De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs J. van den Born F. Meijer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs J. van den Born F. Meijer"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs J. van den Born F. Meijer

2 Tijdlijn 1ste fase WSNS 1991-1992 2de fase Startwet 1994-1995
1998 2000 2002 2005 2006 2011 1ste fase WSNS 2de fase Startwet Invoering WPO Invoering WVO Invoering WEC Wet op de Jeugdzorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Passend Onderwijs

3 Een blik terug… Passend Onderwijs is een nieuwe beleidsontwikkeling rond zorgleerlingen Passend Onderwijs volgt op de Leerlinggebonden Financiering (LGF) en Weer Samen Naar School (WSNS) Binnen Passend Onderwijs probeert de overheid de (onbedoelde) nadelige effecten van LGF en WSNS te vermijden

4 Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip
Nog steeds moeten ouders zoeken naar een geschikte school

5 Nadelige effecten..? De kosten voor zorgleerlingen blijven stijgen
Regelgeving vanuit Den Haag werkt onvoldoende Er is een geweldige bureaucratie ontstaan

6 Waar gaat het bij Passend Onderwijs om? (1)
Schoolbesturen krijgen een zorgplicht Geen enkel schoolbestuur kan deze zorgplicht alleen waarmaken Samenwerking is onontkoombaar

7 Waar gaat het bij Passend Onderwijs om?(2)
Deelname aan een regionaal netwerk wordt verplicht Netwerkvorming geschiedt van onderop

8 Waar gaat het bij Passend Onderwijs om? (3)
De positie van ouders (collectief en individueel) moet worden versterkt

9 Stand van zaken in de politiek (1)
5 december 2007: Invoeringsplan Passend Onderwijs 19 december 2007: vergadering vaste kamercommissie Onderwijs Rapport Dijsselbloem

10 Stand van zaken in de politiek (2)
Drie conclusies: Passend Onderwijs heeft een breed draagvlak in de Tweede Kamer Vooralsnog niet veel meer duidelijkheid Niet het kind met het badwater weggooien

11 Werkgebieden 1. Kwaliteit: de leraar in de klas
2. Flexibel onderwijscontinuüm 3. Vorming van een regionaal netwerk 4. Eén loket voor handelingsgerichte zorgtoewijzing 5. Opgroei- en opvoedingsondersteuning 6. Ouders, collectief en individueel

12 Werkgebied 1: de leraar in de klas
Cor Meijer noemt WSNS mislukt omdat het de leraar in de klas niet heeft bereikt Sontag et al constateren dat niet alle scholen en leraren door LGF zijn bereikt Handelingsverlegen-heid bij leraren is voornaamste reden aanmelding zorgleerlingen

13 Werkgebied 2: flexibel onderwijscontinuüm
Binnen elk regionaal netwerk dient een flexibel onderwijscontinuüm te ontstaan In gewoon Nederlands: De samenwerkende schoolbesturen moeten samen een aanbod hebben voor elke (zorg-) leerling

14 Werkgebied 3: vorming van een regionaal netwerk
Het netwerk wordt van onderop opgebouwd Het netwerk moet dekkend zijn Er zou kunnen worden uitgegaan van de swv-en VO Deelnemers: besturen PO, VO, WEC-scholen, MBO, jeugdzorg

15 Werkgebied 4: Eén loket voor handelingsgerichte zorgtoewijzing
Front-office – back-office constructie? Ouders vertellen maar éénmaal hun verhaal

16 Werkgebied 4: Eén loket voor handelingsgerichte zorgtoewijzing
Leerlingen worden gevolgd tot ze op hun plek zitten Handelingsgerichte diagnostiek Aan wettelijke voorschriften voldaan

17 Werkgebied 5: Opgroei- en opvoedingsondersteuning
Relatie met Centra voor jeugd en gezin Regierol voor de gemeente Rol ZAT’s

18 Werkgebied 6: Ouders, collectief en individueel
Positie van ouders wordt versterkt Individuele ouders: Niet meer zoeken: recht op plaatsing kind in onderwijs Goedkeuring aan handelingsplan Verlies alleenrecht op initiatief indicatie Laagdrempelige rechtsbescherming Ondersteuning door Onderwijsconsulenten

19 Stand van zaken regio Inrichting bestuurlijke werkgroep
Regio RSVO + WSNS-regio 43 + REC 3 en 4; Intentieverklaring + startsubsidie; Afspraken met REC 1 en 2 en PSZ, MBO en gemeenten; Startnotitie passend onderwijs in de regio; Ouderplatform veldinitiatief? Infomap passend onderwijs. SWV’s beleidsuitvoerend.

