De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs Gevolgen voor de uitvoering Kijk op ‘Kijkglas’ Plenaire feedback informatiebehoefte 14-12-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs Gevolgen voor de uitvoering Kijk op ‘Kijkglas’ Plenaire feedback informatiebehoefte 14-12-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs Gevolgen voor de uitvoering Kijk op ‘Kijkglas’ Plenaire feedback informatiebehoefte

2 Doelen voor de workshop passend onderwijs
Verschaffen van inzicht in: Passend onderwijs en de tijdslijnen voor invoering de gevolgen voor de registratie en informatievoorziening Informeren over: belangrijke wijzigingen in registraties informatie voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (o.a. informatieproduct Kijkglas) Verkrijgen van feedback: informatiebehoefte rondom de invoering informatiebehoefte t.b.v. (nieuwe) informatieproducten PO/VO Congres – 14 december 2012 2

3 Onderwerpen Passend onderwijs en gevolgen voor registratie
DUO informatieproducten voor passend onderwijs Feedback over informatiebehoefte PO/VO Congres – 14 december 2012 3

4 Hoofdlijnen passend onderwijs
Zorgplicht voor schoolbesturen Samenwerkingsverbanden passend onderwijs Budgetfinanciering en verevening PO/VO Congres – 14 december 2012 4

5 Zorgplicht schoolbesturen
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De zorgplicht geldt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school moet binnen 6 weken een passend onderwijsaanbod doen (kan maximaal 4 weken worden verlengd). De school kan zelf de leerling plaatsen of de school zoekt een andere school die de leerling wil toelaten. PO/VO Congres – 14 december 2012 5

6 Samenwerkingsverbanden
Geografisch afgebakende regio’s voor po en vo waarin regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samenwerken. Onderwijs cluster 1 en 2 landelijk georganiseerd. Afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan: dekkend aanbod, basisondersteuning, verdeling, besteding en toewijzing middelen, toelaatbaarheid sbao en (v)so, terugplaatsing naar regulier onderwijs en resultaten. Op overeenstemming gericht overleg met gemeenten. Instemming ondersteuningsplanraad. PO/VO Congres – 14 december 2012 6

7 Budgetfinanciering en verevening
De systematiek voor lichte ondersteuning verandert niet. Het (normatieve) budget voor zware ondersteuning wordt gebaseerd op het aantal leerlingen in de reguliere scholen: verevening. Verevening in 5 jaar, vanaf het 2e jaar na invoering, op basis van De percentages verevening worden bepaald bij AMvB. Indien de kosten van plaatsingen in het (v)so hoger zijn dan het normatieve budget, dan worden de meerkosten afgetrokken van de lumpsum van de scholen. PO/VO Congres – 14 december 2012 7

8 Planning invoering 05-11-2012 Wet gepubliceerd 04-12-2012
Ministeriële regeling regio-indeling gepubliceerd (treedt op 1 januari 2013 in werking) Samenwerkingsverbanden hebben rechtspersoon ingericht Ondersteuningsplan naar ondersteuningsplanraad Oogo met gemeenten Ondersteuningsplan is naar de inspectie gestuurd Invoeren zorgplicht, overgangsjaar bekostiging Invoeren normbekostiging, start verevening PO/VO Congres – 14 december 2012 8

9 Implementatie: activiteiten op een rij
OCW informeert de swv over het beleid en de bekostiging en voert het gesprek over de (stand van zaken van de) invoering Informatie en voorbeelden op De raden bieden ondersteuning bij de inhoudelijke uitwerking: referentiekader en instrumenten In overleg tussen de raden, VNG, VWS en OCW worden instrumenten ontwikkeld en ondersteuning geboden voor de afstemming met gemeenten Er wordt een steunpunt ingericht door ouder-, leerling en vakorganisatie voor ondersteuning medezeggenschap PO/VO Congres – 14 december 2012 9

10 Wijzigingen in beleid De landelijke indicatiestelling wordt afgeschaft per De rugzakken worden afgeschaft en daarmee ook de ambulante begeleiding (ab) vanuit het (v)so Vanaf is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het swv voorwaarde voor plaatsing in het (v)so PO/VO Congres – 14 december 2012 10

