De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs een korte inleiding Roger Meijer E&S

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs een korte inleiding Roger Meijer E&S"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs een korte inleiding Roger Meijer E&S r.meijer@ens.nl

2 1.Passend onderwijs  Wat is passend onderwijs?  Waarom herijking van de zorg?  Welke doelen en voorwaarden?  Zorgplicht  Kwaliteitsverbetering  Passend onderwijs verbinden met het primaire proces  De positie van leraren  De positie van ouders

3 Passend onderwijs wel en niet! Wat is passend onderwijs NIET: inclusief onderwijs opheffen speciaal onderwijs einde samenwerkingsverbanden De ouders de baas Wat is passend onderwijs WEL: inclusief denken: minst beperkende omgeving erkenning regionale verschillen > regionale oplossingen bereidheid knellende regels op te heffen recht doen aan primaire verantwoordelijkheden en professionele verantwoordelijkheden

4 Waarom een grote verandering? a.Knelpunten. Complex, geen afstemming, aanbodgericht. Kind tussen wet en wet b. Zorg onvoldoende in de klas c. Groei = meer dan 50%, zowel Rugzak als (V)SO > 90.000 d. Kwaliteit SBO en (V)SO: 50% zwak

5 Doelen Alle leerlingen volgen een passend onderwijszorgaanbod In 2011 is hiertoe een landelijk dekkende infrastructuur van regionale netwerken

6 Aanpak Kind centraal: verantwoordelijkheid bij de school Onderwijszorgarrangementen binnen regionale netwerken van PO, VO en SO –Verbinden vanuit het bestaande –Vormgeving vrij Experimenten, veldinitiatieven en ondersteuningsprogramma Wetsvoorstel 2009, Wetgeving 2011

7 De zorgplicht verantwoordelijkheid op één plek Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.

8 Veel bestuurlijke drukte Regionale samenwerking gericht op:  onderwijszorgaanbod  sluitende indicatie  financiële stromen Versterking van de positie van ouders Inspectietoezicht

9 Regionale aanpak per 2011 externen WSNS SWV - VO 1 loket + 1 indicatie- stelling + budgettair kader ROC/AOC ouders REC

10 .. basis diepte breedte 1. Het speciale model basis breedte diepte 2. Het integratiemodel basis breedte 3. Het inclusieve model

11 Invoeringsplan Passend onderwijs Kwaliteit Regulier 1.Versterking handelingsbekwaamheid leraren 2.Ondersteuning leraren in de klas 3.Tijdelijke uitplaatsing leerlingen 4.Overgangen: warme en koude overdracht 5.Doelgroepenbeleid

12 Kwaliteit S(B)O Kerndoelen Leerlingvolgsystemen Leerlijnen Leermiddelen taal, rekenen, soc. Competenties Kwaliteitszorginstrumenten Aanpak zeer zwakke scholen Specifieke scholing leraren Elektronische gegevensuitwisseling –EKD, ELD, onderwijsnummer, Verwijsindex

13 Het primaire proces Er is véél beweging Verbinden van kernprocessen is noodzaak  vermijden van stapelen (overladenheid)  duurzame verandering  vergroten van verbeter- en verandercapaciteit

14 Verbindingen binnen het primaire proces visie Passend onderwijs KwaliteitProfessionalisering

15 Thema’s: Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs  Focus op taal en rekenen  Opbrengsten en successen  Leergemeenschappen  Professionalisering (Rinnooy Kan)

16 Thema’s: Externe agenda’s  Zorgadviesteams (ZAT’s)  Centra voor Jeugd en gezin  Ouderbetrokkenheid  0 tot 23 Zelfde basisprocessen  Multidisciplinaire samenwerking  Doorlopende onderwijs en zorgarrangementen  Regionale netwerken

17

18 Positie leraren Alle leerlingen onderwijs op maat bieden. Dus: Scholing; Ondersteuning in de klas; Betrokkenheid in de school; Betrokkenheid op regionaal niveau (bovenbestuurlijke medezeggenschap)

19 Voordelen voor ouders Zorgplicht: verschuiving van verantwoordelijkheid! Doorlopende leer- en zorglijn: geen kind tussen wet en wet! Verbinding zorgaanbieders thuis – school; Geen wirwar: één loket; Horizontale verantwoording; Door flexibel onderwijscontinuüm meer thuisnabij onderwijs

20 Positie van ouders  Ouders in positie (collectief) ook in de regio  Individuele ondersteuning door onderwijsconsulenten  Landelijke geschillenregeling Vormen:  Ouderraad;  Oudersenaat;  Ouderzetel in regionale stuurgroep;  Themabijeenkomsten, coalitievorming, rechtstreekse betrokkenheid.

21 Succes! Jullie kunnen vandaag de agenda voor morgen bepalen!


Download ppt "Passend Onderwijs een korte inleiding Roger Meijer E&S"

Verwante presentaties


Ads door Google