De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg dichter bij school IB-directie dag aangevuld met experts 12-10-2011 SWV de Streek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg dichter bij school IB-directie dag aangevuld met experts 12-10-2011 SWV de Streek."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg dichter bij school IB-directie dag aangevuld met experts 12-10-2011 SWV de Streek

2 Opzet van de dag  Inleiding  ‘s Morgens samen met experts aan de slag aan het breder faciliteren van de zorgteams  Toelichting over werkwijze huidige ZAT  Nieuwe procedure doornemen  Wat betekent dit voor de eigen organisatie?

3 Vervolg opzet van de dag  Gezamenlijke lunch  Informatie vanuit Martinuscollege  Mededelingen o.a.vanuit Stuurgroep  Zorgprofielen ingevuld en dan…  Opstellen ontwikkelingsplan  Evt aanzet voor informatie naar ouders  Inzet preventieve AB in relatie tot rugzakaanvragen

4 Inleiding  Elk kind is onze uitdaging, waarbij de leerkracht het verschil maakt: Helden  Waar staan we nu?  Doelen van de dag  Landelijke ontwikkelingen Passend Onderwijs  Kengetallen van de Streek en van de regio  Ontwikkelingen van 3 SWV naar 1 SWV

5 Helden

6 Waar staan we nu?  Hard aan de slag geweest met Onderwijs zorgprofielen regio breed  Meer samenwerking met externe partners (o.a. diverse ketenpartners CJG)  Veel ingezet op professionalisering  Kwaliteit in de scholen voldoende  Zorgteam ingebed in zorgstructuur  Handelings- en oplossingsgericht gewerkt

7 Doelen van de dag  Samen met externe experts informeren over doel en noodzaak om aan de slag te gaan in breder gefaciliteerde zorgteams  Langslopen nieuwe procedure zorgteam- zorgadviesteam  Informeren over actuele ontwikkelingen  Vervolgstap maken met de zorgprofielen

8 Hoofdlijnen Passend onderwijs (1)  Huidige stelsel niet houdbaar in de ogen van de politiek  En wil dit veranderen, door:  Zorgplicht (voor besturen)  Verplichte regionale samenwerking (regulier – speciaal)  Onderwijszorgprofiel voor iedere school en swv  Dekkend netwerk onderwijszorg  Koppelen zorgmiddelen so (cluster 3 en 4) aan zorgmiddelen regulier

9 Hoofdlijnen Passend onderwijs (2) Dus, volgens de politiek:  eenvoudiger stelsel  heldere verdeling verantwoordelijkheid  bekostiging met ruimte voor maatwerk  lichte en zware zorg onder één verantwoordelijkheid  één zorgbudget voor het swv  samenwerking met gemeenten (hebben regie over jeugdzorg)

10 Hoofdlijnen Passend onderwijs (3)  Zorgplan (voor 1 maart 2013)  afspraken over verdeling en besteding zorgmiddelen  afspraken over toewijzing onderwijszorgarrangement (en dus middelen)  procedure voor plaatsing/toekenning van onderwijszorg arrangementen  inrichting onderwijscontinuum en onderwijszorgprofielen  informeren ouders  OOGO over zorgplan met gemeenten  Afstemmen en samenwerken met externe partners  Jaarverslag en begroting

11 Nieuwe ontwikkelingen  17 -6-2011 temporisering bezuinigingen  2011en 2012 niets  2013 100 miljoen  2014 200 miljoen  2015 en verder 300 miljoen jaarlijks  1- 8-2012 start wetgeving  1-11-2012 start nieuw bestuur 1reg SWV  1- 3-2013 een SWV zorgplan bij inspectie  1- 8-2013 start zorgplicht

12 Nieuwe ontwikkelingen  Investeringen professionalisering lkr IB en directies  2012100 miljoen  2013 en verder150 miljoen  2015-2016 middelen AB naar SWV start verevening tot 2019-2020

