De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna Onderwijsconsulenten, 19 mei 2011 Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna Onderwijsconsulenten, 19 mei 2011 Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna Onderwijsconsulenten, 19 mei 2011 Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs

2 Opbouw  Achtergrond  Uitgangspunten nieuw stelsel  Bekostiging  Bezuinigingen  Invoeringstraject

3 Achtergrond  Huidige stelsel niet houdbaar  Kwaliteit (speciaal) onderwijs laat te wensen over: –30% (v)so onder verscherpt toezicht –Effect inzet middelen onvoldoende zichtbaar –2500 thuiszitters

4

5

6

7

8 Achtergrond  OCW wil dit veranderen: –invoering zorgplicht –(v)so blijft bestaan voor bijna 70.000 lln. –ouders zijn betrokken –docenten zijn goed toegerust –scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten –doelmatige investeringen

9 Opbouw  Achtergrond  Uitgangspunten nieuw stelsel  Bekostiging  Bezuinigingen  Invoeringstraject

10 Uitgangspunten  eenvoudiger stelsel  heldere verdeling verantwoordelijkheid  bekostiging met ruimte voor maatwerk  meer kwaliteit  goed toegeruste docenten/schoolleiders  vruchtbare samenwerking met gemeenten

11 Eenvoudiger stelsel  scholen krijgen zorgplicht  moet wel mogelijk zijn!  scholen werken samen  lichte en zware zorg onder één verantwoordelijkheid  afschaffen indicering, verband bepaalt zwaarte zorg

12 Heldere verdeling verantwoordelijkheid  Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: –po, so (cluster 3 en 4) & sbao –vo, vso (cluster 3 en 4) & lwoo en pro –lwoo & pro blijven er (voorlopig) buiten  Bestaande swv en REC’s worden opgeheven  Nieuw swv: privaatrechtelijke rechtspersoon  Omvang verband: vastgesteld bij AMvB, vastleggen gemeenten/postcodes, ongeveer 75, relatie met jeugdzorg en arbeidsmarkt  SWV PO gemiddeld 20.000 lln., 100 scholen, 16 besturen  SWV VO gemiddeld 11.000 lln., 9 scholen, 4 besturen  Samenwerking Jeugdzorg & “werken naar vermogen”

13 Heldere verdeling verantwoordelijkheid  taken SWV Passend Onderwijs: –afspraken over verdeling middelen & geboden zorg: •verantwoording •toewijzing •verdeling middelen •informatievoorziening ouders •samenwerking met Jeugdvoorzieningen –afspraken worden opgenomen in Zorgplan SWV –afstemmen met gemeente!

14 Heldere verdeling verantwoordelijkheid  Referentiekader is belangrijk hulpmiddel  Scholen: zorgprofiel  Rol ouders: –niet meer van kastje naar muur –betrokkenheid bij opstellen “ontwikkelingsperspectief” –bezwaren bij school of Cie Gelijke Behandeling –rechtbank

15 Opbouw  Achtergrond  Uitgangspunten nieuw stelsel  Bekostiging  Bezuinigingen  Invoeringstraject

16 Bekostiging  onderscheid tussen vaste voet, basiskosten en zorgkosten  basiskosten = gemiddelde kosten reguliere ll.  zorgkosten = aanvullend = zorgbudget  bestaan uit: –middelen lichte zorg –middelen zware zorg = (voortgezet) speciaal onderwijs + LGF (incl. amb. beg.)  voor zware zorg nieuw bekostigingssysteem cf. hoofdprincipe wsns

17 Lichte zorg PO  middelen PO: huidige wsns-middelen: –omvang budget naar rato aantal lln. basisschool –2% direct naar sbo-scholen, ~ 3,4% naar swv –normbedrag per ll bas: 147,01 (P) + 7,11 (M)  toelating sbo na instemming swv

18 Lichte zorg VO  middelen VO: –regionaal zorgbudget + rebound (~ 60 mln., ongewijzigd) –budget Herstart + Op de Rails (~ 18 mln.) –lwoo en pro (475 mln.), voorlopig nog ongewijzigd, wel gebudgetteerd, RVC indicering blijft voorlopig –normbekostiging: ~ 70 (P+M)

19 Bekostigingsprincipe zware zorg  ieder swv krijgt normatief zorgbudget  vaststelling normatief zorgbudget: –aantal lln. op 1 okt. T-1 bas + SBO of vo (incl. lwoo/pro) is basis –per leerling worden zorgmiddelen ontvangen, een normbedrag per leerling (landelijk vastgesteld) voor personele en materiële kosten –aantal lln. X normbedrag = normatief zorgbudget van swv –JJI en gesloten jeugdzorg blijft apart  scheiding cluster 2 en cluster 4 m.b.t. ESM wordt nog nader uitgewerkt

20 Bekostigingsprincipe zware zorg  Vervolgens: –DUO kijkt naar aantal (v)so leerlingen binnen dat swv en/of dat door swv verwezen is naar (v)so –swv en (v)so spreken zorgbedrag af: laag, middel of hoog (zwaar, zwaar+ (lg), zwaar++ (mg)) –DUO berekent de zorgkosten van deze leerlingen –DUO trekt deze kosten af van normatief zorgbudget swv en betaalt deze aan betreffende (v)so-scholen –T-1 systematiek, groeiregeling moet nog uitgewerkt –resterend bedrag = zorgbudget SWV –Tekort? Besturen in swv vullen verplicht aan, DUO voert uit

