De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDEREN MET EEN BEPERKING

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDEREN MET EEN BEPERKING"— Transcript van de presentatie:

1 KINDEREN MET EEN BEPERKING
Van de AWBZ naar de Jeugdwet

2 Doel notitie Achtergrondinformatie bij voorstel passende onderwijs-zorg arrangementen Informatie m.b.t. wijzigingen regelgeving en bekostiging voor kinderen met een beperking Benadrukken gezamenlijke opgave onderwijs/ gemeenten om passende onderwijs-zorg-arrangementen te ontwikkelen Aandacht vragen voor nog openstaande punten Delen uitgangspunten en ontwikkeldoelen (onderdeel inkoopovereenkomst met zorgaanbieders)

3 Van AWBZ naar Jeugdwet Begeleiding Persoonlijke verzorging
Kortdurend verblijf Verblijf in verband met (licht) verstandelijke beperking Behandeling, alleen voor (licht) verstandelijke beperking Vervoer dat samenhangt met extramurale begeleiding en behandeling

4 Om wie gaat het? Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking
Jeugdigen met een zintuiglijke beperking Jeugdigen met een lichamelijke beperking, waaronder niet-aangeboren hersenletsel Jeugdigen met een somatische aandoening, zoals chronische ziekte Jeugdigen met een psychiatrische aandoening, waaronder autisme

5 ..en in het onderwijs? Kleine groep
Complexe ondersteuningsvraag (verpleging, begeleiding, persoonlijke verzorging) Budget uit pakketmaatregel AWBZ in onderwijs/ compensatiemaatregel AWBZ sinds 1 augustus jl. naar SWV Voorstel overheveling compensatiegelden AWBZ naar gemeenten (Barend, Dick R., afgevaardigde gemeenten)

6 Toegang specialistische jeugdhulp
Via Jeugd- en Gezinsteam of huisarts Als verwijzer geen onderdeel uitmaakt van JGT -> samen met ouders melding bij JGT -> samen bekijken welke hulp wenselijk is

7 Welke zorgvormen? Ambulante ondersteuning thuis of op school
Kinderdagcentrum (KDC) Residentieel verblijf / wonen Respijtzorg Crisisopvang Vervoer Combinaties van verschillende vormen van zorg en ondersteuning Behandeling in Orthopedagogische Behandelcentra en 3 Milieuvoorzieningen -> wordt toch landelijk geregeld

8 Niet alles van AWBZ naar Jeugdwet
Ernstige meervoudige beperking valt onder de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) Persoonlijke verzorging en verpleging voor kinderen als onderdeel van intensieve kindzorg (IKZ) of palliatief terminale zorg (PTZ) gaat onder de Zorgverzekeringswet vallen Zorg en ondersteuning van jongeren met een beperking van 18 jaar en ouder valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo

9 Omgaan met nieuwe schotten
Korte lijnen met CIZ i.v.m. indicering WLZ Professionaliteit huisartsen, JGT, specialistische zorgaanbieders om in te kunnen schatten of een kind ‘onder de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de WLZ valt’ Brede blik huisartsen, JGT, specialistische zorgaanbieders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers voor signaleren eventuele gezinsproblematiek en/of beperkingen bij ouders Huisartsen, JGT, specialistische zorgaanbieders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers voldoende toerusten in het signaleren van complexe en/of meervoudige ondersteuningsvragen Aandacht voor verpleging (Zorgverzekeringswet) bij samenstellen onderwijs-zorgarrangement SWV PO -> afspraken MKD’s mbt vroegsignalering

10 Doelstelling gemeenten
Garanderen zorgcontinuïteit in 2015 voor huidige cliënten Zorgen dat nieuwe cliënten vanaf 1 januari op een niet-bureaucratische wijze toegeleid worden naar passende hulp binnen de visie van Holland Rijnland Stimuleren van innovaties die kunnen helpen om ondanks de beperktere middelen toch voldoende kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren

11 Ontwikkelagenda Passend Onderwijs
Verbinding passend onderwijs - jeugdhulp Afspraken (ook rond bekostiging) organiseren op Holland-Rijnland niveau Zorgcontinuïteit in (schooljaar 2014-)2015 Vernieuwende onderwijs-zorg arrangementen

12 Vernieuwende onderwijs-zorgarrangementen
Door vroege inzet, intensieve en dure jeugdhulp (zoals in driemilieuvoorzieningen) voorkomen Kansen voor kinderen met complexe psychiatrische stoornis die beschikken over gemiddeld tot hoge intelligentie Kansen voor thuiszitters met leerplichtontheffing die afhankelijk zijn van intensieve jeugdhulp Aandacht voor beleid voor afgifte van leerplicht-ontheffing Flexibel inzetten vervoer naar zowel jeugdhulp-instelling als naar school

13 Aandachtspunten Kind onder WLZ -> JGT niet altijd een rol
Aansluiting JGT op speciaal onderwijs Jongeren VSO tot 20 jaar -> onderwijs geen middelen meer -> wat nu? Warme overdracht bij 18+ jongere met beperking PersoonsGebondenBudget -> Gezinsgebonden Budget Communicatie over procedure en werkwijze rondom indicatiestellingen tot aan en vanaf 1 januari


Download ppt "KINDEREN MET EEN BEPERKING"

Verwante presentaties


Ads door Google