De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Presentatie Passend Onderwijs voor ouders 11 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Presentatie Passend Onderwijs voor ouders 11 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Presentatie Passend Onderwijs voor ouders 11 februari 2014
Ellen van den Brand Don Holman Ellen Wenninck Wouter Kroes

2

3 De kern van passend onderwijs (en een stukje geschiedenis)
Medezeggenschap en de OPR Samenwerking met de gemeenten Samen aan de slag Korte pauze Vragenrondje Afsluiting

4 1. De kern van Passend onderwijs

5 Aanleiding voor Passend Onderwijs (vanaf 2005)
Inhoudelijk: Passend aanbod vaak onvoldoende of te laat Teveel thuiszitters Een passende plek is vaak niet thuisnabij Slagboomdiagnostiek (directe koppeling diagnose aan middelen)

6 Aanleiding voor Passend Onderwijs (vanaf 2005)
In de structuur: Ingewikkelde regels, complexe bekostiging Lange doorlooptijd (indicatie)processen Onduidelijk wie verantwoordelijkheid draagt

7 Aanleiding voor Passend Onderwijs (vanaf 2005)
Financieel: Exponentiële stijging indicaties vanaf 2003 (hoofdzakelijk rugzak) Verkeerde prikkels

8 Als het niet vanzelf gaat…
Wat is de onderwijsbehoefte van het kind? Wat is de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht?

9 Het liefst: zo vroeg mogelijk; zo snel mogelijk; zo dicht mogelijk bij huis; zonder veel gedoe; naar een oplossing en voor thuis én school.

10 Doen we dat dan niet al lang?
Nee. Integendeel. We financieren problemen in plaats van oplossingen.

11 Dat moet beter. Hij verdient het.

12 Onderwijsbehoeften: een omslag in denken
Van moeilijkheden naar mogelijkheden. Van probleemgericht naar aanpakgericht. Van herstellen naar pro-actief handelen. Van over en voor het kind naar met het kind. Van informeren van de ouders naar samenwerken met de ouders.

13

14 2. Medezeggenschap en de OPR

15 Met ouders en personeel
Binnen SWV hebben ouders en personeel inspraak op alle relevante beleidsterreinen middels een ondersteuningsplanraad, oa.: - Basisondersteuning - Ondersteuningstoewijzing - Inzet personeel en financiën - Organisatie van het SWV en samenwerking met de gemeente …te vergelijken met een MR of GMR, maar dan op niveau van het SWV Instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV.

16 Concrete taken VOPR: regelmatige bijeenkomsten waarin voorbereidende stukken ter tafel komen en besproken worden. Op- en aanmerkingen worden meegenomen naar de daarop volgende bijeenkomst van de gezamenlijke besturen. Het voorbereiden en uitvoeren van de op- en inrichting van de officiële ondersteuningsplanraad (bijv. organiseren verkiezingen, vertegenwoordiging e.d.)

17 3. Samenwerking met gemeenten

18 CJG Nieuwe Stijl: een zelfde omslag in denken en werken
Jeugdzorg wordt per januari 2015 overgeheveld naar gemeenten. Financiële verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, jeugd ggz, gehandicaptenzorg, begeleiding en kortdurend verblijf, kinderbescherming/ jeugdreclassering. Nu: onnodige medicalisering en administratieve rompslomp. Straks: vroegsignalering en preventieve hulp. Er komen nieuwe verantwoordelijkheden op de gemeente Westland af. Dat geldt niet alleen voor de jeugdzorg, maar ook voor WMO en participatie. Dat is een complexe operatie, die vraagt om slimme keuzes. Er is dus werk aan de winkel voor ons. De gemeente gaat zelf geen zorg leveren of indicaties stellen, daar hebben we het Centrum voor Jeugd en Gezin voor. We willen de professionals centraal stellen en zorgen dat zij tijdig en op maat de hulp leveren die een gezin nodig heeft. Met de meeste kinderen die opgroeien in het Westland gaat het gelukkig goed, maar als de opvoeding niet van zelf gaat en er zijn meerdere problemen in een gezin dan kan je terecht bij het CJG. De huidige manier van indicatiestellen werkt wachtlijsten in de hand en daar willen we vanaf. Door er eerder bij te zijn, hopen we te voorkomen dat problemen escaleren en dat er daardoor zwaardere zorg op afstand van het gezin nodig is. Dat betekent dus ook dat een uithuisplaatsing alleen als laatste redmiddel gebruikt wordt. Door eerder het CJG in te schakelen kan voorkomen worden dat dit nodig is.

