De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Komst Passend Onderwijs 2012 Voorlichting voor samenwerkingsverbanden PO op 15 februari 2011 te Woerden Door Géke Lexmond en Bé Keizer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Komst Passend Onderwijs 2012 Voorlichting voor samenwerkingsverbanden PO op 15 februari 2011 te Woerden Door Géke Lexmond en Bé Keizer."— Transcript van de presentatie:

1 Komst Passend Onderwijs 2012 Voorlichting voor samenwerkingsverbanden PO op 15 februari 2011 te Woerden Door Géke Lexmond en Bé Keizer

2 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging Bezuinigingen Invoeringstraject

3 Achtergrond Huidige stelsel niet houdbaar Kwaliteit (speciaal) onderwijs laat te wensen over: –30% (v)so onder verscherpt toezicht –Effect inzet middelen onvoldoende zichtbaar –2500 thuiszitters

4

5

6

7

8 Achtergrond OCW wil dit veranderen: –invoering zorgplicht –(v)so blijft bestaan voor bijna 70.000 lln. –ouders zijn betrokken –docenten zijn goed toegerust –scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten –doelmatige investeringen

9 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging Bezuinigingen Invoeringstraject

10 Uitgangspunten Eenvoudiger stelsel Heldere verdeling verantwoordelijkheid Bekostiging met ruimte voor maatwerk Meer kwaliteit Goed toegeruste docenten/schoolleiders Vruchtbare samenwerking met gemeenten

11 Eenvoudiger stelsel Scholen krijgen zorgplicht Moet wel mogelijk zijn! Scholen werken samen Lichte en zware zorg onder één verantwoordelijkheid Afschaffen indicering, verband bepaalt zwaarte zorg

12 Heldere verdeling verantwoordelijkheid Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: –po, so (cluster 3 en 4) & sbao –vo, vso (cluster 3 en 4) & lwoo en pro –lwoo & pro blijven er (voorlopig) buiten wat bekostiging betreft Bestaande swv en REC’s worden opgeheven, saldo naar deelnemende besturen Nieuw swv: privaatrechtelijke rechtspersoon Omvang verband: vastgesteld bij AMvB, vastleggen gemeenten / postcodes, ongeveer 75, relatie met jeugdzorg en arbeidsmarkt SWV PO gemiddeld 20.000 ll., 100 scholen, 16 besturen SWV VO gemiddeld 12.500 ll., 9 scholen, 4 besturen Samenwerking Jeugdzorg & “werken naar vermogen”

13 Heldere verdeling verantwoordelijkheid Taken SWV Passend Onderwijs: –afspraken over verdeling middelen & geboden zorg: •verantwoording •toewijzing •verdeling middelen •informatievoorziening ouders •samenwerking met Jeugdvoorzieningen –afspraken worden opgenomen in Zorgplan SWV –afstemmen met gemeente!

14 Heldere verdeling verantwoordelijkheid Referentiekader is belangrijk hulpmiddel Scholen: zorgprofiel Rol ouders: –niet meer van kastje naar muur –betrokkenheid bij opstellen “ontwikkelingsperspectief” –bezwaren bij school of Cie Gelijke Behandeling –in beroep bij rechter

15 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging Bezuinigingen Invoeringstraject

16 Bekostiging Onderscheid tussen basisbedrag en zorgbedrag Basisbedrag = gemiddelde kosten reguliere ll. Zorgbedrag, aanvullende bekostiging = zorgbudget Bestaan uit: –middelen lichte zorg (wsns) –middelen zware zorg = (voortgezet) speciaal onderwijs + LGF (incl. amb. beg.) Voor zware zorg nieuw bekostigingssysteem naar analogie van systematiek wsns

17 Lichte zorg PO Middelen PO: huidige wsns-middelen: –omvang budget naar rato aantal ll. basisschool –2% direct naar sbo-scholen, ~ 3,4% naar swv Toelating sbo na instemming swv In wet passend onderwijs per ongeluk (?) peildatum (WPO art. 19) geschrapt

18 Lichte zorg VO Middelen VO: –regionaal zorgbudget + rebound (66 mln., ongewijzigd) –budget Herstart + Op de Rails (~18 mln., fractie ook naar swv PO) –lwoo en pro (475 mln., voorlopig nog ongewijzigd, wel gebudgetteerd, RVC indicering blijft voorlopig)

19 Bekostigingsprincipe zware zorg Ieder swv krijgt normatief zorgbudget Vaststelling normatief zorgbudget: –PO: aantal ll. op 1 okt. T-1 van bas + sbo voor zorgbedrag MI kalenderjaar resp. personele zorgbedrag schooljaar –VO: aantal ll. op 1 okt. T-1 (incl. lwoo/pro) voor zorgbedrag –voor een vast percentage (landelijk vastgesteld) zorgmiddelen –er wordt landelijk een normprijs per ll. po resp. vo vastgesteld –aantal ll. x landelijk percentage x normprijs = normatief zorgbudget van swv –JJI en gesloten jeugdzorg blijft apart Scheiding cluster 2 en cluster 4 m.b.t. ESM wordt nog nader uitgewerkt

