De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijpraten over de Wmo www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijpraten over de Wmo www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bijpraten over de Wmo

2 Eric Peeters

3 Programma (14.30 – 15.30) 19.00 Opening door Eric Peeters
19.05 Introductie door Wethouder Paul Sterk 19.10 Filmclip Gerry en Peter Bukkems 19.15 Presentatie Wmo 2015: Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg en ondersteuning? 19.25 Interview met leden van het Wmo platform Presentatie Wmo 2015: Wat gaat er veranderen in de praktijk? Interview met Gerry en Peter Bukkems 19.55 Interview Marie-José Afsluiting door wethouder Paul Sterk

4 Paul Sterk

5 Korte filmclip

6 Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg en ondersteuning?
WMO 2015 Saskia Doek Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg en ondersteuning?

7 Aanleiding voor de nieuwe Wmo is de Hervorming van de Langdurige zorg
Aanleiding voor de nieuwe Wmo is de Hervorming van de Langdurige zorg. De AWBZ kosten nemen jaarlijks toe. Daarom: AWBZ afslanken tot Wet Langdurige Zorg (voor iedereen die permanent toezicht nodig heeft), de AWBZ-begeleiding (extramuraal, individueel en groep) naar de Wmo (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang), en persoonlijke verzorging en de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De taken voor de nieuwe ondersteuning komen over naar de gemeenten. Tegelijkertijd moeten we 25% bezuinigen op het budget. Dat betekent dat de zorg anders georganiseerd moet worden. En dat er behoefte is aan innovatie en vernieuwing. De gemeente heeft met de zorgaanbieders onderhandeld en gaat contracten sluiten om er voor te zorgen dat we de ondersteuning die nodig is, ook in 2015 kan worden geboden.

8 Wmo 2015  kernwaarden Participatie: meedoen!
Eigen kracht, zelfredzaamheid, eigen netwerk Gemeente ondersteunt, gericht op herstel zelfredzaamheid Anders denken, anders doen! Burgers Gemeente Aanbieders zorg & welzijn Waar gaat het om bij de Wmo? Kerngedachte WMO is participatie, MEEDOEN. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. De nieuwe Wmo vervangt de huidige Wmo. In de huidige Wmo zaten al voorzieningen als rolstoelen, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Vanaf 1 januari komen daar de voorzieningen begeleiding (individueel of groep) en kortdurend verblijf bij. En dat betekent dat inwoners die eerst bij het CIZ terecht kwamen met hun vraag om ondersteuning, nu naar de gemeente toe zullen komen. Ook in de huidige Wmo is “meedoen”/participatie al de basisgedachte, daar wordt nu sterker op ingezet. De wetgever duidelijk voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers, voor zichzelf en voor elkaar. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent dat we meer moeten gaan zorgen voor elkaar. We moeten weer meer voor elkaar gaan betekenen. We moeten anders gaan denken en anders gaan doen. Dat geldt zowel voor de burgers als voor de gemeente als voor de aanbieders van zorg en Welzijn.

9 Voor passende ondersteuning moet je dus vanaf 2015 bij de gemeente zijn en de gemeente organiseert dit in samenwerking met de Vraagwijzer. Dit wordt straks verder toegelicht.

10 Overgangsrecht (AWBZ)
Indicatie voor 2015 en verder? Vervalt in elk geval per 31 december 2015 Voor zorg in 2015 maakt u afspraken met uw huidige aanbieder of gesprek met de gemeente Dan eind 2015 gesprek Wmo (passende ondersteuning) Loopt de indicatie in 2015 af? Tot einde indicatie maakt u afspraken met uw huidige aanbieder Vervolgens: gesprek Wmo (passende ondersteuning) Ook PGB AWBZ valt onder overgangsrecht Zoals ik in het begin vertelde: de individuele begeleiding en de begeleiding groep (ook wel dagbesteding genoemd) komt over naar de gemeente per 1 januari Loopt uw indicatie nog langer door voor 2015 en verder, dan vervalt uw indicatie in elk geval per 31 december Ongeacht hoe lang die onder de AWBZ nog doorliep. Uitzondering hierop is Beschermd wonen. Daarvoor is het overgangsrecht 5 jaar. Deze groep wordt via de aanbieders geïnformeerd. Indicatie eindigt dus 31 december Voor de zorg in 2015 maakt u afspraken met uw aanbieder. Stel dat wij deze aanbieder voor 2015 niet gecontracteerd hebben, dan gaan we met u in gesprek om te kijken hoe we de ondersteuning dan wel kunnen regelen. U kunt overstappen naar een andere aanbieder of misschien is het PGB voor u een goede oplossing. Hebt u een indicatie die afloopt in 2015? Dan vervalt uw huidige indicatie in 2015. Er is een zogenaamd ‘overgangsrecht’ wat betekent dat uw AWBZ-indicatie in 2015 geldig blijft voor de duur van de afgegeven indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari Dan vervallen volgens de wet alle oude rechten. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk om met u in gesprek te gaan over een ander passend aanbod. De gemeenten gaan vanaf 2015 starten met deze gesprekken/onderzoeken. Ook het PGB AWBZ valt onder het overgangsrecht

