De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetsvoorstel Passend Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetsvoorstel Passend Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Wetsvoorstel Passend Onderwijs
Belangrijkste gegevens in vogelvlucht de Baas Coaching en Advisering (BCA)

2 In het kort: (toelichting van OCW)
Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Ouders hoeven zelf geen ingewikkelde indicatieprocedures te doorlopen, worden niet meer van het kastje naar de muur gestuurd en leraren worden beter voorbereid op het omgaan met verschillen tussen kinderen. De huidige circa plekken in het speciaal onderwijs blijven bestaan. Het nieuwe stelsel is transparanter, minder bureaucratisch en eenvoudiger de Baas Coaching en Advisering (BCA)

3 Wijzigingen t.o.v. internetraadpleging
Beperkt adviezen van ECPO, Onderwijsraad en Raad van State verwerkt Geen ‘zorg’, maar ‘ondersteuning’: schoolondersteuningsprofiel – ondersteuningsplan Positie ouders: MR (ondersteuningsplanraad) – onderwijsconsulenten Toelaatbaarheid so/vso Afspraken met residentiële inrichtingen over evt. terugplaatsingen van speciaal naar regulier onderwijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)

4 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Hoofdlijnen beleid: Zorgplicht (voor besturen) Regionale samenwerking verplicht (regulier-speciaal) Zorgbudget voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Handelingsgericht indiceren - onderwijsbehoefte (samenwerkingsverband) Ondersteuningsprofiel (iedere school) Medezeggenschap op school en samenwerkingsverbandniveau (instemming) Landelijk referentiekader (richting) Verevening (Cluster 3 en 4) Gemeenten krijgen regie over Jeugdzorg de Baas Coaching en Advisering (BCA)

5 Wat verdwijnt in de wetten?
De regionale expertise centra (REC’s) De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) + huidige wijze van indiceren + verplichting handelingsplan De huidige samenwerkingsverbanden WSNS De PCL van het swv WSNS Het woord ‘zorg’ (zoveel mogelijk) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

6 Passend Onderwijs = zorgplicht
Zorgplicht voor besturen Samenwerkingsverband zorgt voor dekkend netwerk van onderwijsarrangementen Ondersteuningsprofiel voor elke school Ouders melden schriftelijk aan (de aanmelding kan centraal worden geregeld) Ontwikkelingsperspectief voor leerling met ondersteuningsbehoefte Afstemming met gemeenten de Baas Coaching en Advisering (BCA)

7 Ondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning kan onze school bieden Wordt opgesteld door het team Minimaal 1 x per 4 jaar Adviesrecht voor de MR (schoolniveau) Ook aandacht voor professionalisering personeel de Baas Coaching en Advisering (BCA)

8 Samenwerkingsverbanden
Er zijn afzonderlijke samenwerkingsverbanden voor Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs De besturen van cluster 3 en 4 maken ook deel uit van deze samenwerkingsverbanden De samenwerkingsverbanden stemmen onderling af m.b.t.: - de lichte ondersteuning op scholen voor basis- of voortgezet onderwijs - de zwaardere ondersteuning in speciale scholen Regio-indeling komt in ministeriële regeling nadat wetsvoorstel is aangenomen de Baas Coaching en Advisering (BCA)

9 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Ondersteuningsplan Ondersteuningsplan: (1 x per 4 jaar) Samenhangend geheel van voorzieningen mede op basis van ondersteuningsprofielen Afspraken over verdeling / besteding ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor plaatsing leerlingen op sbo en (v)so Procedure en beleid mbt terugplaatsing of overplaatsing naar regulier onderwijs na afloop toelaatbaarheidsverklaring De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van extra ondersteuning de Baas Coaching en Advisering (BCA)

10 Vervolg ondersteuningsplan
Ouders informeren over inrichting ondersteuningsstructuur Afspraken overdracht budget lichte ondersteuning naar sbo Afspraken overdracht middelen zware ondersteuning voor leerlingen die na 1 oktober naar (v)so worden verwezen Afspraken overdracht middelen van scholen aan swv bij ontoereikend budget lichte ondersteuning de Baas Coaching en Advisering (BCA)

