De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna
Onderwijsconsulenten, 19 mei 2011 Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs

2 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging
Bezuinigingen Invoeringstraject

3 Achtergrond Huidige stelsel niet houdbaar
Kwaliteit (speciaal) onderwijs laat te wensen over: 30% (v)so onder verscherpt toezicht Effect inzet middelen onvoldoende zichtbaar 2500 thuiszitters

4

5

6

7

8 Achtergrond OCW wil dit veranderen: invoering zorgplicht
(v)so blijft bestaan voor bijna lln. ouders zijn betrokken docenten zijn goed toegerust scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten doelmatige investeringen

9 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging
Bezuinigingen Invoeringstraject

10 Uitgangspunten eenvoudiger stelsel
heldere verdeling verantwoordelijkheid bekostiging met ruimte voor maatwerk meer kwaliteit goed toegeruste docenten/schoolleiders vruchtbare samenwerking met gemeenten

11 Eenvoudiger stelsel scholen krijgen zorgplicht moet wel mogelijk zijn!
scholen werken samen lichte en zware zorg onder één verantwoordelijkheid afschaffen indicering, verband bepaalt zwaarte zorg

12 Heldere verdeling verantwoordelijkheid
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: po, so (cluster 3 en 4) & sbao vo, vso (cluster 3 en 4) & lwoo en pro lwoo & pro blijven er (voorlopig) buiten Bestaande swv en REC’s worden opgeheven Nieuw swv: privaatrechtelijke rechtspersoon Omvang verband: vastgesteld bij AMvB, vastleggen gemeenten/postcodes, ongeveer 75, relatie met jeugdzorg en arbeidsmarkt SWV PO gemiddeld lln., 100 scholen, 16 besturen SWV VO gemiddeld lln., 9 scholen, 4 besturen Samenwerking Jeugdzorg & “werken naar vermogen”

13 Heldere verdeling verantwoordelijkheid
taken SWV Passend Onderwijs: afspraken over verdeling middelen & geboden zorg: verantwoording toewijzing verdeling middelen informatievoorziening ouders samenwerking met Jeugdvoorzieningen afspraken worden opgenomen in Zorgplan SWV afstemmen met gemeente!

14 Heldere verdeling verantwoordelijkheid
Referentiekader is belangrijk hulpmiddel Scholen: zorgprofiel Rol ouders: niet meer van kastje naar muur betrokkenheid bij opstellen “ontwikkelingsperspectief” bezwaren bij school of Cie Gelijke Behandeling rechtbank

15 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging
Bezuinigingen Invoeringstraject

16 Bekostiging onderscheid tussen vaste voet, basiskosten en zorgkosten
basiskosten = gemiddelde kosten reguliere ll. zorgkosten = aanvullend = zorgbudget bestaan uit: middelen lichte zorg middelen zware zorg = (voortgezet) speciaal onderwijs + LGF (incl. amb. beg.) voor zware zorg nieuw bekostigingssysteem cf. hoofdprincipe wsns

17 Lichte zorg PO middelen PO: huidige wsns-middelen:
omvang budget naar rato aantal lln. basisschool 2% direct naar sbo-scholen, ~ 3,4% naar swv normbedrag per ll bas: 147,01 (P) + 7,11 (M) toelating sbo na instemming swv

18 Lichte zorg VO middelen VO:
regionaal zorgbudget + rebound (~ 60 mln., ongewijzigd) budget Herstart + Op de Rails (~ 18 mln.) lwoo en pro (475 mln.), voorlopig nog ongewijzigd, wel gebudgetteerd, RVC indicering blijft voorlopig normbekostiging: ~ 70 (P+M)

19 Bekostigingsprincipe zware zorg
ieder swv krijgt normatief zorgbudget vaststelling normatief zorgbudget: aantal lln. op 1 okt. T-1 bas + SBO of vo (incl. lwoo/pro) is basis per leerling worden zorgmiddelen ontvangen, een normbedrag per leerling (landelijk vastgesteld) voor personele en materiële kosten aantal lln. X normbedrag = normatief zorgbudget van swv JJI en gesloten jeugdzorg blijft apart scheiding cluster 2 en cluster 4 m.b.t. ESM wordt nog nader uitgewerkt

