De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekostiging passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekostiging passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1

2 Bekostiging passend onderwijs
november 2012

3 Agenda Uitgangspunten bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen. Verantwoording van ondersteuningsmiddelen

4 Uitgangspunten bekostiging Pas Ond
Structurele systeemwijziging: onderscheid in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging in geheel PO en VO Basisbekostiging: bekostiging reguliere leerling Ondersteuningsbekostiging: extra bekostiging voor noodzakelijke ondersteuning Basisbekostiging via Rijk (open einde financiering) Ondersteuningsbekostiging via SWV (gebudgetteerd) Onderscheid personele bekostiging (schooljaar) en materiele bekostiging (kalenderjaar) blijft Budgetten worden verevend: ieder SWV even veel geld per lln., ongeacht verwijzing.

5 Uitgangspunten bekostiging Pas Ond
Rijk bekostigt (V)SO alleen voor de basisbekostiging Rijk bekostigt SBO voor de basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging voor 2% van het aantal leerlingen SWV Ondersteuningsbekostiging (V)SO volledig door SWV o.b.v. peildatum Ondersteuningsbekostiging SBO boven de 2% door SWV o.b.v. peildatum Schoolbestuur heeft zorgplicht; SWV ontvangt bekostiging en zorgt voor dekkend zorgaanbod. Onderscheid lichte en zware ondersteuning: gecompartimenteerd

6 Uitgangspunten bekostiging Pas Ond
Lichte ondersteuning (geen verandering): SWV ontvangt zorg/ondersteunings-bekostiging: Pers: € 148,49 resp. Mat: € 7,38 per lln. basisschool Uitvoering huidige zorgplan Zorgbekostiging SBO boven 2% + groei SBO (peildatum) Nieuwe samenstelling verband heeft effect op verwijzingspercentage en op (omvang van) het grensverkeer Uitputting SWV voor bekostiging SBO (1 okt en peildatum) en grensverkeer: in principe mogelijk, dan aanvulling besturen SWV Huidige SWV stopt per 1 augustus 2014 SBO aanvullend: Cumi Schoolleiding Budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid Budget Prestatiebox

7 Lichte ondersteuning SWV 20.000 lln. 2% = 400 lln. SBO's
1 okt.: 500 lln. peildatum: 515 lln. Rijk, 1 okt. 500 x basisbekostiging 400 x ondersteuningsbekostiging ( ) x basisbekostiging ( ) x ondersteuningsbekost.

8 Uitgangspunten bekostiging Pas Ond
Zware ondersteuning: SO: Onderverdeling basisbekostiging (Rijk) en ondersteuningsbekostiging ( SWV)  ondersteuningsbekostiging is gebudgetteerd SWV ontvangt Pers en Mat: ~ € 323, -- per lln bas en SBO waarvan ~€ 297 i.r.t. verevening Van ondersteuningsbudget (SWV) wordt automatisch bekostiging lln. SO bij SWV PO in mindering gebracht door DUO lln. <8: cat. 1 € / cat. 2 € / cat. 3 € lln. >=8: cat. 1 € / cat. 2 € / cat. 3 € Uitputting: aanvulling uit LS besturen in SWV

9 Uitgangspunten bekostiging Pas Ond
Peildatum: aanvullende bekostiging vanuit SWV o.b.v. verschil aantal lln. 1 oktober T-1 en peildatum daaropvolgend Pers en Mat apart Basisbekostiging ‘vergeten’ bij SO; advies: wèl meenemen Materieel ‘weggelaten’ (SO en SBO); advies: wèl meenemen Ondersteuningsbekostiging: per categorie SO Mogelijk: lln. peildatum < lln. 1 okt. T-1 verrekenen?! Bij uitputting: aanvulling door besturen SWV

10 Zware ondersteuning Bekostiging schooljaar T/T+1 1 okt.T-1
1 okt.T-1 peildatum (1 feb. T) SO cat 1 200 210 cat 2 10 11 cat 3 15 14 basisbekost. Rijk ondersteuningsbekost. SWV DUO 1 okt. cat 1 200 x bedrag cat 1 10 x bedrag cat 2 15 x bedrag cat 3 basisbekostiging ondersteuningsbekostiging SWV cat 1 ( ) x bedrag basisbekostiging ( ) x bedrag cat 1 ( ) x bedrag basisbekostiging ( ) x bedrag cat 2 ( ) x bedrag basisbekostiging ( ) x bedrag cat 3