21 Zorgbedragen SO resp. VSO  Zwaar: ZMLK, LZs en cluster 4 SO: 7.300VSO: 7.500  Zwaar+:LG SO: 13.000VSO: 14.500  Zwaar++:MG SO: 19.400VSO: 17.400  personeel (schooljaar) en materieel (kalenderjaar)  Normbedrag zware zorg per leerling PO:~ 250VO: ~ 335

22 Overgangsregeling  Landelijke verevening van leerlingen SO en VSO, en van geïndiceerde leerlingen met rugzak (LGF) over swv  Overgangsbudget = (zorgkosten – normatief zorgbudget) x% –Zorgkosten: fixatie 1 aug. 2013 (V)SO + LGF 1 okt. 2012  Afbouw –2014-2015100% –2015-2016 90% –2016-2017 60% –2017-2018 30%  Bekostiging (V)SO 2012-2013: o.b.v. 1 okt. 2011, op basis van huidige regeling, zonder korting, en mits geen groei  Bekostiging (V)SO 2013-2014: o.b.v. 1 okt. 2012, op basis van huidige regeling, met korting, en mits geen groei  Per 1 aug. 2011 geen korting i.v.m. groei 2009-2010

23 Registratie (v)so leerlingen  oude indicatiestelling vervalt 01-08-2013  tot die tijd blijft het zoals het nu is  vanaf 01-08-2013 is instroom binnen (v)so alleen mogelijk met instemming swv  op 01-08-2013 al (v)so-leerling? Eventuele herindicatie door swv

24 Opbouw  Achtergrond  Uitgangspunten nieuw stelsel  Bekostiging  Bezuinigingen  Invoeringstraject

25 Bezuinigingen per 1-8-2013 Uitgangspunten kabinet: 1. bezuinigen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging binnen huidige wettelijke kader per 1 augustus 2013 2. minder uitgeven aan Ambulante Begeleiding (AB) 3. besparen door grotere groepen/klassen in (v)so

26 Huidige bekostiging 2010

27 Bezuinigingen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging 133,4 miljoen a) Afschaffen REC’s€ 12,1 mln. b) Afschaffen bekostiging steunpunten autisme€ 3,1 mln. c) Stoppen met AWBZ-compensatie€ 10,0 mln. d) Enveloppenmiddelen (vanaf 1-8-2012)€ 30,0 mln. e) Afschaffen cumi-WEC (2 jr)€ 25,2 mln. f) Afschaffen exp. bekostiging (2 jr vanaf 1-8-2014)€ 7,4 mln. g) Stoppen prev. en terugplaatsings amb beg (2 jr)€ 29,9 mln. h) Regeling zmlk groep 3 t/m 8 basisschool (2 jr)€ 6,5 mln. i) Stoppen Gelen Mills (Hoenderloo in 2011)€ 1,1 mln. j) Minder geld naar Op de Rails€ 8,1 mln.

28 Minder uitgeven aan AB: 81,8 miljoen  schooldeel Rugzak blijft ‘ongewijzigd’ (macro)  AB-deel Rugzak cluster 3 en 4: –57% wordt gekort (= 81,8 miljoen) –overige 43% gaat naar swv  LGF-gelden MBO worden zonder korting toegevoegd aan zorgbudget MBO (= lumpsum)

29 Besparen door grotere klassen binnen (v)so: 84,5 miljoen  korting op personele kosten met 10%  is gelijk aan vergroten groepen met max. 10%  geldt voor alle onderwijsgroepen  capaciteit (v)so blijft daarmee bijna 70.000 ll.

30 Doorwerking op cluster- niveau (brief jan. 2011):

31 Effect op bestuurs- resp. schoolniveau:

32 Verder nog:  cluster 2 krijgt budgetfinanciering, discussie ESM  vervoer vso-leerlingen wordt beperkt  uniforme toetsing effect voor po, vo, (v)so en mbo  verplichte leerlingvolgsysteem voor po, vo en (v)so  zeer zwakke scholen: na 1 jaar geen verbetering dan sluiting

33 Opbouw  Achtergrond  Uitgangspunten nieuw stelsel  Bekostiging  Bezuinigingen  Invoeringstraject

34 Invoeringstraject Wet passend onderwijs  28 januari:brief minister naar Kamer  februari:openbare internetconsultatie  16 februari:Algemeen Overleg in O-cie 2 e Kamer  13 april:temporisering bezuinigingen (2013)  juni:uitwerkingsbrief naar 2 e Kamer  maart – juli:Ministerraad Raad van State  vóór einde zomerreces 2011 indiening bij 2 e Kamer  Eerste Kamer, publicatie Staatsblad  wet 1 juni 2012 gerealiseerd, 1 aug. 2012 in werking

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Download ppt "Passend Onderwijs de plannen voor 2012, 2013 en daarna Onderwijsconsulenten, 19 mei 2011 Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google