De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Frank Stötelerlezing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Frank Stötelerlezing"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Frank Stötelerlezing
Passend onderwijs lopen we in de pas? Workshop Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009 Instituut Pabo

2 over passend onderwijs en zorgplicht
passend versus inclusief Passend: Is een beleidsmaatregel Het bestuur van de school waar de leerling wordt aangemeld is verantwoordelijk voor het bieden van een passend onderwijsarrangement Hoe dat arrangement wordt ingevuld wordt door de school bepaald Inclusief: speciaal onderwijs wordt naar de reguliere school gebracht is een vorm van passend onderwijs Instituut Pabo

3 04/04/2017 geschiedenis 1901 1950 1975 1985 1990 1998 2002 2005 2011 Instituut Pabo

4 wie kent ze nog? LOM MLK IOBK blind doof slechthorend Mytyl Tyltyl LKZ
04/04/2017 wie kent ze nog? LOM MLK IOBK blind doof slechthorend Mytyl Tyltyl LKZ buiten scholen ZMLK MOK ZMOK meervoudig gehandicapt P.I. Psychiatrisch MKD …… Instituut Pabo

5 Pabo Groenewoud Nijmegen
04/04/2017 filmpje polygoonjournaal uit 1948: die anderen visie op zorgleerlingen Pabo Groenewoud Nijmegen

6 explosieve groei en kritiek
breuk in continue ontwikkeling onvoldoende resultaat geen fundamenteel andere werkwijze negatieve etikettering weg uit eigen omgeving duur onderwijs: budget overschrijdingen kinderen voor kinderen: ik ben een LOM kind Pabo Groenewoud Nijmegen

7 Pabo Groenewoud Nijmegen
1985 basisonderwijs eind aan discontinue ontwikkeling schoolwerkplan samenwerkingsprojecten met handelingsplannen ⇒ meer IOBK aanmeldingen!! Pabo Groenewoud Nijmegen

8 Pabo Groenewoud Nijmegen
1990 WSNS Nota 1998 WPO één op de vijf kinderen heeft voor kortere of lange tijd extra hulp nodig niet kind naar de zorg maar zorg naar het kind voorkomen van negatieve etikettering economische argumenten lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte lln zijn géén doelgroep van WSNS verplichte samenwerkingsverbanden verwijzing via PCL: eigen indicatie criteria gesloten financiering Pabo Groenewoud Nijmegen

9 Pabo Groenewoud Nijmegen
2002 WSNS+ convenant LGF Wet op de Expertise Centra (WEC) open financiering verwijzing via CVI met landelijke criteria handelingsplannen onderwijskundig rapport inclusief onderwijs mogelijk maken organisatieschema .. Pabo Groenewoud Nijmegen

10 Pabo Groenewoud Nijmegen
04/04/2017 2002 WSNS+ WEC wijs kort op verschil open en gesloten finandiering... Pabo Groenewoud Nijmegen

11 2005/2006 vernieuwing zorgstructuren
september 2006: aankondiging zorgplicht integratieproces moet een nieuwe impuls krijgen knelpunten: samenwerking p.o./s.o en p.o/v.o. verwijzing: slagboomdiagnostiek bureaucratie & wachtlijsten afstappen van medisch model toenemende verwijzing cluster 4 dezelfde taal spreken .. Pabo Groenewoud Nijmegen

12 deskundigen buigen zich over het kind
04/04/2017 deskundigen buigen zich over het kind om passend onderwijs te laten slagen moeten onderwijs professionals het medisch denken model achter zich laten en handelen vanuit een sociaal of burgerschapsmodel Pabo Groenewoud Nijmegen

13 verwijzing naar cluster 4
04/04/2017 verwijzing naar cluster 4 toenemnde concentratie en gedragsdproblemen leiden tot een disproportionele verwijzng naar hcluuster 4 Pabo Groenewoud Nijmegen

14 Pabo Groenewoud Nijmegen
(h)erkenning Pabo Groenewoud Nijmegen

15 Pabo Groenewoud Nijmegen
04/04/2017 wachtlijsten wachtlijstproblematiek Pabo Groenewoud Nijmegen

16 Pabo Groenewoud Nijmegen
04/04/2017 bureaucratie voorbeeld aanvraag LGF : op tijd ingestuurd: bureau heeft verteging: afwijzing op grond van te oude gegevens… Pabo Groenewoud Nijmegen