20 Wat betekent de zorgplicht voor de school?
De school moet kiezen: - de netwerkschool ( oriëntatie hulpverlening) - de smalle school ( school met specialisatie) - de brede school ( opvang meerdere categorieën leerlingen) - de inclusieve school ( opvang van nagenoeg alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften)

21 Wat betekent de zorgplicht voor de school?
De school maakt een analyse van de huidige situatie: - de organisatie van de school ( onderwijskundige inrichting) - de mensen in de school ( kennis, vaardigheden, houding, motivatie, professionaliteit, onderlinge verhoudingen) - de interactie met de omgeving ( de communicatie binnen de school en tussen de school en de omgeving) - de primaire processen ( de geleverde diensten, de doelstellingen, de efficiëntie en effectiviteit en de flexibiliteit)

22 Wat betekent de zorgplicht voor de school?
De school bepaalt de draaglast voor de toekomst; De school bepaalt welke zaken ontwikkeld moeten worden om aan één van de keuze-mogelijkheden te voldoen; De school stelt op de genoemde factoren een ontwikkelingsplan op; De school realiseert op de genoemde factoren persoonlijk ontwikkelingsplannen.

23 Wat betekent de zorgplicht voor het bestuur?
Het bestuur kiest voor participatie in een regio passend onderwijs en tekent hiertoe een intentieverklaring. Het bestuur moet een keuze maken over de inrichting van het onderwijs- en zorgcontinuüm in de regio. Het bestuur bepaalt of het akkoord kan gaan met de inhoud van de startnotitie van de regio passend onderwijs.

24 Scenario 1 Alles blijft zoals het is:
- verwijzingen naar SO blijven toenemen; - verdere groei van speciale schooltypen; - toename begeleiding vanuit de REC’s; - wel binnen de budgetfinanciering.

25 Scenario 2 Scholen voor (V)SO en SbO verdwijnen grotendeels:
- leerlingen met (geïndiceerde) specifieke onderwijsbehoeften binnen reguliere scholen of buiten de regio in landelijk opererende zeer gespecialiseerde instituten.

26 Scenario 3 Het SbO en het (V)SO beperken zich tot het verzorgen van speciaal onderwijs - smaller t.o.v. de huidige situatie; - breder t.o.v. de huidige situatie.

27 Scenario 4 Het SbO en (V)SO ontwikkelen zich tot één of meerdere onderwijszorgcentra voor een regio met de volgende functies: - (speciaal) onderwijs ( nog niet geïndiceerd, time-out of en observatie) - diagnostiek en onderzoek ( indicatie en handelingsgericht) - begeleiding en advies ( (P)AB en schoolontwikkeling, professionalisering, pool van specialisten, netwerkfunctie, schakelen jeugdzorg, voorziening leermiddelen en ouderbegeleiding) - maatschappelijke functie ( BSO voor leerlingen met speciale opvoedingsvragen of ondersteuning aan scholen of instellingen op dit gebied en de ondersteuning van gezinnen in wijken).

28 Vier scenario’s Netwerk Smal Breed Inclusief +++ ++ + --- -- -
Alles blijft, SbO, (V)SO, alle typen +++ ++ + --- Opheffing (V)SO/SbO -- Alleen onderwijs-functie - Onderwijszorgcentrum

29 Wat betekent de zorgplicht voor het bestuur?
Het bestuur kiest mede voor een juridische status van het regionale netwerk ( vereni-ging, stichting, coöperatie of convenant) Het bestuur bekrachtigt de door de school gemaakte keuze of legt een andere keuze op; Het bestuur bekrachtigt het door de school opgestelde ontwikkelingsplan of stelt bij; Het bestuur ziet er op toe op middelen en personeel op de juiste manier wordt gestuurd.

30 Wat betekent de zorgplicht voor het bestuur?
Welke specifieke huisvestingseisen moeten worden gesteld: - afhankelijk van de keuze van de school; - mogelijk specifieke eisen: - drempelvrije toegang; - algemene toegankelijkheid; - heldere verlichting; - akoestische voorzieningen; - prikkelarme leeromgeving; - time out-ruimtes. - merendeels voor rekening van de gemeente (LEA); - vanaf WGHB op grond van handicap of chronische ziekte.


Download ppt "Passend onderwijs J. van den Born F. Meijer"

Verwante presentaties


Ads door Google