19 Uitgangspunten CJG Nieuwe Stijl
We gaan uit van eigen kracht gezinnen. We lossen zoveel mogelijk vragen dichtbij huis op. Ouders zijn zelf in regie, met 1 plan per gezin. We zijn bereikbaar, benaderbaar en betrouwbaar. We stellen de gezondheid en veiligheid van een kind centraal. Er is van oudsher in het Westland al een bloeiend verenigingsleven, waarin inwoners elkaar vinden voor sociale contacten en elkaar helpen als dat nodig is. Daar willen we met het CJG bij aanhaken door de eigen kracht van gezinnen centraal te stellen. Dat betekent bijvoorbeeld dat gevraagd wordt wie uit uw sociale netwerk kan helpen bij het vinden van een oplossing voor een opvoedprobleem. In de week van de opvoeding hebben we al de workshops van Family Factory uitgeprobeerd, waarin ouders onderling tips voor opvoedproblemen uitwisselen. Als een kind verlegen en bang is in sociale contacten, kan het ook handig zijn om het bij de padvinderij nieuwe ervaringen op te laten doen en vrienden te maken. Als u het CJG vraagt om een sociale vaardigheidstraining dan heeft u samen met hen geconstateerd dat de problemen ingewikkelder zijn en hardnekkiger en dus om meer formele vormen van zorg vragen. In dat gezinsplan staat dus wat voor uw persoonlijke situatie de slimste keuzes zijn. Dat kan ook betekenen dat het CJG u verwijst naar de schuldhulpverlening ,als de rekeningen zich opstapelen en u er geen gat meer in ziet. U kunt het CJG straks ook digitaal beter bereiken en snel antwoord krijgen op uw vragen, bijvoorbeeld over de grootte van een gaatje in de speen, als u daar als kersverse vader of moeder mee zit. Daarvoor hoeft u dan niet meer te wachten op een afspraak bij het consultatiebureau. De drempel om vragen te stellen moet dus omlaag, maar het CJG blijft de veiligheid van kinderen in het oog houden. Dus als u tijdelijk de regie kwijt bent als ouder, werken ze er met u aan om die weer terug te krijgen. Dan dringen ze aan op inzet van zwaardere vormen van zorg, bijvoorbeeld door GGZ Delfland of De Jutters. Door hen eerder in te schakelen, houdt u uw thuissituatie in eigen hand.

20 Hoe ziet die nieuwe werkwijze eruit?
Eerste nieuwe team in ‘s Gravenzande. Samenwerken jeugdgezondheidzorg, bureau jeugdzorg en maatschappelijk werk. Bundeling krachten in 5 taken. Verbinding met scholen en kinderopvang. Later dit jaar ook verbinding met huisartsen, welzijnswerk enz. Later dit jaar ook nieuwe teams in Naaldwijk en Wateringen. We zijn in september gestart met het lerend ontwikkelen van de nieuwe werkwijze. De kernpartners werken nu direct samen in de Godfried Bomansschool. Nog voor de zomer hebben zij ook een locatie in Naaldwijk en Wateringen, maar daar lopen de aanmeldingen voor hulp nu nog via BJZ en de zorgnetwerken. Pas in het najaar starten we daar ook met de nieuwe werkwijze. Dat doen we om goed in de praktijk te toetsen of die vijf taken echt te integreren zijn. Dat is monitoren, screenen en vaccineren, het leveren van informatie en advies, voorlichting en training, leveren lichte hulp en verwijzen naar zware zorg. Door te verbinden met scholen en kinderopvang willen we signalering van problemen vergemakkelijken. Leerkrachten zien kinderen iedere dag en weten wat er speelt. Hun CJG-contactpersoon kan altijd gebeld worden voor overleg. Dat kan betekenen dat leerkrachten voorlichting krijgen over een onderwerp dat hen bezig houdt, bijvoorbeeld nieuwe inzichten in de aanpak van kinderen met autisme. Of de school en het CJG praten samen met ouders over wat er speelt op school en thuis. In dat gezinsplan kunnen dus ook acties voor school opgenomen worden, die horen bij Passend Onderwijs. Omdat de huisarts ook een belangrijke taak blijft houden in het nieuwe stelsel zijn we met hen in overleg over samenwerking met het CJG. Als uw kind een eetstoornis heeft of ernstige psychiatrische problematiek, kunt u ook via huisarts om hulp vragen. Zolang u als opvoeder in uw kracht bent, heeft u het CJG ook niet nodig. Het jeugdwerk in de kernen gaat ook op de schop; zij kennen de sociale kaart en kunnen in de buurt u verwijzen naar algemene voorzieningen of bemiddelen bij het vinden van leuke activiteiten bij verenigingen. Als het zorg en veiligheidshuis in beeld komt zijn er ernstige problemen, bijvoorbeeld kindermishandeling.

21 Met als resultaat: Geen kind meer tussen wal en schip Geen ouder meer van het kastje naar de muur Geen school meer die voor een kind geen passend onderwijs kan organiseren

22 4. Samen aan de slag

23 Ondersteuningsroute FSPOW
OUDERS Stap 7 Afronden arrangement / terugplaatsing Consultatie Begeleiding Onderzoek SPOW Handelingsgericht Werken Stap 6 Arrangement op de basisschool of ondersteuning of plaatsing S(B)O Stap 5 Opstellen OPP Stap 4 Bespreking ondersteuningsteam Stap 3 Overleg lkr - IB en (indien gewenst) Schoolondersteuner Stap 2 Collegiale consultatie leerkrachten Stap 1 Leerkracht in de groep: signalering

24 Ondersteuningsstructuur FSPOW

25 Passend Onderwijs in ‘t Westland
Maakt het verschil!


Download ppt "Welkom Presentatie Passend Onderwijs voor ouders 11 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google