11 Wijzigingen in registratie 1
Vorming samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uiterlijk op 1 november 2013 moeten de samenwerkingsverbanden i.o. een rechtspersoon hebben ingericht (privaatrechterlijk, zonder winstoogmerk) Het swv dient geregistreerd te worden in Brin. Er is een programma van eisen opgesteld waaraan de melding voor registratie bij DUO moet voldoen. Dit wordt in januari 2013 aan het veld gecommuniceerd De huidige BRIN-registraties van swv wsns, swv vo en de rec’s worden beëindigd (uitvoering ambtshalve door DUO per ) PO/VO Congres – 14 december 2012 11

12 Wijzigingen in registratie 2
Leerlingen met een CvI indicatie (in (v)so, met lgf/ab) De inschrijving van een leerling met een CvI indicatie (in (v)so, lgf en ab) kan tot worden geregistreerd in BRON Het is tot een jaar na afloop van het schooljaar 2013/2014 mogelijk om wijzigingen in BRON aan te brengen in de registratie van leerlingen met een CvI indicatie PO/VO Congres – 14 december 2012 12

13 Wijzigingen in registratie 3
Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) Voorwaarde voor plaatsing in (v)so per met uitzondering van leerlingen die geplaatst worden in een residentiële voorziening waarmee de (v)so school samenwerkt (art. 71c, WEC) tlv wordt afgegeven door het swv van de school die verwijst, tenzij er geen verwijzende school is. In dat geval wordt de tlv afgegeven door het swv dat actief is in de woonplaats van de leerling PO/VO Congres – 14 december 2012 13

14 Wijzigingen in registratie 4
Registratie van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief: Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld Leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben, moeten worden geregistreerd in BRON Voor alle leerlingen in het sbo, pro en (v)so geldt dat zij extra ondersteuning krijgen. Daarom hoeven deze scholen niet in BRON te registreren dat een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft PO/VO Congres – 14 december 2012 14

15 Wijzigingen in registratie 5
Registratie van orthopedagogische centra (opdc) en leerlingen die een (deel van het) onderwijs volgen op een opdc Een opdc kan onderdeel zijn van een samenwerkingsband, voorziening om een dekkend onderwijsaanbod te realiseren Inrichting van een opdc wordt opgenomen in ondersteuningsplan en moet worden geregistreerd in BRIN Leerlingen die (een deel van het) onderwijsprogramma op een opdc volgen, blijven ingeschreven op de reguliere school. Deze school registreert in BRON dat de leerling onderwijs volgt op een opdc PO/VO Congres – 14 december 2012 15

16 Wijzigingen in registratie 6
Registratie van leerlingen in het reguliere onderwijs met een arrangement verzorgd door cluster 1 en 2 Registratie vindt plaats door het (v)so, met als doel informatie verkrijgen over het aantal leerlingen in het reguliere onderwijs dat extra ondersteuning krijgt vanuit een instelling voor cluster 1 en 2 De reguliere school stelt voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en registreert in BRON dat de leerling een ontwikkelingsperspectief heeft PO/VO Congres – 14 december 2012 16

17 Onderwerpen Passend onderwijs en gevolgen voor registratie
DUO informatieproducten voor passend onderwijs Feedback over informatiebehoefte PO/VO Congres – 14 december 2012 17

18 Informatie m.b.t. passend onderwijs
Welke bestaande informatieproducten voor scholen worden aangepast? Waar vind je informatie over de inrichting van een samenwerkingsverband? Welke financiële informatieproducten krijgt een samenwerkingsverband? Welke overige informatieproducten krijgt een samenwerkingsverband? PO/VO Congres – 14 december 2012

19 Aangepaste informatieproducten voor scholen
Er komt een aangepast OFB (overzicht financiële beschikkingen) voor het (v)so gebaseerd op TLV’s MijnBRON wordt aangepast zodat het (v)so zicht heeft op verdeling werk voor de samenwerkingsverbanden Het aantal aan BRON gemelde AB leerlingen wordt verwijderd uit het dashbord op MijnBRON Kennisbank wordt aangepast zodat scholen kunnen nazoeken hoe de registratie in Bron plaats moet vinden PO/VO Congres – 14 december 2012 19

