De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs SWV de Streek….. leerkrachtnetwerkavond maart 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs SWV de Streek….. leerkrachtnetwerkavond maart 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs SWV de Streek….. leerkrachtnetwerkavond maart 2011

2 Elk kind is onze uitdaging waarbij de leerkracht het verschil maakt

3 Op weg naar passend onderwijs vanuit gedeelde visie MJBP 2010-2014
Essentie Wat vinden we echt belangrijk? Controle Wat is de speelruimte? Komen we de afspraken na? Innoveren Durven we echt te veranderen? Continue verbeteren Leveren we allemaal ons deel?

4 Afspraken passend onderwijs in de regio
Uitgaan van mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Doen wat werkt! Samenwerken met leerlingen, ouders en professionals binnen en buiten het onderwijs Zorgen voor dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen binnen de regio (uitzondering REC 1 en 2) Samenwerking versterken met gemeentes en ketenpartners (CJG,GGD,GGZ,Jeugdzorg,Parlan,Mee etc) Afstemmen middelen verdeling i.v.m Afstemmen scholing op zorggebied.

5 Kernwaarden SWV de Streek
Werken vanuit breed draagvlak Uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden en handelingsgerichte aanpak Continue professionalisering op zorggebied om leerkracht het verschil te kunnen laten maken Gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen. In Bao waar mogelijk in SBO of SO waar nodig. Uitdaging om zoveel mogelijk leerlingen in het BAO op te vangen. Verbinding tussen alle activiteiten in het SWV om tegemoet te komen aan ondersteuningsbehoefte van leerling en leerkracht .

6 Verbinding als uitgangspunt

7 Iedere school moet een zorgprofiel vastleggen voor 1-8-2012
Beschrijven van de grenzen van de zorg door IB en directies. Hoe komt de school tegemoet aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in relatie met de schoolontwikkeling? Hoe koppelen we de inhoud van leerkrachtnetwerken aan de schoolontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengst van AB zoveel mogelijk leerlingen bereikt? Hoe kunnen we de instructie kwaliteit van leerkrachten op zorggebied versterken m.b.v experts?

8 Regiobreed een format voor zorgprofiel met als doel:
Profileren in specialisme. Richting geven aan schoolontwikkeling Ouders kunnen gemakkelijker kiezen Middel voor dekkend onderwijsaanbod in de regio Wat hebben we al ,wat moeten we er aan toevoegen en waar gaan we dat doen?

9 Wat wisten we per maart 2010? leerling-telt

10 Wat wordt er van ons verwacht?
Filmpje: maart 2010 Een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding binnen de scholen en tussen de scholen. Voldoende goede voorzieningen Goede zorgstructuur en afspraken Waardoor kinderen van 4 tot en met 12 jaar zo snel mogelijk zo licht mogelijk zo dichtbij mogelijk zo goed mogelijk worden ondersteund in hun ontwikkeling een en ander in overleg met de ouders

11 Wat wordt er van ons verwacht?
Optimale ontwikkeling-met meetbare leer- en ontwikkelingsresultaten- van kinderen Passende competenties van leraren Gunstige condities op school en bovenschools niveau en in samenwerking met externe partners Een sluitende en effectieve samenwerking van zorgplichtige schoolbesturen

12 Ijkpunten voor de basiszorg: Hoe staan we ervoor?
helder beleid leerlingenzorg. vastgesteld onderwijszorgprofiel. jaarlijkse bepaling effectiviteit leerlingenzorg een veilige omgeving zicht op ontwikkeling / opbrengstgericht handelingsgericht werken onderwijs op maat handelingsbekwame leerkrachten continue verbetering versterken handelingsbekwaamheid en competenties. onderwijszorg arrangement warme overdracht. effectieve interne zorgstructuur effectief zorgteam

13 Waar lopen we tegen aan binnen SWV de Streek?
Voor 5% van de leerlingen worden er zorgmiddelen beschikbaar gesteld. Voor 2% van de leerlingen wordt zorgbekostiging rechtstreeks vanuit het rijk vergoed aan SBO. Veel extra lln SBO+ via o.a. Parlan/geschiedenis …… > 2% moet uit zorgmiddelen betaald worden. Per korting rugzakken SBO (-34 x € 4200,-) Per gingen er 3,86% van onze lln naar SBO Per > 4% lln naar SBO: (19 x € 6000,- extra) Speelruimte zorgmiddelen wordt heel klein. Tekorten moeten verdeeld worden over de scholen.

14 Brief van de minister 31-1-2011
Passend onderwijs gaat door per Zorgplicht voor alle besturen. Bezuiniging van € 300 miljoen Veel extra projecten verdwijnen: o.a. steunpunt autisme Rec’s 3 en 4.5 gaan verdwijnen (108 banen) SO middelen cluster 3 en 4 naar SWV per Middelen volgen het kind. (ook naar SO) Rugzakmiddelen naar SWV (schooldeel en AB+)per maar naar het niveau van 2005 Verscherpt inspectietoezicht

15 Wat verandert er voor SWV de Streek?
een groter regionaal SWV regionaal zorgplan verwijzingscijfer moet omlaag (SBO en SO) andere verdeling en besteding van zorgmiddelen

16 Wat betekent het voor leerkrachten?
Hoe gaan we zorgplicht uitvoeren en hebben we daar inspraak in? Hebben we een stem in welke leerlingen we aan kunnen? Type zorgleerlingen? Handelingsplannen weg en wat dan, zorgarrangement? Minder leerlingen SO en SBO, dus meer zorgleerlingen in de school? Hoe zit het met de groepsgrootte? Komen er wel meer handen in de school? Is de medezeggenschap goed geregeld? Waar blijven de korte lijnen?

17 Bedreigingen of kansen?
expertiseverlies vanuit S(B)O krimp leerlingenaantal functiemix en prestatieloon inzetten op extra scholing Van curatief naar preventief Soms van: We hebben er alles aan gedaan naar: Hebben we de juiste dingen gedaan?

18 Zijn er kansen? Kernwaarden van de Streek inbrengen.
Voortbouwen op en uitdragen van de kracht en verworvenheden Er is al veel afstemming in de regio Regio West-Friesland biedt sterk onderwijs Er is altijd een weg!

19 …..en morgen weer gewoon aan de slag
passend-onderwijs


Download ppt "Passend onderwijs SWV de Streek….. leerkrachtnetwerkavond maart 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google