De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces
resultaat Uitvoering per 1 januari 2015 Hieke

2 Vóór 1 januari 2015 3 sectoren - 3 financiers – 3 financieringssystemen (tariefsystemen) – 3 verwijzers Gehandicaptenzorg (LG/LB, ZG/ZB, (L)VG/(L)VB): AWBZ/Zorgkantoor – Zorg Zwaarte Pakketten/producten ambulant- CIZ J-GGZ: ZVW-basisverzekering/Zorgverzekeraar - Diagnose Behandel Combinaties - huisarts/scholen/GGD-arts etc Jeugd- en Opvoedhulp: Provincie - trajecten - BJZ Hieke

3 Proces Inkoop en Uitvoering
Beleid Selecteren Uitvraag Contracteren Uitvoering

4 Inkoop 2015: Wat en wie Lokale inkoop (gemeente)
interventieniveau 1-3 Vóór ook lokale financiering Wie: verantwoordelijkheid individuele gemeente Regionale inkoop (FoodValley zonder Wageningen) Interventieniveau 4 en hoger Wat overkomt vanuit 3 genoemde financiers Wie: alle huidige aanbieders aan jeugdigen in FoodValley. Dit zijn aanbieders die in 2014 een contract hadden met 3 genoemde financiers Bovenregionale/Landelijke inkoop (provincies/landelijk) Landelijk Transitie Arrangement, Jeugdzorg Plus, Crisis, terreinvoorzieningen, Verblijf (L)VB jongeren, werving en matching pleegzorg Wie: : alle huidige aanbieders aan jeugdigen in FoodValley. Dit zijn aanbieders die in 2014 een contract hadden met 3 genoemde financiers. En aanbieders genoemd in LTA-lijst van VNG. Hieke

5 Resultaat inkoop 2015 Contracten met 107 aanbieders
Binnen beschikbare financiële middelen van FoodValley gemeenten (meicirculaire Rijksoverheid) Bekostigingssystematiek: omzetplafond per aanbieder bij omzet in FoodValley > € Bevoorschotting. Maandelijkse declaratie OHW. Productenboek (in ontwikkeling): gecontracteerde zorgvormen/zorgproducten Ingedeeld naar interventieniveaus Welke aanbieders bieden welke zorgvormen Sander

6 Uitvoering Rol van Lokale teams Rol van Aanbieders
Rol van Regionaal Knooppunt

7 Rol van Lokale teams: Preventie en ondersteuning: interventieniveau 1-3 Transformatie i.s.m. met aanbieders  preventie, lokaal waar dat kan, 1 gezin 1 plan Consultatie en inzet specialisten in lokale teams Regie verwijzen naar individuele hulp/intensieve ondersteuning interventieniveau 4 en hoger, afgeven beschikkingen financiële verantwoordelijkheid jGGZ: route huidige verwijzers (huisarts) blijft in stand én afgeven beschikking door gemeente. Dyslexie: mogelijke aanpassing toeleidingsprotocol. Toewijzing PGB Sander

8 Rol van Aanbieders: Transformatie: samenwerking met lokale teams, intersectorale samenwerking  preventie, lokaal waar dat kan, 1 gezin 1 plan Hulp/ondersteuning na beschikking, inzet in lokale teams, consultatie en advies Aanleveren informatie (doelmatigheid en doeltreffendheid) en declaraties kwartaalgesprekken bij omzetafspraak > € Hieke

9 Rol van Regionaal knooppunt
Administratie: bevoorschotting, declaratieverwerking (nader Declaratieprotocol volgt), managementinformatie/monitoring, Contractbeheer Accountmanagement: kwartaalgesprekken, FAQ, monitoring prestaties, voorbereiding inkoopbeleid 2016 Hieke

10 Niet gecontracteerde zorg
Werd zorg vergoed uit de Basis Verzekering ZvW, AWBZ of Provinciale Jeugdhulp? Nee  geen vergoeding hulp i.k.v. Jeugdwet Ja  Was jeugdige in zorg op ? Nee  Nieuwe aanbieder: gemeente beoordeelt PGB aanvraag Ja  Zorg continuïteit bieden via ”contract- light”: aanbieder: levert cliënt gegevens, Gemeente: checkt woonplaatsbeginsel Knooppunt: stuurt “contract-light” Hieke

11 Monitoring prestaties (in ontwikkeling)
Doelmatigheid: realisatie productie en financiën in relatie tot contract/omzetplafond, doorlooptijden, aantal wachtenden etc Doeltreffendheid: kwaliteitscriteria, prestatie indicatoren (cliënt tevredenheid, doelrealisatie, ROM, in ontwikkeling) Inzicht op gemeenteniveau, regioniveau, per aanbieder wordt uitgewerkt John


Download ppt "Inkoop Jeugdhulp 2015 Vóór 1 januari 2015 Inkoop 2015: proces"

Verwante presentaties


Ads door Google