De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan veranderend passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan veranderend passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan veranderend passend onderwijs
Bertil Boshuizen

2 Bekostiging Hoeveel geld heb ik dan? Wie hebben het geld nodig?
Waar moeten en kunnen we het aan besteden? Wie beslist daarover? directienetwerk maart

3 Nu SWV VO Inkomsten: Regionaal zorgbudget (€ 227)
Rebound middelen (€ 93) beide per VMBO 3 en 4 leerling Eventuele (gemeentelijke) subsidies e.d. Uitgaven: Alle activiteiten van het SWV directienetwerk maart 3

4 Nu overig V(SO) Middelen LWOO en PRO naar scholen + € per leerling Systematiek blijft zo (vooralsnog) > zoeken naar integrale aanpak! Landelijk wordt budget bevroren, dus bedrag per leerling kan dalen Projecten Herstart en Op de Rails Bekostiging VSO directienetwerk maart 4

5 Straks SWV Passend Onderwijs
Inkomsten: € 372 per leerling VMBO 3-4 = budget lichte extra ondersteuning = bestaand geld reg.ZB, Rebound, H/OdR € 357 per leerling VO, = nieuw budget zware extra ondersteuning Eventuele (gemeentelijke) subsidies e.d. directienetwerk maart 5

6 Straks SWV Passend Onderwijs
Uitgaven: Alle bestaande activiteiten van ’t SWV De extra bekostiging van lln. op VSO cluster 3 en 4 scholen (ondersteuningsbekostiging) De ondersteuning van lln. die vroeger een rugzak cl. 3 en 4 hadden Indicering (voorheen REC) directienetwerk maart 6

7 Rugzakken Nu AB-deel en school-deel Op AB-deel wordt 57% bezuinigd
School-deel ongewijzigd Geld niet meer naar school, maar naar SWV Landelijk VO 1,6%, Koers VO 1,04% directienetwerk maart 7

8 Kengetallen per 1 oktober 2010
Aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband: Deelname PrO/LWOO: (=15,24%, landelijk 13,17%) Deelname VSO: (=3,19%, landelijk 3,35%) LGF: (=1,04%, landelijk 1,64%) Henk Keesenberg heeft dit ook laten zien, dit is de huidige stand van leerlingenaantal van Koers VO Je zou kunnen denken met de verevening komt er geld bij, omdat hier minder VSO deelname is, dus dat is gunstig voor onze situatie. Dat is ook zo, maar er is op dit moment sprake van toename van deelname, dus als deze lijn zich doorzet, dan is dat budget ook hard nodig directienetwerk maart 8

9 Voorbeeld school - indicatief
500 leerlingen 5 rugzakken = 1% 5000 euro per leerling (waarvan 1000 euro ambulante begeleiding) Bij LWOO 3500 per leerling Tot juli 2015 verplichte afname ambulante begeleiding directienetwerk maart 9

10 Leerling model Kenmerken Geld volgt de leerling
Indiceren van extra onderwijsbehoeften is nodig Leerling met extra onderwijsbehoeften heeft andere waarde voor de school dan leerling zonder extra onderwijsbehoeften Toelichten Op het blad in de notitie die jullie hebben zien jullie ook onder de uitgangspunten en kenmerken drie blokken met consequenties Wat we hebben gedaan is per model gekeken naar wat de consequenties kunnen zijn als je dit model tot verdeelmodel bestempeld. Het kunnen positieve of negatieve gevolgen zijn, dat ligt er maar aan vanuit welke ogen je het bekijkt. Vandaar geen voordelen/nadelen, maar consequenties op niveau van: Leerling School Samenwerkingsverband Voorbeeld consequenties: School heeft belang bij indicatie, leerling levert geld op, dus gaat meer indiceren Kan administratieve druk opleveren, (aanvragen van budget en dit onderbouwen met vaak een dossier) Op niveau van samenwerkingsverband: niet duidelijk hoeveel aanvragen er komen, ‘open eind financiering’, dus wordt wenselijk een plafond vast te stellen. directienetwerk maart