11 Vervolg ondersteuningsplan
SWV bespreken hun concept ondersteuningsplan met de gemeente(n), de SWV VO en PO in dezelfde regio (PO met VO en VO met PO) Afstemming / samenwerking met externe partners (provincie/Jeugdzorg) Jaarverslag en begroting Instemming op ondersteuningsplan door ondersteuningsplanraad (uit (G)mr’en van scholen) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

12 Toelaatbaarheid sbo/so/vso
* Taak van het samenwerkingsverband * ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ voor het bevoegd gezag * Advies van één of meer deskundigen Bevat: 1. het nummer van de toelaatbaarheidsverklaring 2. de startdatum van de toelaatbaarheidsverklaring 3. de einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring 4. het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. De (V)SO/SBO school beslist over toelating (Nadere uitwerking volgt nog in AMvB) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

13 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Overleg met gemeenten ‘Op overeenstemming gericht overleg’ : o.a. Leerlingenvervoer Huisvesting (Jeugd)zorg Toeleiding arbeidsmarkt (‘onderkant arbeidsmarkt’) Leerplicht (rmc functie) Wet maatschappelijke ondersteuning (verantwoordelijkheden gemeenten) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

14 Handelingsgericht indiceren
Het samenwerkingsverband bepaalt wat en hoe Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd Indicatie van residentiële instelling is ook geldig voor (voortgezet) speciaal onderwijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)

15 Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die niet het normale onderwijscurriculum kunnen volgen Dus, een afwijkend onderwijsprogramma Gericht op een bepaald uitstroomperspectief Geeft aan welke onderwijsdoelen wel behaald kunnen worden èn Hoe daar aan gewerkt gaat worden Periodiek overleg met ouders Verplichting voor handelingsplan vervalt (nadere voorschriften ontwikkelingsperspectief via AMvB) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

16 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Bekostiging Budget per regio (samenwerkingsverband ): middelen so/vso en lgf (met korting bezuiniging) Basiskosten (voor de reguliere leerling) rechtstreeks via het Rijk naar de scholen (dus ook voor so/vso) Kosten voor ondersteuning naar samenwerkingsverband op basis van het aantal lln in het samenwerkingsverband (verevening) Pro en Lwoo blijven via landelijke regeling bekostigd (besturen) Overgangstermijn van vijf jaar voor verevening de Baas Coaching en Advisering (BCA)

17 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Bekostiging swv po Basisbedrag: gemiddelde kosten reguliere leerling Zorgbedrag: aanvullende bekostiging Zorgbudget lichte zorg: - zorgmiddelen samenwerkingsverbanden WSNS - 2% rechtstreeks naar sbo en ~3,4% naar swv Zorgbudget zware zorg - bestaat uit meerkosten speciaal onderwijs en lgf en wordt gebaseerd op aantal leerlingen bao en sbo x landelijk vastgesteld percentage x normprijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)

18 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Bekostiging swv vo Basisbedrag: gemiddelde kosten reguliere leerling Zorgbedrag: aanvullende bekostiging Zorgbudget lichte zorg: - regionaal zorgbudget en reboundmiddelen en vanaf 2012 ook grotendeels budgetten ‘op de rails’ en ‘herstart’ Zorgbudget zware zorg - bestaat uit meerkosten speciaal onderwijs en lgf en wordt gebaseerd op aantal leerlingen vo (inclusief pro en lwoo) x landelijk vastgesteld percentage x normprijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)

