De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFORMATIEBIJEENKOMST TRAJECTGROEPEN 10 april 2012 SWV VO Zuid-Kennemerland Nenette Dieleman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFORMATIEBIJEENKOMST TRAJECTGROEPEN 10 april 2012 SWV VO Zuid-Kennemerland Nenette Dieleman."— Transcript van de presentatie:

1 I NFORMATIEBIJEENKOMST TRAJECTGROEPEN 10 april 2012 SWV VO Zuid-Kennemerland Nenette Dieleman

2 D OELEN alle scholen hebben een goed beeld van de trajectgroepen alle scholen hebben handvatten hoe dit op de eigen school te realiseren is

3 P ROGRAMMA Deel 1  Inleiding: achtergronden en kaders  Trajectgroepondersteuners aan het woord over de pilot en wat zij kunnen betekenen  Trajectgroepbegeleiders aan het woord: de ervaringen in de praktijk Deel 2  De huidige 6 scholen met een TG presenteren zich met materiaal (standjes)

4 A CHTERGRONDEN VAN DE TG’ S Pilot in het kader van de Plusvoorziening Passend Onderwijs

5 P ILOT 2010: Subsidie Plusvoorziening ingevuld met Satelliet en Trajectgroepen Pilot voor 2 jaar - 6 scholen doen mee - voor REC-leerlingen en “zorg”leerlingen; financiering ½ REC, ½ subsidie

6 P ILOT Taak: leerlingen begeleiden en docenten coachen Doelen:  af- en uitstroom voorkomen  ervaring opdoen met begeleiden van leerlingen bij wie handelingsverlegenheid is (vooruitlopend op Passend Onderwijs) Evaluatie na 1 jaar: zeer positief  Meer leerlingen opvangen binnen regulier onderwijs  Docenten ondersteunen  Samenwerken met ouders

7 P ASSEND O NDERWIJS Wet aangenomen per 1-8-2012 Financiële consequenties per 1-8-2013  REC 3 en 4 opgeheven - REC-indicaties vervallen - rugzakjes verdwijnen - ambulante begeleiding stopt - AB’ers met expertise zonder werk  bezuiniging op vso- en AB-gelden  geldstroom verlegd: schooldeel rugzakjes naar SWV  na 2 jaar ook AB-deel rugzakjes naar SWV met bezuiniging van 57%

8 P ASSEND ONDERWIJS Inhoudelijke consequenties  Scholen stellen ondersteuningsprofiel op  Dekkend onderwijs/ondersteuningsaanbod in de regio  Geen thuiszitters  Zoveel mogelijk leerlingen in regulier onderwijs  Ondersteuningsplan van SWV in overleg met gemeenten

9 Van tekorten naar behoeften Van probleemgericht naar handelingsgericht Van wat heeft een kind naar wat heeft een kind nodig?

10 P ASSEND ONDERWIJS Voortschrijdend inzicht  Voorheen: basis-, breedte- en diepteprofiel → nu: ondersteuningsprofiel  VanderValkbijeenkomst 25-11-10 - vragenlijsten voor scholen: wat bieden wij aan basiszorg, wat moeten we gaan bieden? - pilot op 5 scholen; uitkomst: meeste basiszorg is aanwezig op de scholen, maar alles is ook voor verbetering vatbaar

11 H OE VERDER ? Visie van SWV – breed gedragen Zoveel mogelijk leerlingen in regulier Investeren aan de voorkant: preventief werken Adequate en transparante zorgstructuur op alle scholen, ondersteund door TG’s Zorg op de school is onderwijsgerelateerd; verder ondersteuning door smw Deskundigheidsbevordering docenten Handhaving autonomie scholen Gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen SWV

12 U ITWERKING VISIE Ondersteuningsprofiel op elke school:  Goede zorgstructuur (scan → verbeterpunten)  TG’s – 3 pijlers - begeleiding leerlingen - coaching docenten - partnerschap met ouders Trajectgroepondersteuners (TGO’s) Schakelloket als leerlingen toch uitvallen SWV faciliteert formatie voor TG’s

13 F ORMATIECATEGORIEËN TG’ S Tot 200 ll0,4 fte 200-500 ll0,5 fte 500-1200 ll0,8 fte Meer dan 1200 ll1,0 fte

14 TIJDPAD Augustus 2012: alle scholen starten met TG 2012-2013 overgangsjaar: - optimaal-speciaalvariant - plaatsing AB’ers

15 F INANCIËN OP TERMIJN Bezuiniging Verevening Putten uit reserves SWV

16 E N VERDER …. Veel moet nog worden uitgewerkt, zoals  Definitieve financiële cijfers  Cluster3-leerlingen in TG  Rol van de ouders  Schakelloket  IVO i.p.v. REC-indicaties  Geld volgt leerling  Plusvoorziening, thuiszitters  lwoo-scholen Daaf, Paulus, Tender  Rol vso (diepteprofiel); vso op havo/vwo-niveau  Monitoring  VAVO  ……..


Download ppt "I NFORMATIEBIJEENKOMST TRAJECTGROEPEN 10 april 2012 SWV VO Zuid-Kennemerland Nenette Dieleman."

Verwante presentaties


Ads door Google