De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND (G)MR SWV 36-02/36-03 5 APRIL 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND (G)MR SWV 36-02/36-03 5 APRIL 2011."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND (G)MR SWV 36-02/36-03 5 APRIL 2011

2 SAMENSTELLING VERBANDEN Ruim 10.000 leerlingen. Ongeveer 1100 leerkrachten. 37 scholen. 9 schoolbesturen. Pijnacker/ Delft/ Midden-Delfland

3 WSNS Het bevoegd gezag is voor elk van zijn scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband met een of meer basisscholen en een of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Dit samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

4 WAT IS PASSEND ONDERWIJS? Alle kinderen succesvol op school. Dit kan door:  Veiligheid.  Gezondheid.  Goed onderwijs. ZORGPLICHT Besturen.

5 GOED ONDERWIJS. Kwaliteit. ( swv ondersteunt.) Dekkend netwerk van specialistische onderwijsvoorzieningen. ( swv verantwoordelijk.) Fysieke voorzieningen. ( swv adviseert – verbindt.)

6 NIEUW BELEID MINISTER Huidige stelsel is niet houdbaar. ( financieel en onderwijskundig.) Het nieuwe stelsel kenmerkt zich door decentralisatie naar de scholen in combinatie met minder regeldruk. Het landelijk beschikbare budget voor extra onderwijszorg gaat, inclusief bezuiniging, terug naar 2005.

7 NIEUW BELEID Elke regio krijgt evenveel middelen. Er komen overgangsmaatregelen om de effecten van de verevening op te vangen. Rugzakken verdwijnen. De middelen waarop bezuinigd wordt, worden in de toekomst aan het swv toegekend. De 300 miljoen bezuiniging treft met name het (voortgezet) speciaal onderwijs, de ambulante begeleiding en landelijke organen en budgetten.

8 NIEUW BELEID Elke regio krijgt evenveel middelen. Er komen overgangsmaatregelen om de effecten van de verevening op te vangen. Rugzakken verdwijnen. De middelen waarop bezuinigd wordt, worden in de toekomst aan het swv toegekend. De 300 miljoen bezuiniging treft met name het (voortgezet) speciaal onderwijs, de ambulante begeleiding en landelijke organen en budgetten.

9 NIEUW BELEID Zuilair georganiseerde verbanden zijn niet langer mogelijk. Swv-en maken een zorgplan, in samenspraak met de gemeenten en jeugdzorg. De swv-en moeten jaarlijks verantwoording afleggen over de inzet van de middelen en de resultaten.

10 NIEUW BELEID De inspectie gaat toezicht houden op de taakuitvoering van het swv. Het (v)so blijft bestaan, maar met een aanmerkelijk lager budget dan nu, waardoor de klassen groter worden. Hoeveel leerlingen uiteindelijk in het(v)so terecht gaan komen wordt door het swv bepaald.

11 REC’s en CvI’s worden opgeheven, de taken gaan naar het swv. De toelatingscriteria worden regionaal bepaald in samenhang met allerlei vormen van speciale onderwijszorg. Scholen voor (v)so krijgen hun basisbekostiging van de rijksoverheid. De zorgbekostiging voor alle ingeschreven leerlingen wordt door DUO gekort op het zorgbudget van het swv.

12 Als het zorgbudget is uitgeput, vindt de korting plaats op de reguliere lumpsumbekostiging. De maatregelen gaan ten koste van de werkgelegenheid in de zorgstructuur van het onderwijs, vooral in (v)so en de ambulante begeleiding. Gedwongen ontslagen zijn niet te vermijden.

13 Alle schoolbesturen in het (v)so hebben een brief ontvangen met de financiële consequenties per 1 augustus 2012. 80 regionale bijeenkomsten. Voor p.o.,v.o. en m.b.o. komt een stelsel van uniforme toetsing. Voor p.o. en v.o. ook de verplichting een leerlingvolgsysteem te hanteren.

