De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen en scholen in SWV op weg naar 2012 Henk Keesenberg 0651926723

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen en scholen in SWV op weg naar 2012 Henk Keesenberg 0651926723"— Transcript van de presentatie:

1 Besturen en scholen in SWV op weg naar 2012 Henk Keesenberg 0651926723 henk@passendonderwijs.nl www.passendonderwijs.nl

2 Taak 1: Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg- arrangement aan te bieden aan iedere leerling met een onderwijszorgvraag die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijs- arrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing. www.passendonderwijs.nl

3 Procedure Schriftelijke aanmelding Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijszorgvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders) Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij afwijking onderwijsprogramma (kind kan de kerndoelen niet halen): ontwikkelingsperspectief www.passendonderwijs.nl

4 Taak 2: Functioneel verbinden SWV’en + cluster 3 en 4 SO met PO VSO met VO Afspraken met: Cluster 1 en 2 Externe partners www.passendonderwijs.nl

5 Juridische vormgeving vereniging of stichting (financiële relatie met DUO) schoolbestuur Schoolbestuur (V)SO www.passendonderwijs.nl

6 Kengetallen Nieuwe situatie (22.03) Grens: provincie Friesland Bao: 62000 SBO: 3,3 % - Landelijk = 2,72%) SO: 1,59 % - Landelijk= 1,71%) LGF: 0,77 % - Landelijk= 1,03%) Verevening: + 1,7 M Huidige situatie (3.02) Bao: 7.643 SBO: 219 (3,19%) SO niet te herleiden LGF 67 + 19(SBO) = 86 (1,09%) www.passendonderwijs.nl

7 Taak 3: Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip www.passendonderwijs.nl

8 Basiszorg Extra zorg www.passendonderwijs.nl

9 SWV Referentiekader Eisen basiskwaliteit inspectie Taak 4: Basisprofiel vaststellen en bewaken bestuur www.passendonderwijs.nl

10 Taak 5: Besluitvorming over continuüm Status quo Stevige basiszorg (zie ijkpunten handreiking) + speciale voorzieningen Idem + arrangementen + speciale voorzieningen www.passendonderwijs.nl

11 Taak 6:Van indiceren naar arrangeren Stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd www.passendonderwijs.nl

12 Taak 7: Modelkeuze > Bestuur/Werkunit (Kamer)/SWV Schoolmodel Expertisemodel leerlingmodel DUO regelt het (V)SO (vastgestelde bedragen) www.passendonderwijs.nl

13 Bekostiging SWV WSNS middelen en LGF (regulier (vanaf 2013 en AB 57% vanaf 2014 of 15) en SO middelen. ( SBO bekostiging vooralsnog ongewijzigd – NB wijzigende deelnamepercentages ). Nu in het SWV ca. € 150,- ; straks ca. € 400,- (in overgangsperiode gaat SWV 21.02 naar + 1,7 M.) www.passendonderwijs.nl

14 Zorgbudget 1.Leerlingaantal 2.Percentage x normprijs = ZB (lichte en zware zorg is gescheiden) 1.Bij verwijzing – vaststellen zorgbedrag (laag, middel of hoog) 4. Telformulier SO naar DUO 5. DUO bekostigt SO en rekent af met SWV waar de leerling bij hoort via korting op ZB zware zorg en eventueel op de lumpsum. www.passendonderwijs.nl

15 Bezuinigingen 2012-2013: geen bezuinigingen, wel stopzetten 16 januari datum in het (V)SO 2013-2014: 2 onderdelen: > projecten en bureaucratie (133,7 M) > AB voor ca. 28% (ca 40 M) 2014-2015: 2 onderdelen: > AB voor het overige deel (ca 40 M) > groepsgrootte (V)SO (84,5 M) Voor SWV 21.01 betekent het minus 1,3 M AB; 1,9 M WEC en 430 D zmlk www.passendonderwijs.nl

16 Taak 8: Zorgplan Het continuüm aan zorg inclusief zorgprofielen Verdeling en besteding van zorgmiddelen Procedure en criteria voor zorgtoewijzing Procedure voor plaatsing (V)SO Nevenvestigingen Horizontale verantwoording Informatie voor ouders NB OOGO met gemeente(n) www.passendonderwijs.nl

17 Inspectie ‘Geboden zorg’ meenemen in weging 7 indicatoren: - thuiszitters en VSV - opbrengsten alle scholen - spreiding en doorstroom - kwaliteit scholen - bestuurskracht - vakbekwaamheid - signalen www.passendonderwijs.nl

18 Wat moet op school? visievorming Onderwijszorgprofiel Nadenken over Rugzakvergoeding Van handelingsplan naar ontwikkelingsperspectief Omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken www.passendonderwijs.nl

19 De leraar Betrokkenheid Professionalisering * Omgaan met gedragsproblematiek * Klassenmanagement * Gesprekken met ouders Grenzen aan de zorg Ondersteuning in de klas www.passendonderwijs.nl

20 De balans Het vraagstuk van samenwerking: bestuurlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van gezamenlijke verantwoordelijkheid. www.passendonderwijs.nl

21 Tijdpad Najaar 2011: Werkorganisatie inrichten Voorstellen voor besluitvorming formuleren Begin 2012: Presentatie aan besturen en achterban raadpleging. Inventarisatie van de bestuurs opvattingen (afstemming met gemeenten). Voorjaar 2012: Voorstellen voor besluitvorming (= grondverf Zorgplan) en concept-statuten Medezeggenschap: Advies op samenwerking en inhoud Zomer 2012: Kennisnemen van definitieve wetgeving Najaar 2012: Besluitvorming over statuten, per 1 november vaststelling Najaar 2012: Presentatie concept-zorgplan (NB Kamers met deelplannen?) Januari 2013: Zorgplan in WMS procedure 1 maart 2013: Vaststelling zorgplan en installatie ‘PCL plus’ (?) 1 augustus 2013: Nieuwe systematiek treedt in werking. www.passendonderwijs.nl

22 Er is altijd een weg www.passendonderwijs.nl


Download ppt "Besturen en scholen in SWV op weg naar 2012 Henk Keesenberg 0651926723"

Verwante presentaties


Ads door Google