11 PGB (persoonsgebonden budget)
Zorg in natura (ZIN) of PGB? Budgetplan: hoe wordt het PGB ingezet? Geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (trekkingsrecht) Tariefstructuur aangepast aan soort hulpverlening: inzet door een (andere) grote aanbieder inzet door een kleine aanbieder/ZZP-er/netwerk inzet door iemand uit de naaste familie/sociaal netwerk Bestaande PGB’s vanuit de AWBZ vallen dus zoals ik net zei onder het overgangsrecht. Hoe gaan we om met het PGB bij nieuwe aanvragen Wmo in 2015? Als u in 2015 ondersteuning bij de gemeente aanvraagt en toegekend krijgt, dan kan dat meestal via Zorg in Natura (ZIN), dus via de aanbieders die de gemeente heeft gecontracteerd. In sommige gevallen kan dat niet, dan is de juiste ondersteuning in uw geval dusdanig specifiek, dat onze contractpartners dat niet kunnen leveren. U kunt dan een PGB aanvragen. Daar hoort dan ook een budgetplan bij: waar wordt het PGB aan uitgegeven. Als het PGB wordt toegekend, krijgt u dat geld niet meer zelf op uw bankrekening, maar het geld gaat naar de sociale verzekeringsbank (SVB). U kunt daar uw facturen naar toe sturen en zij zorgen voor de betaling, binnen het afgesproken budgetplan. Hoe hoog het PGB is, hangt af van de soort hulpverlening. U kunt uw hulp inkopen bij een andere grote aanbieder, die wij niet gecontracteerd hebben. Of u koopt uw ondersteuning in bij een kleine aanbieder, een ZZP-er of bijvoorbeeld uw achternicht uit Amsterdam die daarvoor is opgeleid. Dan verstrekken we een lager PGB tarief. In sommige gevallen wordt er een PGB verstrekt voor de ondersteuning die wordt geleverd door uw dochter die twee straten verderop woont of bijvoorbeeld de buurvrouw. Dan verstrekken we een lager PGB tarief. Voor elk soort hulpverlening geldt een ander tarief. Dit hangt ook samen met wat ik eerder vertelde over de insteek van de nieuwe Wmo: zelf doen, met je eigen netwerk gaat voor ondersteuning door de overheid. Neemt niet weg dat als die ondersteuning nodig is, de gemeente die ondersteuning ook zal toekennen. Over hoe het gaat met het PGB hulp bij het huishouden dat we op dit moment al verstrekken, vertelt mijn collega zometeen meer.

12 Wtcg-CER vervallen Wtcg: wet tegemoetkoming chronisch zieken
CER: compensatie eigen risico (€ 99,-) 2015: aanvullende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen 130% van minimum loon aangepast pakket Meer informatie in november Brieven van CAK juli/oktober De landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten komen te vervallen. Het rijk heeft ze afgeschaft omdat ze vaak niet bij de juiste mensen terecht kwamen. Dat heeft allerlei oorzaken, waar ik nu niet op in zal gaan. Belangrijk is te weten dat de regelingen zijn vervallen en dan gaat het om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (u kon een deel van uw meerkosten declareren bij het rijk) en de Compensatie Eigen Risico, u kreeg een bedrag van 99 euro per jaar omdat chronisch zieken en gehandicapten heel vaak het eigen risico volledig moeten inzetten. Wat gaat de gemeente Weert in 2015 doen om mensen met meerkosten te ondersteunen? Wij zijn in onderhandeling met zorgverzekeraars over een aanvullende zorgverzekering. Die zorgverzekering dekt dan met name die zaken waarvoor chronisch zieken en gehandicapten extra kosten hebben. Landelijk is die behoefte onderzocht. De gemeente heeft ervoor gekozen om deze aanvullende zorgverzekering open te stellen voor mensen met een laag inkomen, we hebben het dan over 130% van het minimumloon. Precieze afspraken worden op dit moment nog gemaakt met de zorgverzekeraars. Wij zullen u hierover in november verder informeren, via onder andere de website Eigenkrachtsamenaanpakken.nl en via Land van Weert. Benoemen: mensen met meer dan 130% gaan dus meer betalen. CAK heeft begin juli en in oktober brieven gestuurd over het vervallen van deze regelingen. Daar zat een antwoordkaart bij waarbij u kon aangeven of het CAK uw adres mocht doorgeven aan de gemeente, zodat de gemeente u op de hoogte kan houden van de maatregelen die zij treft. Van de mensen die dat gedaan hebben, krijgen we binnenkort de adressen. Deze mensen gaan we dan ook persoonlijk een brief sturen met informatie.

