De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg

2 220 aangesloten verenigingen stichtingen actief op het gebeid van een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte voorheen CG-raad en Platform VG

3 Wetgeving wordt gewijzigd • Invoering Wmo2015 ( 2015) • Invoering Jeugdwet (2015) • Invoering Participatiewet (2015) • Invoering Wlz (Wet langdurige zorg) 2015? • Wijzigingen WTCG

4 • Wat gaat er gebeuren? • Wat betekent dat voor mijn inkomen? • Wat kan ik er aan doen?

5

6 Gevolgen in de regio • Transitieplannen worden opgesteld. • Wat moet er geregeld worden voordat AWBZ wordt overgeheveld? • Overgangsrecht a la Jeugdzorg?? • Bestaande indicaties/bewoners instellingen? • Handreikingen • Modelverordening VNG • Inkoopbeleid

7 Maatregelen Regeerakkoord op gebied van sociale zaken en arbeid • Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot zak-en kleedgeldnorm (weliswaar iets verzacht). • Invoering participatiewet

8 Aantal regelingen wordt afgeschaft: • Algemene tegemoetkoming • Korting op de eigen bijdrage (2014, intramuraal. 2015 extramuraal) • Compensatie eigen risico • Discussie over uitvoering individuele maatwerkvoorziening, ruim 300 miljoen. • Fiscale aftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan (vervoer en begeleidingskosten)

9 Verdere wijzigingen • Zorgtoeslag lager dan in 2013 max zorgtoeslag in 2013 voor alleenstaanden € 865. Voor meerpersoonshuishoudens € 1.655. • Algemene WTCG vergoeding, afhankelijk van zorggebruik; hoge tegemoetkoming: € 346, lage tegemoetkoming: € 148

10 Eigen bijdrage CAK • Sinds 2013 niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. • 8 % van vermogen in box 3 wordt opgeteld bij verzamelinkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend. • Peiljaarverlegging bij gewijzigde omstandigheden

11 Verwachte inkomenswijzigingen • Verlaging zorgtoeslag • Verhoging eigen bijdrage/ premie persoonlijke verzorging naar ZVW • Eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in de WMO • Meer uit eigen zak betalen

12 Wat komt er op gemeenten af in sociaal domein? • Wmo • Verdwijnen hulp bij huishouden • Komst begeleiding, individueel en dagbesteding • Komst persoonlijke verzorging • Komst kortduerend verblijf • Werk • Komst deelnemers Wajong • Inruil Sw voor voorziening minimumloon • Extra budget armoede • Jeugd • Alle vormen van jeugdzorg, ook meest zware zorg

13 Wat/wie gaat niet naar de WMO? • Verpleging ( gaat naar ZVW) • Mensen die nu al in een instelling wonen of een ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebben Blijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke regeling Wlz) • Mensen met grondslag GGZ (gaat naar ZVW, deel blijft in Wlz) • Jongeren tot 18 jaar ( wet Jeugdzorg, ook VG) • Ouderen, mensen met somatische problematiek • Mensen met lichamelijke beperkingen • Mensen met een verstandelijke beperking of combinatie (EMG)

14 Wie gaat wel naar de WMO vanaf 2015? • Ouderen, mensen met somatische problematiek • Mensen met lichamelijke beperkingen • Mensen met een verstandelijke beperking • Mensen met psychische problematiek

15 Regionale belangenbehartiging

16 Stand van zaken • Visienota’s sociaal domein • Rol WMO-raad/ participatieraad • Samenwerking in samenwerkingsregio • ‘Gijzeling’ • Financiën, beleidsvrijheid • Verkiezingen

17 Wat kunt u doen? • Stem laten horen tijdens debatten • Invloed pakken via gemeenteraadsleden op coalitie-/ collegeonderhandelingen • Bijeenkomst voor ‘nieuwe’ raadsleden (Plassterk)

18 Invloed op beleid • Stem laten horen aan WMO-raad/ Participatieraad/ sociale raad (is adviesorgaan van college) • Inspreken tijdens commissievergaderingen • Werkbezoek organiseren voor raads- en burgerleden • Raadsvergadering bijwonen. • Beleid wordt vastgesteld door gemeenteraad!

19 Vragen ????? • Dorien Kloosterman beleidsmedwerker langdurige zorg Ieder(in) • D.kloosterman@iederin.nl D.kloosterman@iederin.nl • Tel 06 46291032


Download ppt "Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google