestatievelden, bijvoorbeeld; huiselijk geweld, dak-thuislozen opvang etc.

15 WMO beleid in Rotterdam
Het gemeentelijke beleid bevatte al veel van de doelstelling van het WMO beleid, b.v. WVG – veranderingen zijn de eigen bijdrage, vouchers en PGB Het aanbieden van de thuiszorg sinds 2006 al ingezet In de jaren negentig introduceerde Rotterdam de sociale vernieuwing en o.a. het opzoomeren Rotterdam wilde voorkomen dat de veranderingen van de thuiszorg samen vielen met de AWBZ veranderingen

16 De Rotterdamse WMO Dat Rotterdammers zichzelf kunnen redden en zich zorgzaam opstellen voor mensen in hun sociale netwerk. Dat Rotterdammers zich uitspreken over wat beter kan. In hun directe omgeving, maar ook in de wijk en de gemeente. Dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die er niet naar vragen. Dit heet ook wel bemoeizorg. Dat er meer contact is tussen mensen die zichzelf prima redden en mensen die hulp nodig hebben. Meer onderlinge betrokkenheid dus. Dat pleinen en gebouwen zo ingericht worden dat het voor mensen makkelijker wordt om elkaar te ontmoeten.

17 Opdracht les vier; Presenteer in de reeds samengestelde groepjes de volgende opdracht; Kies een omliggende gemeente uit van Rotterdam. Onderzoek en presenteer aan de rest van de groep hoe deze gemeente de WMO heeft opgepakt en uitgevoerd. Maak hiervoor gebruik van de prestatievelden. Maak hiervan een presentatie van maximaal 45 minuten (inclusief toelichting en het stellen van vragen)! Zorg voor onderlinge afstemming met de andere groepjes.

18 Veel gebruikte afkortingen
VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport WWB – Wet werk en bijstand VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten WSW – Wet sociale werkvoorziening CAK – Centraal administratie kantoor WVG – Wet voorzieningen gehandicapten WMG – Wet marktordening gezondheidszorg CIZ – Centrum indicatiestelling zorg PGB – Persoonsgebonden budget HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorg

19 Literatuur De praktijk van de WMO – Onderzoeksresultaten lectoraten social work – Rick Kwekkeboom en Marja Jager-Vreugdenhil Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in Nederland – Maarten van de Linde

20 Enkele site’s www.canonsociaalwerk.eu.nl (geschiedenis)
(hall of fame van maatschappelijk werkers) (deskundigheidsbevordering)


Download ppt "WMO Presentatie les drie"

Verwante presentaties


Ads door Google