13 DANK voor uw aandacht Tot zover mijn presentatie voor dit moment.

14 Wmo platform Weert

15 WMO 2015 Margot Vanden Broeke
Wat verandert er in de praktijk?

16 Een ander Wmo-team Nieuw team, samenwerking Vraagwijzer en met MEE, aantal mensen naar de voorkant, nieuw team, nieuwe mensen, waaronder ook ouderenadviseurs, MEE en de GGZ. Bestaande mensen op andere posities.

17 1 2 3 4 Toegang tot de Wmo: 1-1-2015 voorfase 6 weken 2 weken
Informatie en advies Leidt al dan niet tot een melding Gesprek over arrangement Wat zet cliënt in vanuit Eigen kracht? Welke algemene (Wmo) voorzieningen kunnen worden benut? Kan een maatwerkvoorziening de oplossing zijn? (=aanvraag) Output meldingsrapportage (gespreksverslag), input voor aanvraag Beschikking op aanvraag Op basis van informatie uit eerdere fase Vatbaar voor bezwaar en beroep Geldt alleen voor maatwerk voorzieningen Levering en nazorg ondersteuningsplan opstellen; goedkeuring door gemeente start levering van zorg periodiek herzien van arrangement De toegang tot de Wmo is opgedeeld in 4 fases: we hebben een voorfase, fase 1, waarin de burger op zoek is naar informatie en de problemen zelf probeert op te lossen of samen met familie. Lukt dat niet meer, dan komen we bij fase 2: u meldt zich bij de gemeente. De Vraagwijzer neemt dan contact met u op en als het nodig is krijgt u een gesprek. In dat gesprek kijken we naar: eigen kracht, andere voorzieningen, maatwerkvoorziening nodig? Dan volgt een aanvraag en beschikking (=besluit, een soort van indicatie, de toestemming om de ondersteuning te gaan regelen met een aanbieder van uw keuze). En vervolgens maakt u een ondersteuningsplan met uw aanbieder. De gemeente keurt dit goed en vervolgens kan de ondersteuning van start. Over enige tijd spreken we weer met u om te bezien of bijstelling nodig is. Ik zei het al: voor passende ondersteuning moet je bij de gemeente zijn. Blijkt uit het gesprek dat een maatwerkvoorziening nodig is, dan kan deze worden aangevraagd en binnen 2 weken volgt de beslissing van de gemeente of u die voorziening wel of niet krijgt. U gaat dan vervolgens met de aanbieder in gesprek over het ondersteuningsplan. Ook dit onderdeel van het proces wordt straks verder toegelicht. Eigen kracht is niet altijd makkelijk, daarom voorfase 6 weken 2 weken Gemeenten Leudal, Nederweert, Weert

18 Hulp bij het huishouden (ZIN)
40% bezuiniging Vanaf 2015: resultaat “schoon en leefbaar huis” Op schaal Midden-Limburg (West) U maakt afspraken met de aanbieder In januari 2015 nieuwe beschikking Hulp bij het huishouden zit nu ook al in de Wmo. De rijksoverheid heeft een forse korting op dit budget toegepast. Dat betekent dat we deze ondersteuning op een andere manier moeten gaan organiseren. Nu wordt deze voorziening toegekend in zoveel uur hulp bij het huishouden per week en betalen we aan de aanbieder een tarief per uur. Dat gaan we anders doen. Mensen die op dit moment gebruik maken van deze voorziening hebben hierover ook al een brief gehad. Wat we gaan doen in Midden-Limburg West (dwz Weert-Nederweert-Leudal) is dat we met de aanbieders afspreken dat zij zorgen voor een “schoon en leefbaar huis”. Dat resultaat is wat u van ons krijgt. Wat dat precies betekent, of dat nou 2 uur per week is of 4 of nog meer, hangt af van wat u zelf nog kan en van uw persoonlijke omstandigheden. Dat is ook een van de kenmerken van de nieuwe Wmo: per inwoner wat bekeken wat nodig is, maatwerk. U maakt hierover afspraken met uw aanbieder.

