De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012
Gemeente Almere: de AWBZ komt eraan! Atie Gelderloos, directeur Triade divisie Jeugd

2 Voorlopersaanpak Almere
Drie thema’s Integrale zorgarrangementen Focus: structurele financiering zorg binnen onderwijs Integrale zorgtoewijzing Focus: (één kind), één gezin, één plan, ook op school Overgang naar de WWnV Focus: een soepele overgang van school naar werk Gemeente Almere zet in op een vernieuwend Ondersteuningsstelsel Deelnemende Partijen Gemeente, zorg en onderwijs Betrokken Provincie en Zorgverzekeraar (Agis/Achmea)

3 Integrale zorgarrangementen
Dagarrangementen zorg en onderwijs richten zich op In school, na school en thuis Ter vervanging van het huidige aanbod Versnippering en veel loketten Verschillende financieringen Gescheiden domeinen onderwijs – jeugdzorg Buiten de eigen omgeving van het kind Ouders (te) weinig aan zet Doel Kinderen zo veel mogelijk deel te laten nemen aan (speciaal) onderwijs Eén kind, eén plan, op school en thuis Betrokkenheid ouders vergroten door opvoedvaardigheden thuis te versterken

4 Vraagstuk van structurele financiering
Versnipperde financiering Zorg binnen clusteronderwijs wordt gefinancierd vanuit AWBZ begeleiding CIZ of BJZ indiceert Zorg is gekoppeld aan individueel kind Gebruik maken van compensatiemiddelen OCW Overgangsregeling voor kinderen die geen gebruik meer kunnen maken van de AWBZ Middelen zijn beschikbaar via onderwijs, maar beperkt Experimentele gelden vanuit de provincie Verbinding tussen (jeugd)zorg en onderwijs Prestatieafspraken Loopt af in 2012 Gemeente Almere geeft projectsubsidie Samenhangende aanpak binnen regulier onderwijs Wijkgericht

5 Toekomstbeeld Wet Passend Onderwijs Invoering 2013
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Regie, verantwoordelijkheid en financiering voor onderwijs ligt bij onderwijs Nieuwe wet zorg voor Jeugd Zorgmiddelen bij de gemeenten Regie, verantwoordelijkheid en financiering voor zorg bij de gemeenten Middelen afkomstig vanuit de overheveling AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten Periode van transitie: 2013 – 2015 Vanaf 2013: overheveling middelen vanuit de AWBZ Vanaf 2015: overheveling middelen vanuit de Jeugdzorg

6 Vanaf 2013: de AWBZ komt eraan!
Welke zorg voor Jeugd gaat over van de AWBZ naar de gemeente? Extramurale begeleiding: Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in het onderwijs Kortdurend verblijf Onderwijsvervangende dagbesteding Vervoer

7 Vragen en puzzels bij de overheveling AWBZ
Welk budget gaat over vanuit de AWBZ naar gemeenten? Welke kinderen gaan vanaf 2013 een beroep doen op onderwijs die dat nu nog niet doen? Welke kinderen zullen uitvallen uit onderwijs als er minder zorg beschikbaar is? Zijn alle kinderen schoolvaardig? Wat vinden ouders hiervan? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de rol van de zorgverzekeraar?

8 Welke kinderen gaan een beroep doen op zorg binnen onderwijs?
Kind uit een orthopedagogisch kinderdagcentrum Met een zware zorgvraag en ontheffing van de leerplicht leervaardig niet leervaardig

9 Kunnen kinderen blijven participeren in onderwijs?
Als (intensieve) zorgondersteuning op school wegvalt ADL en/of sociale vaardigheden leerplichtig niet leerplichtig

10 Onderwijs en WMO vanaf 2013 De integrale aanpak van Almere gaat uit van: Zo veel mogelijk kinderen participeren in (speciaal) onderwijs Met inzet extra ondersteuning binnen clusteronderwijs: Kinderen leerplichtig? Onderwijs leidend, begeleiding ondersteunt Kinderen (nog) niet leerplichtig? Zorg leidend, onderwijs vliegt in Combinatiegroepen in samenwerking met orthopedagogische kinderdagcentra In samenhang met voor- en naschools en thuis En betrokkenheid van ouders Van individuele aanspraken naar compenserende ondersteuning

11 Onderzoeksvraag in de voorlopersaanpak
Gemeente Almere onderzoekt in de voorlopersaanpak voor integrale arrangementen de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de aanpak naar structurele financiering en besturing Te beginnen in 2013 met de overheveling van de middelen AWBZ Een transitieperiode van 3 jaar voor de zorg voor Jeugd Veel vragen over landelijk politiek beleid Aanpak die nu al succesvol blijkt

12

13 Zijn alle kinderen schoolvaardig?
Milo leervaardig, niet leerplichtig leerplichtig, niet leervaardig


Download ppt "Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google