De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inrichting Sociaal Domein Drechterland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inrichting Sociaal Domein Drechterland"— Transcript van de presentatie:

1 Inrichting Sociaal Domein Drechterland
Maart 2014

2 Welke nieuwe taken komen naar de gemeente
Jeugdzorg: Jeugdhulp: jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming, jeugd-Lvb AWBZ begeleiding -> Wmo: Nieuwe compensatieplicht begeleiding groep en individueel en persoonlijke verzorging Participatiewet: samenvoegen Wwb, Wsw en Wajong Passend onderwijs: één regionale samenwerkingsvorm onderwijs inclusief het speciaal onderwijs

3 Aanleiding voor de transitie jeugdzorg
Onvrede in en over de jeugdzorg! Het stelsel zorg voor jeugd werkt niet goed - een toename (van 8 – 10% per jaar) van gespecialiseerde, complexe zorg - 1 op de kinderen in jeugdzorg, passend onderwijs of wajong - een versnipperde aanpak en veel regeldruk en bureaucratie Er wordt gekeken naar problemen niet naar kansen bij kinderen!

4 Jeugdhulpverlening bij de gemeente

5 Doorontwikkeling CJG Hoe begon het; Ten dienste van de burger – 9 maanden t/m 100 jaar Raakvlakken in de benadering van doelgroepen Hulpvragen en/of achterliggende problematiek is domeinoverschrijdend Ervaren/getrainde medewerkers in het bestaande fysiek inlooppunt Oppervlakte en bevolkingsdichtheid van gemeente Eigen ervaring en ervaringen andere gemeenten

6 Wat hebben we tot nu toe bereikt
Er zijn veel gezinnen in beeld gekomen en geholpen. Goede samenwerkingsrelatie met betrokken partners. Voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. ‘Eén gezin, één plan’ is bij partners bekend en wordt gehanteerd. Zowel professionals en klanten zijn bekend met ‘de kanteling’.

7 Visie inrichting Sociaal Domein
De taken in het sociale domein worden integraal opgepakt: Het ontschotten van hulpverlening Inwoners hebben bij hulpvragen een eenduidige toegang en aanspreekpunt; - Inwoners hoeven maar één keer hun gegevens te verstrekken Een goede regie volgens de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur ; - Eenduidige werkwijze, met ruimte voor maatwerk; Eén integrale toegang

8 Lokaal inrichtingsmodel
Signalering Lokaal inrichtingsmodel Digitaal/telefonisch/fysiek Basisvoorzieningen / vrij toegankelijke ondersteuning Gebiedsteam toetsing Specialistische zorg

9 Gebiedsteam 1 domein overstijgend team voor 20.000 inwoners.
(focus op jeugd – groeimodel). Pilot vanaf 1 april 2014 t/m 31 december 2015. Doel: Toetsten van het lokale inrichtingsmodel en het opdoen van ervaring in de praktijk. Het verkrijgen van inzicht in cijfers, aanbod, werkwijze benodigde expertise e.d.

10 Kerntaken gebiedsteam
Analyse situatie (outreachend) 1e veiligheidscheck Opstellen plan van aanpak (met ouders+betrokkenen). Prioriteiten stellen, uitgaande van eigen kracht ouders. Handelen / uitvoeren – doen wat nodig? Borgen van het proces (werkwijze 1g1p , regisseur) Aandacht voor nazorg en terugkoppeling Advies/consult en of deskundigheidsbevordering, Toetsing (inzet specialistische zorg a.d.h.v. regionale criteria).

11 Samenstelling gebiedsteam
Coördinator Gedragsdeskundige Opgroei en opvoedondersteuning meervoudige problematiek Veiligheid. Licht verstandelijke beperking Psychiatrie Gezondheidszorg WMO /AWBZ Extra capaciteit en expertise voor opvang telefonische, digitale vragen vanuit het WMO loket.

12 Taak en rol gemeente Is kader stellend
Is eindverantwoordelijk (inhoudelijk, procesmatig en financieel). Monitort gebiedsteam (pilot) Stuurt, middels prestatie indicatoren. Faciliteert het gebiedsteam Zorg voor inkoop van benodigde expertise

13 Stand van zaken nu… Gebiedsteam is samengesteld. (groeimodel)
Samenwerkingsafspraken worden afgerond. Projectplan pilot en prestatie-indicatoren zijn opgesteld. Facilitaire zaken zijn geregeld (ruimte e.d.)

14 Vragen


Download ppt "Inrichting Sociaal Domein Drechterland"

Verwante presentaties


Ads door Google