13 referentiekader  Zie website www.swvdestreek.nlwww.swvdestreek.nl  Wel kaders, maar veel ruimte  Positie ouders onvoldoende belicht  Veel veranderen met minder middelen  Neem iedereen mee, zorg voor goede communicatie

14 Kengetallen van de streek

15 Kengetallen van de regio  Landelijk verwijzingscijfer sbo: 2,72%  SWV Hoorn 1 sbo: 3,46%  SWV Hoorn 2 sbo: 3,01%  SWV de Streek sbo: 3,86%

16 Ontwikkelingen van 3 SWV naar 1 SWV  Bestuurlijke werkgroep met 2 bestuurders per SWV  Inhoudelijke werkgroep met 3 coördinatoren en aanvulling s(b)o directies  Gezamenlijke procesbegeleider  Meer afstemming richting 1-11-2012  Inhoudelijke proces gaat en moet door

17 Evaluatie zorgteams  Op een aantal scholen draait een breed zorgteam al volledig,regelmatig aangevuld met ouders  Op bijna alle scholen zitten directeur, IB er en leerkracht als vaste deelnemers in het zorgteam  De plek van de consultant is nog niet in alle zorgteams voldoende en planmatig geborgd, wel zien we daarin positieve verschuivingen.  Andere externen schuiven regelmatig aan

18 Zorg dichter bij de school  Van curatief naar preventief  Zorgteam naast ZAT  Budgetfinanciering  Voorwaarden  De vaste expert  Afspraken  Budget  Taakverdeling

19 Ouderinformatie  Waarom een zorgteam?  Wat is de positie van de ouder?  Wat doen we in het zorgteam?  Wanneer en hoe vindt er nader onderzoek plaats?  Wanneer gaan we naar het ZAT?  Wat gebeurt er daarna?

20 Zorgteams op de basisschool  Wie zitten er in?  Hoe gaan we aan de slag? (formats)  Hoe kan ambulante begeleiding ingezet worden?  Hoe verloopt het onderzoekstraject?  Wat is de plaats van het onderwijskundig rapport?  Hoe is de positie van de ouders?  Hoe houden we het budget bij?

21 Kwaliteitseisen zorgteam  Voorbereiding  Rolverdeling  Werkwijze  Vragen en doorvragen  Denken in oplossingen  Leren bijstellen van verwachtingen

22 Bovenschools ZAT  Complexe dossiers en verkorte toeleiding naar zorg  Aanmelding vanuit het zorgteam  Procedures  Indicatie SBO afgeven  Ervaring vanuit het ZAT…..

23 Werken via de website  Meest actuele documenten staan straks op de website  Documenten worden verstuurd via veilig intranet  Secretaris ZAT blijft overzicht houden op stromen

24 Budgetfinanciering  Verdeling onderzoek  Verdeling ambulante begeleiding volgt z.s.m  Tot 1-1-2012 kan oude route gelopen worden  Goed werkende zorgteams kunnen gelijk starten  Budgetfinanciering gaat gelijk in.

25 zorgprofielen

26 Doelen OZP  Inventariserend overzichtsinstrument: zorgaanbod per school en in swv in kaart brengen (de foto)  Financieel instrument: basis voor inzet en verdeling van de zorgmiddelen in swv  Strategisch ontwikkelingsinstrument voor de school: wat heb ik? wat kan ik? waar wil ik naar toe? wat ga ik dan doen?

27 Kwaliteitseisen OZP Het onderwijszorgprofiel:  is vastgelegd samen met het personeel  is vastgesteld na instemming van de MR  is actueel  is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids  bevat een oordeel over de kwaliteit van de basiszorg  bevat een beschrijving van het aanbod aan onderwijs, begeleiding, deskundigheid en voorzieningen  biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenzorg


Download ppt "Zorg dichter bij school IB-directie dag aangevuld met experts 12-10-2011 SWV de Streek."

Verwante presentaties


Ads door Google