De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop jeugd Lekstroom 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop jeugd Lekstroom 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop jeugd Lekstroom 2016
Informatiebijeenkomst 14 september 2015 3

2 Agenda Opening Inkoop: Administratief proces Vragen Uitgangspunten
Stand van zaken en planning Administratief proces Werkafsprakenboek 2016 Indienen declaraties Halfjaarrapportage 2015 Vragen

3 Uitgangspunten Ontkokering tussen sectoren
Vereenvoudiging productindeling/tarieven Transformatie van zwaar naar licht Flexibel budget voor sociale teams 1 gezin, 1 plan Budget conform uitkering Rijk Ontkokering tussen: J&O, KmB, jGGZ en tussen WMO en jeugd

4 Stand van zaken inkoop 2016 5 fysieke overlegtafels geweest, nog 2
Basisovereenkomst in concept gereed Deelovereenkomst in concept gereed Diverse innovatiethema’s besproken Productindeling en tarieven

5 Producten en tarieven Consultatie & screening Diagnostiek
Ondersteuning zelfredzaamheid Ondersteuning maatschappelijke deelname Behandeling Verblijf

6 Zie website: bestuurlijkeaanbestedingjeugd2016 Aan de in deze presentatie genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend voor 2016

7 Consultatie & screening
Doel: sociale teams kunnen een aanbieder raadplegen ‘even bellen/afstemmen’ wordt niet in rekening gebracht (in alle redelijkheid) Vergoeding per uur (€ 80)

8 Diagnostiek Vergoeding per uur (€ 90) Wellicht 2 producten
Doel: inzicht in problematiek en mogelijke behandeling/begeleiding jeugdige

9 Ondersteuning zelfredzaamheid
Vergoeding per uur (licht, midden, zwaar) Van individuele begeleiding bij structureren werkzaamheden thuis (€ 40,-), Schoolmaatschappelijk werk (50,-) Tot intensief ambulante hulp in complexe gezinssituaties (65/75,-)

10 Onderst. maatschappelijke deelname
Vergoeding dagdeel, licht,midden, zwaar Begeleiding groep kinderen met beperking (€ 40,-) Respijtzorg zwaar (€ 50,-) Dagbehandeling aan een groep (€ 80,-) Dagbehandeling groep zwaar: 1 begeleider op ca 1 à 2 kinderen

11 Behandeling Dyslexie: € 76,- per uur, met max gemiddelde
Basis jGGZ: € 80,- uur, met max gemiddelde Spec jGGZ: € 90,- uur, met max gemiddelde Behandeling overig: € 80,-, alleen via verwijzing door sociaal team Maximaal gemiddeld tarief: hiermee wordt bedoeld dat de behandeling van de ene jeugdige kort kan zijn, en van een andere jeugdige langer. Er wordt een maximum tarief afgesproken dat gemiddeld geldt. Als het maximum tarief bijvoorbeeld € 800 wordt, dan kan een aanbieder: 4 jeugdigen behandelen voor € 400, en 4 voor € Het gemiddelde tarief is dan € 800. Er wordt opgemerkt dat Vecozo niet kan werken met twee verschillende tarieven in 1 jaar. De gemeente zoekt dit uit. Er zullen in elk geval voor 1 cliënt binnen 1 traject geen 2 tarieven gaan gelden. Wel wil de regio nieuwe productcodes aanmaken, waarbij facturering per uur mogelijk is: voorop staat dat facturering wel mogelijk moet blijven via Vecozo, de regio gaat dit uitzoeken. Er wordt gevraagd waarom voor alle wijzigingen (ook als een traject korter duurt dan verwacht) mutatieberichten moeten worden verstuurd. Antwoord: regio Lekstroom heeft deze werkwijze ingevoerd zodat de financiële administratie zo snel mogelijk facturen kan afhandelen. We begrijpen dat deze werkwijze een grote administratieve belasting oplevert, zowel voor de aanbieders als voor de backoffice. Voorlopig blijven we deze werkwijze toch hanteren, maar in de loop van 2016 gaan we evalueren op welke wijze het proces efficiënter kan verlopen. Zodra de landelijke codes beschikbaar zijn, kan het al efficiënter worden ingericht, omdat alle wijzigingen dan digitaal kunnen worden doorgegeven.