11 Expertisemodel Kenmerken
SWV heeft coördinerende en inkoopfunctie betreffende opvangvoorzieningen en ambulante begeleiding (bijvoorbeeld als VSO ambulante begeleiding aanbiedt) SWV kan ook aanbieder zijn Samenwerkingsverband is bepalend Bepaalt: welke voorzieningen, hoe groot deze zijn, voor welk type zorg en hoeveel geld er heen gaat. Dus alle zware zorgarrangementen regelt het samenwerkingsverband. School regelt lichte zorg, zware zorg bij SWV Kan zijn: Inkopen van plekken op opvangvoorzieningen of zware zorgarrangementen op scholen. Kan ook een centrale dienst zijn waar deskundigen zitten die ingezet worden op scholen voor zware zorgtrajecten Voorbeeld van consequentie: Er is ruimte voor initiatief op scholen, het SWV kan specialisme bekostigen VSO kan breder expertisecentrum worden Het Samenwerkingsverband krijgt een grote rol in de aansturing van de extra zorg en de plaatsing en het monitoren van de kwaliteit en dekkendheid van het netwerk. directienetwerk maart

12 Schoolmodel Input Kenmerken
Verdeling van middelen op basis van heldere criteria Elke leerling levert de school geld op Bij het schoolmodel gaat het erom dat het geld over de scholen verdeeld wordt. Hier kan je op verschillende manieren naar kijken. Er is een model INPUT, een model Throughput en een model OUTPUT. Als eerste model het INPUT model: Hierbij zijn de criteria heel eenduidig, namelijk gewoon het aantal leerlingen. We delen het beschikbare budget door het aantal leerlingen in de regio en elke leerling is hetzelfde waard. Geen discussie over welke vragen ze hebben, hoeveel ondersteuning nodig is, alleen het aantal is criterium. Hierin kan je natuurlijk nuanceren Consequenties bijvoorbeeld: Niet zichtbaar of een leerling de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft Veel verantwoordelijkheid bij de scholen, zij zijn verantwoordelijk voor al de leerlingen en dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Geeft ruimte om bijvoorbeeld preventief te werken, middelen zijn direct beschikbaar. Geeft ook verantwoordelijkheid voor als het niet goed gaat met de leerling, als je een opvangvoorziening nodig hebt, moet je die als school zelf bekostigen. “vervuiler betaald” Het samenwerkingsverband heeft in deze situatie een kleinere rol (geen indicatie, weinig adminstratie) directienetwerk maart

13 Schoolmodel Throughput
Kenmerk 1. Gericht op handelen in de school, uitgevoerde zorg/profiel Tweede schoolmodel Geld verdelen volgens wat de school daadwerkelijk doet. Je kan hierbij uitgaan van bijvoorbeeld het SOP dat de scholen gaan maken. Hier bekostig je in feite wat scholen zeggen te doen voor hun leerlingen volgens hun profiel. Je kan ook kiezen voor een variant waarbij scholen aangeven wat ze zouden willen doen (in een soort voorstel) , de benodigde extra inspanning kan het SWV dan bekostigen. Het initiatief ligt hier dan echt bij de school zelf (en niet bij het SWV zoals in het Expertisemodel). Dus hier kan een school zeggen wij willen een autiklas gaan vormen en dat kost … aan extra investering en dit aanvragen bij het SWV (terwijl in het Expertisemodel het SWV een aantal plekken in de autiklas inkoopt bij een school). Eigenlijk gaat die model over “wat doe je in die black-box” (wat doe je nou extra voor deze leerlingen) directienetwerk maart

14 Schoolmodel Output Kenmerk Opbrengsten staan centraal
Het derde schoolmodel: Hier kijk je niet zozeer naar wat de school doet, maar naar wat het oplevert. Het gaat dan weer om ‘harde indicatoren zoals bijvoorbeeld: 1 t/m 4 Tot zover mijn toelichting op de modellen. Er zijn 5 modellen toegelicht. In de notitie staat nog een variant, namelijk een combinatiemodel. Deze verschillende modellen zijn namelijk ook te combineren. Je kan bijvoorbeeld voor een deel het schoolmodel en voor een deel expertisemodel volgen directienetwerk maart

15 Wat mag en moet? Passend Onderwijs veel beelden, verwachtingen.
De (concept) wet - minister Het referentiekader – VO RAAD Concept ondersteuningsplan – Koers VO – januari 2013 Voor 1 november juridische constructie-besturen Afspraak over route ondersteuningsplan – besturen Opdrachten uitwerking inhoud – besturen directienetwerk maart

16 Opdrachten werkgroepen
September 2012 – bijeenkomst directies vo en vso April 2012 – start werkgroepen Maart inschrijven werkgroepen directienetwerk maart

17 Werkgroepen Dekkend netwerk – schoolondersteuningsprofiel
Dekkend netwerk – kwaliteit en basisondersteuning Herpositionering ambulante begeleiding Toegang VSO Toewijzing onderwijszorg Zorgplicht Onderwijs-jeugdzorg/gemeente directienetwerk maart


Download ppt "Samenwerken aan veranderend passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google