14 (Zeer) Zwakke scholen moeten binnen een jaar het onderwijsproces op orde hebben. Zo niet, dan wordt tot sluiting overgegaan. De helft van de leraren bao en v.o. lukt het nog niet om het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. Ongeveer 20% van de scholen biedt nog geen goede zorg aan zorgleerlingen. Daarom komt er structureel een budget van € 150 miljoen voor professionalisering van docenten.

15 PLANNING 2011 -2012 BESTUURLIJK Startbijeenkomst nieuw swv. ( juni –augustus) Stappenplan vaststellen en projectleiding. (september?) Vaststellen visie. Uitvoeren stappenplan.  Volgende dia

16 STAPPENPLAN Inrichten organisatie en structuur. Bevorderen gewenste cultuur. Afspraken ( procedures en criteria) m.b.t. verdeling middelen naar regulier onderwijs (basiszorg.) Afspraken m.b.t. verdeling middelen naar SBO ( breedtezorg.) Afspraken m.b.t. verdeling middelen speciaal onderwijs ( dieptezorg.) Overleg met gemeentes over afstemming onderwijs en zorg. Afspraken over toezicht. Horizontale en verticale verantwoording.

17 PLANNING 2011 -2012. SCHOLEN Werken aan zorgprofielen.  Helderheid binnen scholen. ( leerkrachten,ouders en kinderen.)  Dekkend onderdeel van voorzieningen binnen swv. Samenwerking scholen in buurt/dorp/stad/regio.

18 PLANNING 2011 – 2012 SCHOLEN. Professionalisering leerkrachten/ team. Opbrengsten/toetsing/ leerlingvolgsysteem. Passend onderwijs integraal onderdeel in schoolplan. Communicatie met ouders.

19 PLANNING 2011 -2012. OUDERS Informeren. ( nieuwsbrief, website, bijeenkomsten.) Overleg ouders en scholen m.b.t. ontwikkelingen. Diverse belangen ouders. Formele rol medezeggenschap.

20 PAUZE Gelegenheid tot het indienen van vragen.

21 ZORGPLAN 2011 -2012 Beschrijving stand van zaken. ( zo ver mogelijk.) Beschrijving doelen/ activiteiten. ( huidige werkzaamheden/ aanzet tot veranderproces.) Verdeling middelen. Bijlagen. Organisatie – structuur. Evaluatie ZEK.

22 VERDELING MIDDELEN 2011 -2012 Inkomsten van rijksoverheid.  Formatief.  Materieel. Inkomsten Incidenteel grensverkeer.

23 VERDELING MIDDELEN 2011 -2012 Uitgaven regulier onderwijs. Wetgeving en beleid.) Uitgaven speciaal basisonderwijs. ( wetgeving en beleid.) Uitgaven bovenschools. (wetgeving en beleid.)  PCL.  ZAT.  Coördinatie.  Deskundigheidsbevordering.

24 VERDELING MIDDELEN 2011 -2012 Incidentele uitgaven voor basisscholen (impuls.) Incidentele uitgaven voor sbo ( impuls.) Incidentele uitgaven voor veranderproces. Scholing. Grotendeels uit reserves. Geld hoeft niet op de bank.

25 OVERGANGSSITUATIE Zorgplan 2011 – 2012 ( laatste versie?) Vanaf augustus 2012. Nieuw swv. Meerjarenplan 2012 -2016.

26 (G)MR Goed laten informeren. Dialoog. Rol m.b.t. samenwerkingsverband. Advies bij aangaan van of belangrijke wijziging en bij samenwerking met andere instellingen. Instemming m.b.t. zorgplan, waarin o.a. de uitwerkingen staan van belangrijke wijzigingen. Gezien complexiteit en vele toekomstige partners let op het grote geheel.

27 VRAGEN. Bespreking aantal vragen. Schriftelijke beantwoording.

28 ER IS ALTIJD EEN WEG….


Download ppt "INFORMATIEAVOND (G)MR SWV 36-02/36-03 5 APRIL 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google