17 dezelfde taal: kind centraal?
04/04/2017 dezelfde taal: kind centraal? ondoorzichtelijk indicatiestelling- en verwijzingsbouwwerk Hier kun je ingaan op: Regie van de zorg De brede school: samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Het creëren van een sluitende en integrale aanpak waardoor ontwikkelingskansen van kinderen vergroot worden en achterstand en uitval zoveel mogelijk voorkomen worden. Het ontwikkelen van een ononderbroken ontwikkelingslijn waarin ook de overgang van de ene schakel (organisatie) naar de andere schakel binnen de keten meegenomen wordt. Het realiseren van een vraaggericht en flexibel aanbod, gebaseerd op de vraag van ouders en kinderen in de wijk. Het realiseren van een efficiënte samenwerkingsstructuur. Door samenwerking dient synergie te ontstaan. Instellingen dienen weer zoveel mogelijk toe te komen aan de eigen kerntaken. Als gevolg van de Brede School ontwikkeling kunnen kerntaken in enkele gevallen zo nodig anders ingevuld of uitgebreid worden. Het bevorderen van een actieve deelname (maatschappelijke participatie) van kinderen aan de samenleving. Het vergroten van de sociale competenties van kinderen. Het bieden van een zinvolle leuke dagindeling al dan niet in een volledig dagarrangement. Het vergroten van de sociale samenhang en saamhorigheid in de wijken waarbij gebruik gemaakt wordt van het sociaal kapitaal (versterken van de sociale cohesie in de wijk). Pabo Groenewoud Nijmegen

18 Pabo Groenewoud Nijmegen
2011 passend onderwijs zorgplicht bij bestuur van aanmeldingsschool invulling door bestuur indicatie structuur: één loket indicatiestelling op basis van benodigde zorg invoering Pabo Groenewoud Nijmegen

19 Pabo Groenewoud Nijmegen
04/04/2017 bordje te vol? leerkrachten voelen zich overbelast door gebrek aan ondersteuning IN de klas (presentatie Henk: takelwagens…) onderzoek jan de Moor; merendeel van de leerkrachten wil graag aan alle kinderen zorg kunnen bieden maar voelt een tekort aan kennis en ondersteuning 1-zorgroute en werken met groepsplannen kunnen leerkrachten oplossingen bieden voor hun managementvragen: het stapelt niet, maar integreert. Pabo Groenewoud Nijmegen

20 organisatie nieuwe zorgstructuren
04/04/2017 organisatie nieuwe zorgstructuren één loket kenmerkt zich door één intakepunt en één fysieke plek Pabo Groenewoud Nijmegen

21 Pabo Groenewoud Nijmegen
leerkrachten bereidheid opname is groot situationele omstandigheden bepalen attitude aard beperking speelt geen rol ernst beperking wel: competentiegevoel veel behoefte aan ondersteuning Pabo Groenewoud Nijmegen

22 vormen van passend onderwijs
04/04/2017 vormen van passend onderwijs fasen van zorg basiszorggerichte fase zorgaanbodgerichte fase samenwerkingsgerichte fase schoolgerichte fase inclusiegerichte fase verwijs hierbij ook naar het onderzoek van jan de Moor en studenten voltijd en deeltijd: hoge mate van acceptatie door leerkrachten Pabo Groenewoud Nijmegen

23 vormen van passend onderwijs
Inclusief onderwijs Tussen samen en apart Zorgaanbod gericht Basiszorg acceptatieniveau zorgniveau Pabo Groenewoud Nijmegen

24 Pabo Groenewoud Nijmegen
passend opleiden beeldvorming studenten een leven lang leren onderzoekende houding competentiegevoel samenwerkingsvaardigheden UITgaan van verschillen aandacht positie ouders passend onderwijs voor ALLE studenten Pabo Groenewoud Nijmegen

25 Pabo Groenewoud Nijmegen
Passend onderwijs Past de schoen? Pabo Groenewoud Nijmegen

26 discussie naar aanleiding van een fragment
Pabo Groenewoud Nijmegen

27 Pabo Groenewoud Nijmegen


Download ppt "Workshop Frank Stötelerlezing"

Verwante presentaties


Ads door Google