20 Informatie over inrichting van samenwerkingsverbanden
Gegevens over de juridische inrichting van samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel De gepubliceerde regio-indeling van samenwerkingsverbanden en de aanvullende gegevens van het bevoegd gezag worden geregistreerd in BRIN DUO.nl is inmiddels aangepast zodat basisgegevens en de structuur van een in BRIN geregistreerd samenwerkingsverband op te vragen is PO/VO Congres – 14 december 2012 20

21 Financiële informatie voor samenwerkingsverbanden (1)
DUO bekostigt lichte en zware ondersteuning aan de swv-en DUO bekostigt het (v)so en brengt dat in mindering op de budgetten van de swv-en Swv-en bekostigen de reguliere scholen voor de lichte en zware ondersteuning conform eigen afspraken Swv-en ontvangen een OFB: een verantwoording van de berekening van de toegekende middelen Via DUO.nl krijgen swv-en toegang tot “Kijkglas-1”: een gedetailleerde onderbouwing van OFB (v.a. schooljaar 2015/2016) PO/VO Congres – 14 december 2012 21

22 OFB voor samenwerkingsverbanden
Het OFB wordt analoog aan de OFB voor de schoolbesturen of huidige samenwerkingsverbanden opgebouwd. Op het OFB worden de bekostigingsonderwerpen budget zware ondersteuning, verrekening (v)so en verevening getoond De gebruikte leerlinggegevens zijn gebaseerd op peildatum 1 oktober Op het OFB is zichtbaar hoe de berekening van de bekostiging werkt Er komt een aparte OFB voor het overgangsjaar PO/VO Congres – 14 december 2012 22

23 Kijkglas-1: een nadere detaillering van de OFB
Aantallen leerlingen op de reguliere scholen, als basis voor het budget zware ondersteuning, worden uitgesplitst naar vestiging Verrekende inschrijvingen aan het (v)so worden uitgesplitst naar aantallen per: vestiging, waarbij onderscheid wordt gemaakt of deze vestiging onderdeel is van het samenwerkingsverband of niet bekostigingscategorie (laag, midden, hoog) soort inschrijving (op basis van een TLV, op een residentiële plaats, op basis van een CVI-indicatie) Te verrekenen inschrijvingen aan het (v)so worden ook op individuele basis getoond zodat bij vragen contact opgenomen kan worden met de betreffende school Mogelijkheden voor individuele terugkoppeling aan de samenwerkingsverbanden is wettelijk beperkt PO/VO Congres – 14 december 2012 23

24 Kijkglas-1 (1e uitwerking)
PO/VO Congres – 14 december 2012 24

25 Kijkglas-1 (1e uitwerking)
PO/VO Congres – 14 december 2012 25

26 Kijkglas-1 (1e uitwerking)
PO/VO Congres – 14 december 2012 26

27 (Financiële) informatie voor samenwerkingsverbanden (2)
Het samenwerkingsverband dient te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so DUO onderzoekt of het mogelijk is om op elk gewenst moment geautomatiseerd inzicht te geven in alle in een schooljaar ingeschreven (v)so leerlingen: Kijkglas-2 PO/VO Congres – 14 december 2012 27

28 Financiële informatie voor samenwerkingsverbanden (3)
In het nieuwe stelsel passend onderwijs moeten de samenwerkingsverbanden met de (v)so scholen zelf een groeiregeling afspreken De samenwerkingsverbanden bekostigen de groei van het (v)so DUO onderzoekt of het mogelijk is om geautomatiseerd informatie te leveren over leerlingenaantallen per bekostigingscategorie op een willekeurig te kiezen peildatum: Kijkglas - 3 PO/VO Congres – 14 december 2012 28

29 Overige informatie voor samenwerkingsverbanden (4)
? Mogelijke producten: Doorstroom van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief Gebruik van een OPDC Gebruik van arrangementen cluster 1 en cluster 2 PO/VO Congres – 14 december 2012 29

30 Onderwerpen Passend onderwijs en gevolgen voor registratie
DUO informatieproducten voor passend onderwijs Feedback over informatiebehoefte informatiebehoefte rondom de invoering informatiebehoefte t.b.v. (nieuwe) informatieproducten PO/VO Congres – 14 december 2012 30


Download ppt "Passend onderwijs Gevolgen voor de uitvoering Kijk op ‘Kijkglas’ Plenaire feedback informatiebehoefte 14-12-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google