20 Bekostigingsprincipe zware zorg Vervolgens: –DUO kijkt naar aantal (v)so leerlingen binnen dat swv en/of dat door swv verwezen is naar (v)so –swv en (v)so spreken zorgbedrag af: laag, middel of hoog (zwaar, zwaar+ (lg), zwaar++ (mg)) –DUO berekent de zorgkosten van deze leerlingen –DUO trekt deze kosten af van normatief zorgbudget swv en betaalt deze aan betreffende (v)so-scholen –T-1 systematiek, groeiregeling moet nog uitgewerkt –resterend bedrag = zorgbudget SWV –Tekort? Besturen in swv vullen verplicht aan, DUO voert uit

21 Overgangsregeling  Landelijke verevening van leerlingen SO en VSO, en van geïndiceerde leerlingen met rugzak (LGF) over swv  Overgangsbudget = (zorgkosten – normatief zorgbudget) x%  Zorgkosten: fixatie 1 aug. 2012 (V)SO + (LGF 1 okt. 2011 – 55% AB)  Afbouw  2013-2014100%  2014-2015 90%  2015-2016 60%  2016-2017 30%  Bekostiging (V)SO 2012-2013: o.b.v. 1 okt. 2011, op basis van huidige regeling mits geen groei, anders korting  Per 1 aug. 2011 geen korting i.v.m. groei 2010-2011

22 Registratie (v)so leerlingen Oude indicatiestelling vervalt 01-08-2012 Tot die tijd blijft het zoals het nu is Vanaf 01-08-2012 is instroom binnen (v)so alleen mogelijk met instemming swv Op 01-08-2012 al (v)so-leerling? Herindicatie door swv kan direct daarna beginnen!

23 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging Bezuinigingen Invoeringstraject

24 Bezuinigingen Uitgangspunten kabinet: 1.bezuinigen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging binnen huidige wettelijke kader per 1 augustus 2012 2.minder uitgeven aan Ambulante Begeleiding (AB) 3.besparen door grotere groepen/klassen in (v)so

25 Huidige bekostiging 2010

26 Bezuinigingen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging: 124,7 miljoen Afschaffen REC’s€ 12,1 mln. Afschaffen bekostiging steunpunten autisme€ 3,1 mln. Stoppen met AWBZ-compensatie€ 10,0 mln. Enveloppenmiddelen€ 13,9 mln. Afschaffen cumi-WEC€ 25,2 mln. Afschaffen expertisebekostiging€ 14,8 mln. Stoppen preventieve en terugplaatsings amb beg€ 29,9 mln. Regeling zmlk groep 3 t/m 8 basisschool€ 6,5 mln. Stoppen Glen Mills (Hoenderloo)€ 1,1 mln. Minder geld naar Op de Rails€ 8,1 mln.

27 Minder uitgeven aan AB: 90,8 miljoen Schooldeel Rugzak blijft ongewijzigd AB-deel Rugzak: –55% wordt gekort (= 90,8 miljoen) –overige 45% gaat naar swv (= 75 miljoen) LGF-gelden MBO worden toegevoegd aan zorgbudget MBO (= lumpsum)

28 Besparen door grotere klassen binnen (v)so: 84,5 miljoen Korting op personele kosten met 10% Is gelijk aan vergroten groepen met max. 10% Geldt voor alle onderwijsgroepen Capaciteit (v)so blijft daarmee bijna 70.000 ll.

29 Doorwerking op cluster-niveau:

30 Effect op bestuurs- resp. schoolniveau:

31 Verder nog: Cluster 2 krijgt budgetfinanciering, discussie ESM Vervoer vso-leerlingen wordt beperkt Uniforme toetsing effect voor po, vo, (v)so en mbo Verplichte leerlingvolgsysteem voor po, vo en (v)so Zeer zwakke scholen: na 1 jaar geen verbetering dan sluiting

32 Opbouw Achtergrond Uitgangspunten nieuw stelsel Bekostiging Bezuinigingen Invoeringstraject

33 Invoeringstraject Wet passend onderwijs –28 januari:brief minister naar Kamer –februari:openbare internetconsultatie –9 februari:landelijke manifestatie in Nieuwegein –16 februari:Algemeen Overleg in O-cie 2 e Kamer –maart – juli:Ministerraad Raad van State –vóór einde zomerreces 2011 indiening bij 2 e Kamer –Eerste Kamer, publicatie Staatsblad –wet 1 juni 2012 gerealiseerd, 1 augustus 2012 in werking

34

35


Download ppt "Komst Passend Onderwijs 2012 Voorlichting voor samenwerkingsverbanden PO op 15 februari 2011 te Woerden Door Géke Lexmond en Bé Keizer."

Verwante presentaties


Ads door Google