De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos

2 Programma  Even voorstellen  Passend onderwijs: de hoofdzaken  MR, Schoolondersteuningsprofiel en OPR  De Ondersteuningsplanraad (OPR)  Het eerste ondersteuningsplan  Overige medezeggenschap binnen het SWV  Vragen en opmerkingen  Afsluiting

3 Voorstellen  Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs Landelijk Vakbonden, leerling- en ouderorganisaties Advies en ondersteuning Kosteloos  Jan de Vos, projectleider steunpunt

4 Passend onderwijs op hoofdlijnen  Zorgplicht  Samenwerking in regio’s  Cluster 1 en 2  Ondersteuningsplan en Ondersteuningsplanraad (OPR)  Schoolondersteuningsprofiel  Ontwikkelingsperspectief

5 Passend onderwijs LEERLING (extra ondersteuning) ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) SCHOOLSCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) SAMENWERKINGS- VERBAND ONDERSTEUNINGSPLAN (OP)

6 Ondersteuningsplan SWV Vier jaar 1. Visie en organisatie en verantwoordelijkheden 2. Indiceren en arrangeren  Basisondersteuning en  extra ondersteuning 3. Financieren en verdeling en besteding middelen (meerjarenbegroting) 4. Samenwerken (gemeenten, VO, cluster 2) 5. Informatie en (voorkomen) bezwaarprocedure ouders

7 LANDELIJK CLUSTER 1 CLUSTER 2 Slechthorend Spraak taal ------------------ EVT. AMBULANTE BEGELEIDING RUGZAK CLUSTER 2 in regulier onderwijs (?) EXPERTISE / ONDERSTEUNING --------------------- ONDERWIJS / ASSISTENTIE (symbiose) Samenhang en arrangementen JEUGDZORG OF REVALIDATIE (...)- ARRANGEMENT

8 WMS Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad Het samenwerkingsverband stelt (….) een ondersteuningsplanraad in. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd (kiezen) door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden de helft van het aantal leden personeel en andere helft ouders Alleen instemming ondersteuningplan (+RvT)

9 De ondersteuningsplanraad (OPR)  medezeggenschapsorgaan samenwerkingsverband  instemming ondersteuningsplan + wijziging  bindende voordracht lid RvT (profiel)  zelfde rechten MR  toezien afspraken ondersteuningsplan  leden afgevaardigd door leden MR-en

10 De ondersteuningsplanraad (OPR)  Omvang OPR: min. 4 leden en pariteit  Landelijke Commissie Geschillen  Achterbanraadpleging: betrekken doelgroepen  Keuze: Experts voordragen  Referentiekader: betrekken OPR planvorming SWV

11 Oprichten ondersteuningsplanraad  Reglement en statuut Werkgroep en bestuur SWV: samen tot reglement OPR  Vorm werkgroep Werkgroep taken VOPR Werkgroep stelt reglement en statuut op Werkgroep stemt af met achterban Werkgroep legt reglement en statuut voor aan bestuur SWV Bestuur SWV stelt reglement en statuut vast  1 jaar

12 Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR) Reglement en statuut:  Omvang  Samenstelling  Zittingsduur  Wijze afvaardiging / verkiezing  Deskundigheid  Representativiteit

13 Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)  Overleg bestuur SWV en informatieverstrekking  Termijnen  Continuïteit  Procedures  Onafhankelijkheid  Terugkoppeling MR-en  Communicatie achterban  Faciliteiten

14 Instemming ondersteuningsplan  Nieuwe bevoegdheid WMS: Art. 14 lid a  1-2-2014 instemming eerste plan  1-3-2014 OPR instemming  15-3-2014 geschil Landelijke Commissie Geschillen  15-04-2014 Uitspraak LCG  1-5-2014 ondersteuningsplan bij Inspectie Advies: ga eerder met elkaar om de tafel!

15 Overige medezeggenschap binnen het SWV  Samenwerkingsverband vormen Statuten voor 01-11-2013 Geschillenprocedure  (G)MR advies duurzame samenwerking (art. 11 d Wms)? Niet over toetreden SWV Discussie: advies over wijze waarop

16 Overige medezeggenschap binnen het SWV  Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Onderwijsvisie Kengetallen leerlingenpopulatie Basisondersteuning Ondersteuningsstructuur Extra ondersteuning MR adviesbevoegdheid (art. 11 r Wms)  Evt. MR-P voor het SWV

17 Afsluiting  Vragen??  Belangrijke websites: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl www.infowms.nl www.passendonderwijs.nl

18 Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs HELPDESK: informatie ouders / personeel 0800 2700 400 (gratis) STEUNPUNT: voorlichting / begeleiding 036 536 87 18 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl  Voorlichting medezeggenschap en passend onderwijs  Model-reglementen/statuten voor OPR en MR-P  Handreikingen inrichten ondersteuningsplanraad en beoordelen schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan.  Instrument communicatie achterban ondersteuningsplanraad  Voorbeeld faciliteitenregeling  Maatwerk begeleiden oprichten ondersteuningsplanraad


Download ppt "Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos."

Verwante presentaties


Ads door Google