De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012."— Transcript van de presentatie:

1 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012

2 SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld 50 thuiszitters 9 scholen voor VSO treden toe miv 1/1/2013

3 wet passend onderwijs landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft van ‘wat heeft een leerling’ naar ‘wat heeft een leerling nodig’? school heeft zorgplicht: geen thuiszitters en iedere leerling een passende plaats samenwerking VO en VSO in SWV: maatwerk SWV-en zorgen met scholen voor dekkend aanbod SWV-en verantwoordelijk voor lichte en zware ondersteuning

4 ambitie passend onderwijs Utrecht geen kind tussen wal en schip in het onderwijs waar mogelijk in het regulier onderwijs steun geven waar nodig maatwerk, handelingsgerichte werkwijze als het niet anders kan in een speciale voorziening goede afstemming met de jeugd- en zorgpartners niet bureaucratisch georganiseerd binnen de opgelegde budgetten

5 passend onderwijs en jeugd en zorg: gedeelde uitgangspunten gewoon waar het kan, speciaal waar het moet uitgaan van mogelijkheden, werken vanuit een positief pedagogisch klimaat en eigen kracht dichtbij bij waar jeugdigen en ouders komen er wordt niet over maar met jeugdigen en ouders gesproken integraal: één kind, één gezin, één plan, één contact eenvoudiger, slimmer, doelmatiger speciale aandacht voor de overstapmomenten

6 twee opgaven, één ambitie samen werken aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon opvoeden steun waar nodig bij onderwijs, opvoeden, opgroeien specialistische ondersteuning als het moet soepele overgangen, samenhangende aanpak: één kind, één gezin, één plan, één contact

7 de piramide als werkmodel

8 a. een sterke basis op school basisstructuur op orde (goed onderwijs, actieve signalering, goede dossieropbouw, zorgvuldig en systematisch gebruik van informatie, eenvoudige en snelle procedures) standaard voor basisondersteuning VO/VSO als kader uitwerken in ondersteuningsplannen en -profielen per school (VO/VSO) ondersteuningsplan SWV in samenspraak met gemeente Utrecht en Stichtse Vecht

9 b. steun waar nodig ontwikkelen van een begeleidingsteam passend onderwijs (begeleiders VSO en VO) dat: vraaggestuurd, flexibel en efficiënt werkt arrangementen helpt ontwikkelen die aansluiten bij behoeften van leerlingen, ouders, docenten, scholen de kwaliteit van scholen versterkt in werkwijze aansluit bij de buurtteams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan, één contact

10 c. soepele overgangen ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor zorgtoewijzing (omdat indicatie vervalt) die: handelingsgericht is, uitgaat van eigen kracht en aansluit bij onderwijs- en ontwikkelingsperspectief vraaggestuurd, flexibel en efficiënt is snel handelen en reageren bevordert door te monitoren de basis sterker maakt in werkwijze aansluit bij de buurtteams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan, één contact rekening houdt met de doorlopende leerlijn PO-VO en V(S)O-MBO

11 d. speciaal als het moet een dekkend aanbod van (tussen)voorzieningen specialistische arrangementen op alle leefgebieden speciaal onderwijs van goede kwaliteit in afstemming en samenwerking met gemeente(n) en regio in samenhang met jeugd en zorg verder vormgeven met uitwerking van de consequenties voor leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, dagbesteding, aansluiting arbeidsmarkt en gedwongen trajecten.

12 eenvoudig, dichtbij, snel schakelen

13 wat verandert er in de bekostiging? rugzak en de groeiregeling gaan vervallen middelen voor extra ondersteuning gaan naar SWV het SWV: 1.faciliteert scholen in uren begeleiding om de standaard basisondersteuning waar te maken 2.faciliteert scholen die extra ondersteuning bieden met inzet uit begeleidingsteam passend onderwijs 3. faciliteert speciale ondersteuningsprofielen 4. betaalt mee aan lesplaatsen VSO en speciale voorzieningen 5. zorgt voor ondersteuning via het begeleidingsteam passend onderwijs 6. onderzoekt effecten van de ondersteuning

14 wat verandert er voor docenten? opbrengstgericht werken verbinden met de handelingsgerichte aanpak van passend onderwijs (nog) beter signaleren, wat is de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een leerling (meer) investeren in opbrengstsgericht werken en kunnen omgaan met verschillen in de klas (groeps) handelingsplannen systematischer inzet interne ondersteuners voor dreigende uitvallers begeleidingsteam passend onderwijs als ‘kritische vriend’

15 wat verandert er in begeleiding? AB-ers van cluster 3 en 4 gaan samen met de zorgconsulenten van het SWV werken in een nieuw begeleidingsteam passend onderwijs minder begeleiders, maar meer uren per school heldere rolverdeling met de 4 kernpartners behoud en versterking van specialistische kennis door afspraken eenvoudiger en schoolnabij te organiseren gericht op het versterken van kennis in en op school

16 wat verandert er voor ouders? school heeft zorgplicht en zorgt voor een passende onderwijsplek school bespreekt ontwikkelingsperspectief en ondersteuningsbehoefte met ouders ouders horen binnen 6 weken na aanmelding of hun kind geplaatst kan worden lukt dat niet, dan biedt de school na overleg met ouders een andere passende onderwijsplek, ouders hoeven dus niet meer zelf op zoek. SWV kan school ondersteunen in het proces

17 mijlpalen vanaf 1 augustus 2012 start nieuwe werkwijze 1 november 2012 oprichting SWV-en 1 SWV PO/SO Utrecht, 1 SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek 1 januari 2013 als SWV VO/VSO van start 1 augustus 2013 zorgplicht ingevoerd, REC’s opgeheven zorgtoewijzing geregeld, indicatie vervalt start bezuiniging, financiën op orde 1 augustus 2015: start verevening


Download ppt "Passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google