19 Bekostiging zware zorg
So en vso scholen ontvangen basisbekostiging rechtstreeks voor alle leerlingen Swv bepaalt toelaatbaarheid speciaal onderwijs en zorgbedrag voor leerling, ‘zorgcategorie 1, 2 of 3 DUO kijkt naar aantal leerlingen in (v)so binnen swv en berekent zorgkosten Door DUO worden eerst (v)so leerlingen betaald, daarna overheveling resterend normatief zorgbudget naar swv Bij tekort: verplichte aanpassing uit reguliere middelen van de aangesloten besturen in het samenwerkingsverband Er komt een 2e peildatum (bepaald door het samenwerkingsverband, tussen 2 oktober en 1 april) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

20 Hoe werkt het voor ouders?
Ouders melden hun kind tijdig (schriftelijk) aan bij de school van hun voorkeur. Minimaal 10 weken voor aanvang Beslistermijn over toelating wordt gemaximeerd: binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de eigen of een andere reguliere of speciale school regelen. De school regelt de extra ondersteuning in de eigen klas of plaatsing in tussenvoorziening of verwijzing (v)so/sbo/pro. Zonodig bemiddeling van onderwijsconsulenten Eventueel bezwaar indienen bij bevoegd gezag en oordeel CGB of naar rechter de Baas Coaching en Advisering (BCA)

21 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Inspectie: Inspectie beoordeelt de samenwerkingsverbanden m.b.t.: Thuiszitters Opbrengsten, resultaat van onderwijs Spreiding en doorstroom Kwaliteitsprofielen scholen en leerlingenzorg Bestuurskracht en verdeling middelen Middelentoewijzing Speciale vakbekwaamheid van de leraren (ook op de reguliere scholen) Signalen Verder wordt ‘geboden ondersteuning’ meegenomen in weging de Baas Coaching en Advisering (BCA)

22 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Verantwoording Horizontale verantwoording : Schoolbesturen leggen aan elkaar verantwoording af over efficiënte inzet van de middelen. Verticale verantwoording via jaarverslag (inclusief jaarrekening). de Baas Coaching en Advisering (BCA)

23 de Baas Coaching en Advisering (BCA)
Tijdpad invoering 1 augustus 2012: invoering Passend Onderwijs in stappen 1 november 2012: rechtspersoon nieuwe samenwerkingsverband gereed November 2012 – mei 2013 Instelling ‘ondersteuningsplanraad’ 1 mei 2013 ondersteuningsplan naar de inspectie 1 augustus 2013: zorgplicht wordt ingevoerd; samenwerkingsverbanden zijn operationeel de Baas Coaching en Advisering (BCA)

24 Bezuinigingen – 300 miljoen
Bezuinigingen gaan, gefaseerd, in per 1 augustus 2013 Geen bezuinigingen in 2012 100 miljoen in 2013 200 miljoen in 2014 300 miljoen in 2015 de Baas Coaching en Advisering (BCA)

25 Bezuinigingen op een rijtje:
Minder ambulante begeleiding € 90,8 mln. Grotere klassen S(V)O € 84,5 mln. Afschaffen bekostiging REC € 12,1 mln. Afschaffen steunpunten autisme € 3,1 mln. Niet verlengen awbz-compensatie € mln. Inzet enveloppenmiddelen € 13,9 mln. Afschaffen cumiregeling WEC € 25,2 mln. Afschaffen expertisebekostiging € 14,8 mln. Afschaffen PAB en TAB € 29,9 mln. Afschaffen dubbele rugzak ZMLK € 6,5 mln. Stopzetten subsidie Glen Mills Hoenderloo € 1,1 mln. Minder geld naar ‘op de rails’ € 8,1 mln. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

26 ‘Extra’ geld deskundigheidsbevordering
Vanaf 2012 middelen voor de professionalisering van docenten Toerusting van docenten op het gebied van omgaan met verschillen bij leerlingen Scholen kunnen zelf bepalen hoe het geld wordt ingezet Op landelijk niveau prestatieafspraken Uit de ‘pot’ Aktieplan leerkracht: 100 miljoen euro Vanaf 2013 structureel 150 miljoen de Baas Coaching en Advisering (BCA)


Download ppt "Wetsvoorstel Passend Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google