De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs: onze gezamenlijke zorg? www.passendonderwijs.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs: onze gezamenlijke zorg? www.passendonderwijs.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs: onze gezamenlijke zorg? www.passendonderwijs.nl

2 Geschiedenis  1990-2003: WSNS - leerlingenzorg in VMBO en PRO – leerlinggebonden financiering (rugzak)  2003/2004: Evaluatie WSNS, LGF, OAB  2005: Overleg Onderwijsorganisaties: zorgplicht  2005 -2006: Minister: Zorgplicht per 2008 5 jaar tijd voor invoering

3 Gezamenlijke organisaties met OCW  Kaderlijn  Veldlijn: informeren, voorbeelden, verzamelen en dialoog!  Ouderlijn

4 Huidige systematiek  WPO: BAO en SBAO, 250 SWV eigen criteria PCL gebudgetteerd stelsel  WVO: VO, LWOO en PRO, 85 SWV eigen criteria via PCL en landelijk via RVC gemengd stelsel  WEC: scholen & clusters, 33 REC’s, indicatiestelling + rugzak via CvI open eind stelsel

5 Knelpunten  Verantwoordelijkheidsverdeling  Complex regelstelsel  Organisatie van de indicatiestelling  Doorlopende leerlijnen  Toelatingsbeleid van scholen  Specifieke invullingen op maat lopen aan tegen regelgeving  Samenwerking andere instellingen

6 Hoofdlijnen Herijking Algemeen: relatie overheid – veld DOEL: voor ieder kind een passend aanbod, niet via aanvullende wetgeving maar via zorgplicht.  Zorgplicht (door samenwerken?)  Afschaffen wettelijke verplichtingen  Bekostiging  Verantwoording, toezicht en sancties  Positie ouders  Tijdpad

7 Zorgplicht  Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven.  Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing

8 Afschaffen wettelijke verplichtingen  Mogelijkheden voor flexibele invulling: visie ontwikkelen  Geen verplichte samenwerkingsverbanden WSNS, VMBO, REC  Geen handicapspecifieke schoolsoorten (uitzondering zeer ingewikkelde hulpvraag)

9 Bekostiging  Basiszorgbudget: zorgmiddelen WSNS Plus en regionaal zorgbudget VO worden zorgtoeslag (teldatum)  Geobjectiveerde indicatiestelling: school waar kind is ingeschreven krijgt geld Discussie: handelingsgerichte diagnostiek  Geen aanbod financiering m.u.v. zeer gericht aanbod  Budgettair beheersbaar Discussie: Wat is nodig?

10 Verantwoording, toezicht en sancties  Horizontale verantwoording  Inspectietoezicht: resultaatgericht toezicht (realisatie zorgplicht) en toezicht kwaliteit  Sancties: boetes?

11 Positie ouders/verzorgers  Landelijk dekkende steunstructuur voor individuele ouders (consulenten)  Regionale ouderplatforms gesprekspartner voor scholen/besturen bij invulling zorgplicht  Adequate geschillen- en klachtenprocedure  Discussie: met elkaar of tegenover elkaar?

12 Invoering  Febr. – juni 2006: kaderlijn, veldlijn, ouderlijn uitwerkingsnotitie + Kabinetsreactie  September 2006: Tweede Kamer Beslismoment  Schooljaar 2006-07: ontwikkelen wetgeving + pilots  2007-08: experimenten (pilots) en wetgevingskader  2008-09 t/m 2012-13 wetgeving zorgplicht bestaand stelsel en opting out

13 Tweede Kamer  Verkennen  Wel kaders, geen blauwdruk  Expertise SO behouden, borgen, ontwikkelen, verspreiden  Stevig fundament  Zorgplicht en zorgrecht  Indicatiestelling  Wachtlijsten

14 De Dialoog Kansen – Problemen – Suggesties - Wensen Hoe staat het ervoor in deze regio? 1.Toegang tot de zorg 2.Samenwerking PO, VO, WEC 3.Bekostiging 4.Partners 5.Expertise 6.Ouders 7.Stelselherziening 8.Toezicht Wat is er nodig om Passend Onderwijs (herijking) tot een succes te maken?


Download ppt "Passend Onderwijs: onze gezamenlijke zorg? www.passendonderwijs.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google