19 Hulp bij het huishouden (PGB)
Tariefstructuur aangepast aan soort hulpverlening: inzet door een (andere) grote aanbieder inzet door een kleine aanbieder/ZZP-er/netwerk inzet door iemand uit de naaste familie/sociaal netwerk Budgetplan Geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (trekkingsrecht) Bestaande klanten zijn hierover per brief geïnformeerd en er volgt nog meer informatie Zoals mijn collega net al vertelde, wordt de hoogte van het PGB gekoppeld aan het soort hulpverlening. In elk geval moet u aangeven hoe u het PGB wil gaan besteden in het budgetplan. Beschikking ingetrokken, in november nieuwe brief met tarieven, u kunt dan alsnog kiezen of u wilt overstappen van PGB naar ZIN.

20 Nieuwe onderdelen in de Wmo
Begeleiding bij het zelfstandig functioneren. bevorderen en behoud en van zelfstandigheid Voorkomen van opname in een instelling Individuele Begeleiding Bijvoorbeeld thuisbegeleiding Begeleiding in groepsverband Bijvoorbeeld dagbesteding Kortdurend verblijf Bijvoorbeeld logeren De Wmo kent vanaf 2015 ook een aantal nieuwe onderdelen die voorheen in de AWBZ zaten. Een daarvan is begeleiding voor mensen die zonder hulp niet helemaal zelfstandig kunnen functioneren. Als hulp vanuit iemands eigen omgeving niet voldoende is of wanneer de begeleiding die iemand nodig heeft heel specifiek is kan de gemeente aanvullend professionele begeleiding aanbieden. Begeleiding is bedoeld om de zelfstandigheid van iemand te behouden, of als iemand niet zelfstandig is bepaalde dingen aan te leren. Zo wordt voorkomen dat iemand in een instelling moet worden opgenomen. Alle lijfsgebonden vormen van zorg, zoals behandeling, verpleging en verzorging zijn geen onderdeel van de Wmo maar van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Die begeleiding kan op heel veel verschillende manieren vorm krijgen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van begeleiding bij het wonen, begeleiding bij het leven met psychiatrische problemen, begeleiding bij het leren meedoen in de maatschappij of begeleiding thuis of op school. Het aantal soorten begeleiding is bijna eindeloos maar we onderscheiden 3 hoofdgroepen van begeleiding. Individuele begeleiding, dat is begeleiding die 1 op 1 is, meestal gedurende een paar uur per week maar bij heel kwetsbare mensen ook wel elke dag en over een hele lange periode. Een voorbeeld is thuisbegeleiding voor mensen die moeite hebben om hun huishouden te organiseren of het persoonlijk begeleiden van mensen die probleemgedrag vertonen. Begeleiding in groepsvorm is begeleiding die wordt gegeven aan meerdere mensen tegelijk. De groepen variëren van 5 tot 15 personen, afhankelijk van de zwaarte van de belemmeringen. Een voorbeeld is dagbesteding. Dat kan zinvol zijn om mensen uit hun eenzaamheid te halen maar kan ook gericht zijn op het aanleren van handelingen of als vervanging van werk. De derde vorm van Begeleiding is het kortdurend verblijf, vaak ook wel geassocieerd met logeren. Daarbij gaat het vaak om het tijdelijk ontlasten van de thuissituatie van mensen die veel aandacht en toezicht nodig hebben. Kortdurend verblijf gaat vaak over enkele dagen tijdens een langere periode, maar kan ook betekenen dat iemand bijvoorbeeld elke maand een paar dagen in een instelling of een logeerhuis gaat logeren.

21 DANK voor uw aandacht

22 Gerry en Peter Bukkems

23 Marie-José van den Boogaard

24 Paul Sterk

25 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Bijpraten over de Wmo www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google