20 Bekostigingsprincipe zware zorg
Vervolgens: DUO kijkt naar aantal (v)so leerlingen binnen dat swv en/of dat door swv verwezen is naar (v)so swv en (v)so spreken zorgbedrag af: laag, middel of hoog (zwaar, zwaar+ (lg), zwaar++ (mg)) DUO berekent de zorgkosten van deze leerlingen DUO trekt deze kosten af van normatief zorgbudget swv en betaalt deze aan betreffende (v)so-scholen T-1 systematiek, groeiregeling moet nog uitgewerkt resterend bedrag = zorgbudget SWV Tekort? Besturen in swv vullen verplicht aan, DUO voert uit

21 Zorgbedragen SO resp. VSO
Zwaar: ZMLK, LZs en cluster 4 SO: VSO: Zwaar+: LG SO: VSO: Zwaar++: MG SO: VSO: personeel (schooljaar) en materieel (kalenderjaar) Normbedrag zware zorg per leerling PO: ~ 250 VO: ~ 335

22 Overgangsregeling Landelijke verevening van leerlingen SO en VSO, en van geïndiceerde leerlingen met rugzak (LGF) over swv Overgangsbudget = (zorgkosten – normatief zorgbudget) x% Zorgkosten: fixatie 1 aug (V)SO + LGF 1 okt. 2012 Afbouw % % % % Bekostiging (V)SO : o.b.v. 1 okt. 2011, op basis van huidige regeling, zonder korting, en mits geen groei Bekostiging (V)SO : o.b.v. 1 okt. 2012, op basis van huidige regeling, met korting, en mits geen groei Per 1 aug geen korting i.v.m. groei

23 Registratie (v)so leerlingen
oude indicatiestelling vervalt tot die tijd blijft het zoals het nu is vanaf is instroom binnen (v)so alleen mogelijk met instemming swv op al (v)so-leerling? Eventuele herindicatie door swv

24 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging
Bezuinigingen Invoeringstraject

25 Bezuinigingen per 1-8-2013 Uitgangspunten kabinet:
bezuinigen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging binnen huidige wettelijke kader per 1 augustus 2013 minder uitgeven aan Ambulante Begeleiding (AB) besparen door grotere groepen/klassen in (v)so

26 Huidige bekostiging 2010

27 Bezuinigingen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging 133,4 miljoen
Afschaffen REC’s € 12,1 mln. Afschaffen bekostiging steunpunten autisme € 3,1 mln. Stoppen met AWBZ-compensatie € 10,0 mln. Enveloppenmiddelen (vanaf ) € 30,0 mln. Afschaffen cumi-WEC (2 jr) € 25,2 mln. Afschaffen exp. bekostiging (2 jr vanaf ) € 7,4 mln. Stoppen prev. en terugplaatsings amb beg (2 jr) € 29,9 mln. Regeling zmlk groep 3 t/m 8 basisschool (2 jr) € 6,5 mln. Stoppen Gelen Mills (Hoenderloo in 2011) € 1,1 mln. Minder geld naar Op de Rails € 8,1 mln.

28 Minder uitgeven aan AB: 81,8 miljoen
schooldeel Rugzak blijft ‘ongewijzigd’ (macro) AB-deel Rugzak cluster 3 en 4: 57% wordt gekort (= 81,8 miljoen) overige 43% gaat naar swv LGF-gelden MBO worden zonder korting toegevoegd aan zorgbudget MBO (= lumpsum)

29 Besparen door grotere klassen binnen (v)so: 84,5 miljoen
korting op personele kosten met 10% is gelijk aan vergroten groepen met max. 10% geldt voor alle onderwijsgroepen capaciteit (v)so blijft daarmee bijna ll.

30 Doorwerking op cluster-niveau (brief jan. 2011):

31 Effect op bestuurs- resp. schoolniveau:

32 Verder nog: cluster 2 krijgt budgetfinanciering, discussie ESM
vervoer vso-leerlingen wordt beperkt uniforme toetsing effect voor po, vo, (v)so en mbo verplichte leerlingvolgsysteem voor po, vo en (v)so zeer zwakke scholen: na 1 jaar geen verbetering dan sluiting

33 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging
Bezuinigingen Invoeringstraject

34 Invoeringstraject Wet passend onderwijs
28 januari: brief minister naar Kamer februari: openbare internetconsultatie 16 februari: Algemeen Overleg in O-cie 2e Kamer 13 april: temporisering bezuinigingen (2013) juni: uitwerkingsbrief naar 2e Kamer maart – juli: Ministerraad Raad van State vóór einde zomerreces 2011 indiening bij 2e Kamer Eerste Kamer, publicatie Staatsblad wet 1 juni 2012 gerealiseerd, 1 aug in werking

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Download ppt "Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna"

Verwante presentaties


Ads door Google