11 Uitgangspunten bekostiging PaO
SO bekostiging: word ingrijpend vereenvoudigd, besluitvorming is nog gaande: Onderscheid schoolsoorten of uitgaan van scholen met cat. 1, 2 en 3 leerlingen zonder meer Splitsing SOVSO scholen? Basisbekostiging (cf. SBO, incl. leeftijdsafhankelijke GGL) + ondersteuningsbekostiging + vaste bedragen per school Aanvullend: Schoolleiding Budget personeels- en arbeidsmarktbeleid Budget Prestatiebox Cumi-faciliteiten Event. bijzondere bekostiging en overige subsidies OCW

12 Agenda Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen Verantwoording van ondersteuningsmiddelen

13 Bekostiging passend onderwijs
Bezuinigingen teruggedraaid: ~ € 110 mln. naar (V)SO: terugdraaien groepsgrootte en CUMI ~ €190 mln. naar SWV Effect op vereveningsbedrag Extra budget per leerling ~ € 26 (REC, steunpunt autisme, AWBZ, TAB, groeiregelingen) Wet in november in het Staatsblad, nieuwe bedragen SWV Nieuwe bezuinigingen regeerakkoord? Neen!

14 Bekostiging passend onderwijs
Schooljaar 2012/ 2013 Voortzetting subsidie voor invoering passend onderwijs uit enveloppemiddelen Ook voor 2013/2014: afhankelijk van groei indicaties voor SO en rugzakken Enveloppemiddelen per 1 aug. 2014: nadere besluitvorming Mobiliteitsakkoord (V)SO, REC’s en SWV WSNS: Wordt aan gewerkt Voorkomen uitstroom naar uitkering Per : DGO voor nog niet opgeloste problematiek

15 Bekostiging passend onderwijs
Schooljaar 2014/2015 Zorgplicht ingevoerd WSNS en de REC’s vervallen Liquidatie van SWV-WSNS; saldo naar besturen in SWV SWV Pas Ond verantwoordelijk voor toewijzing extra ondersteuning het (V)SO wordt bekostigd o.b.v. huidige bekostigingssystematiek (teldatum )

16 Bekostiging passend onderwijs
Schooljaar 2014/2015 Rugzakken vervallen per 1 augustus 2014 Schooldeel rugzakje naar SWV o.b.v. telling AB-deel blijft bij (V)SO: trekkingsrechten SWV bij scholen (V)SO Opting out  AB geld SO naar SWV als afspraken zijn gemaakt over overdracht personeel SO (geldt ook voor TAB en PAB)

17 Bekostiging passend onderwijs
Schooljaar 2015/2016 Bekostiging (V)SO wordt vergaand vereenvoudigd AB naar SWV met herbestedingsverplichting bij (V)SO, tenzij ‘opting out’. Omvang herbesteding o.b.v. budget AB 2014/2015. nieuwe bekostigingssystematiek: SWV ontvangt normbudget voor zware ondersteuning  ~ € 323 per leerling BAS en SBO Verevening: De overgangsregeling wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op  verevening tot 2019/2020

18 Bekostiging passend onderwijs
Verevening Ondersteuningskosten – normatief ondersteuningsbudget Ondersteuningskosten: kosten zware ondersteuning (Rugzak en SO) o.b.v. aantal leerlingen 1 oktober 2011 Normatief ondersteuningsbudget verevening: aantal leerlingen per 1 oktober 2011 x normatief zorgbudget (€ 297) Percentage verevening: in principe 2016/2017: 90%, per jaar tot 2019/2020 aflopend  75%, 60% en 30%. Percentages definitief bij AMvB.

19 Agenda Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen Invoeringstraject: verevening, overgangsregelingen, arbeidsvoorwaardelijke gevolgen. Verantwoording van ondersteuningsmiddelen

20 Besteding en verantwoording
Bestuur SWV is verantwoordelijk voor uitvoering ondersteuningsplan  is basis voor verantwoording ondersteuningsmiddelen (WPO art. 18)  enkele onderdelen: Hoe is samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen SWV georganiseerd, zodanig dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod kan worden geboden; Afspraken over verdeling, besteding en toewijzing ondersteuningsmiddelen (incl. meerjarenbegroting); Procedure en criteria voor plaatsing leerlingen op SBO en SO; Wat zijn beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met ondersteuningsbehoefte; Hoe worden ouders geïnformeerd over ondersteuning binnen SWV; Overig: peildatum, grensverkeer, overdracht bij ontoereikend budget

21 Besteding en verantwoording
Ondersteuningsmiddelen moeten worden ingezet en verantwoord op grond van het ondersteuningsplan In 2009, onderzoek: ‘Zicht op zorgmiddelen’  verantwoording van de zorgmiddelen is minimaal. Verantwoording in jaarverslag à la “prestatiebox”: Door SWV en door schoolbestuur Wat waren doelen (ondersteuningsplan)? Wat waren activiteiten? Wat was (globale) middeleninzet? Wat is resultaat? Besluitvorming moet nog plaatsvinden


Download ppt "Bekostiging passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google