12 Verblijf Pleegzorg (ca € 38,50) Logeren/kortdurend verblijf (€ 110,-)
Gezinshuis/woongroep: € € 200 Residentieel: € 220,- - € 246,- Bovenregionale inkoop, incl crisis/Samen Veilig

13 Stand van zaken Basisovereenkomst, deelovereenkomst en producten: in concept gereed Tarieven: bij overlegtafel 7 oktober klaar Ondertekenen overeenkomsten: november Overgangscliënten 2015 naar 2016: aanbieders kunnen de verwachte einddatum doorgeven, ook als die in 2016 ligt. We laten trajecten dus doorlopen. Er hoeven dus niet op nieuwe indicaties genomen te worden, alleen omdat de jaargrens wordt overschreden. De betaling gaat in 2016 dan tegen de voorwaarden en tarieven van het contract 2015. We vragen aanbieders wel om een inschatting te doen van het onderhanden werk in 2015, zodat de gemeenten dit goed kunnen opnemen in hun jaarrekening 2015. Gevraagd wordt hoe de tarieven zijn opgebouwd, en waarom niet de Nza tarieven als uitgangspunt worden genomen. De tarieven zijn opgebouwd o.a. op basis van de Nza tarieven, de bezuiniging die het Rijk doorvoert via het objectieve verdeelmodel van de Algemene Uitkering in 2016 en gesprekken met andere regio’s en diverse aanbieders. In geval van twijfel wordt advies gevraagd bij adviesbureau Hordijk & Hordijk. Als zij naast hun ad hoc advisering over onze tarieven met een rapport komen, dan zal dit openbaar worden gemaakt.

14 Werkafsprakenboek 2016 Parallel aan inkoop Leerpunten en vernieuwing
Versie Wanneer Wie 0.1 30 september gemeenten en regionale backoffice 0.2 22 oktober zorgaanbieders en sociale teams 0.3 18 november adviseurs VNG en overige specialisten 1.0 16 december definitief

15 Belangrijkste wijzigingen
Tijdelijke ministeriële regeling (privacy) Alleen scenario a voor berichtenverkeer Nieuw bericht JW315 (vervangt op termijn Melding Kind in Zorg) Passende oplossing voor JW321/322?

16 Administratieve lastenverlichting
Balans tussen ‘basis op orde’ en innoveren Aansluitcampagne gaat door zo lang als nodig is Vecozo/Gemeentelijk Gegevens Knooppunt Communicatie zorgadministraties Werkprocessen

17 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Landelijke dataset beleidsinformatie Input door zorgaanbieders, gemeenten, CAK, beheerders basisregistraties Wet op het CBS is van toepassing (i.v.m. privacy)

18 Vergelijkingen met: Nederland Provincie Stedelijkheidsklasse
Grootteklasse Andere gemeente

19 Volledigheid en actualiteit
Gegevens gedateerd (2012) Deze week update Jeugd Wmo blijft nog achter Detaillering binnen gemeente/regio blijft achter i.v.m. bedrijfsvoering

20 Procesafspraken 2015 Controleprotocol Indienen declaraties
Zie voor relevante documenten 2015: https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/ De gemeente heeft nog maar ca 3 ton betaald in heel 2015, en vraagt aanbieders met spoed hun declaraties in te dienen. Aanbieders geven hierop aan dat zij dit graag willen, maar dat declaraties blijven hangen in Vecozo. De gemeente pakt dit op en vraagt aanbieders problemen te melden via met de vraag om extra ondersteuning in het afhandelen van de factuur. Reinaerde geeft aan dat het Zorgkantoor voorheen een indicatie gaf van gemiddeld 9 dagdelen. Soms komt een jeugdige 8 dagdelen, soms 10 dagdelen. Reinaerde vraagt of de backoffice de facturen voor 10 dagdelen wel wil goedkeuren. De regio vraagt Reinaerde om dan het gemiddelde van 9 dagdelen in rekening te brengen.

21 Halfjaarrapportage Tekort ca € 1 miljoen (€ 0,3 mln tov contracten, maar extra uitname € 1,2 mln door Rijk voor WLZ), vakantieinvloed? Overschrijding bij J&O (1,8 mln), jGGZ (1,2 mln), waaronder vrijgevestigden € 0,6 mln) Onderbesteding bij KmB Onzekerheid: vakantieinvloed en declaraties Volgende moment: 3e kwartaal en jaarafsl.

22 Vragen en suggesties?


Download ppt "Inkoop jeugd Lekstroom 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google