De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van aanpak Ter inspiratie, geen blauwdruk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van aanpak Ter inspiratie, geen blauwdruk."— Transcript van de presentatie:

1 Plan van aanpak Ter inspiratie, geen blauwdruk

2 Uitgangspunt: het gaat om een traject waarin wordt gewerkt aan het duurzaam verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de context van de organisatiestructuur en visie. Kwaliteit en veiligheid van zorg zijn de primaire insteek om een verandertraject te starten

3 Waarom plan van aanpak Gebaseerd op grondige analyse coaches
Haalt boven water wat nog niet besproken is Geeft richting aan het (vervolg)traject Maakt de organisatie eigenaar: alle stakeholders! Bepaalt de benodigde inzet Basis van de contractering – go/nogo

4 Opbouw Beschrijving van de organisatie en de context Probleemanalyse
Doelstelling en aangrijpingspunten Veranderaanpak Interventies en monitoring Communicatie Condities voor succes Uitvoering, planning en begroting

5 Probleemanalyse Gaat in op situaties op de vijf pijlers die van invloed zijn op de kwaliteit & veiligheid van zorg: 1. Samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener 2. Basis op orde, veilige zorg * 3. Meer ruimte voor en kwaliteit van professional ** 4. Governance en bestuurlijk leiderschap 5. Openheid en transparantie * ad 2: is opname verplicht van IGZ info in de zin van welke conclusies en resultaten, welke verbeterplannen en audits, welke acties zelf al ondernomen **ad 3: is opname verplicht van Dageraad info in de zin van feitelijk opleidingsniveau personeel, ZZP’s in combinatie met aantallen medewerkers en teamsamenstelling NB. Als er op verschillende locaties gewerkt gaat worden, ook een korte uiteenzetting van de locatie-specifieke problemen toevoegen.

6 Probleemanalyse Probleemanalyse afsluiten met beantwoording kernvragen: Waarom is de problematiek zo hardnekkig? Wat voor patronen zijn ingesleten en moeilijk veranderbaar? Wat is er voorheen al geprobeerd om de problemen het hoofd te bieden? Waarom is het bij eerdere pogingen niet gelukt om tot een blijvende verandering te komen?

7 Basis op orde - veilige zorg
Basis-kwaliteit op papier in orde maar onvoldoende geborgd; nu nog te top down en instrumenteel zonder methodische samenhang Er wordt door alle medewerkers methodisch gewerkt in lijn met eisen voor basiskwaliteit en de Samen Zorgen visie. Medewerkers voelen zich zèlf de eigenaar van de kwaliteit van zorg. Aan alle kwaliteits-indicatoren wordt voldaan. Incidenten , fouten of afwijkingen worden direct herkend, opgepakt, verbeterd en geborgd. In het bijzonder IGZ thema’s zoals; sturen op kwaliteit en veiligheid zorgleefplan/ cliëntdossier deskundigheid en inzet personeel medicatieveiligheid vrijheidsbeperking mondzorg hygiëne woon-/leefsfeer en veiligheid Werkgroep met o.a. beleidsmedewerker Zorg en Kwaliteit: onderzoek kloof papier-praktijk, verbetervoorstellen ontwikkelen en helpen implementeren. Trainingen Kwaliteitsbewustzijn Het zorgleefplan als uitgangspunt voor veilige en verantwoorde zorg Cyclisch evalueren/ actualiseren van het model zorgleefplan Verpleegkundigen inzetten als coach van medewerkers en voor klinische lessen, gebaseerd op de Samen Zorgen benadering Scholing voorbehouden en risicovolle handelingen aan medewerkers. Leercirkels met vertegenwoordigers uit verschillende teams die het geleerde in eigen team delen. Spiegelgespreken met cliënten, familie en medewerkers Elke cliënt beschikt over een zorgleefplan SSZ Zorginhoudelijke indicatoren vanuit preventiebeleid zijn opgenomen; het zorgleefplan voldoet aan normen vanuit Samen Zorgen benadering; KPI’s vastgesteld m.b.t. valincidenten, medicijnfouten, incidenten gedrag, VBM, (risico ’s op) depressie enz. Interne audits Vergelijking kwaliteit individuele zorgleefplannen 2014 t.o.v (zie ook SSZ Ontwikkelplan Deskundigheidsbevordering 2016) Input vanuit CR en OR Input vanuit Focusgroep met cliënten en mantelzorgers

8 Veranderaanpak Benoem zaken als:
Bij hoeveel teams/locaties start de verandering en welke opschaling is voorzien binnen het Invoorzorg-traject? Hoe wordt de aanpak intern gecoördineerd en geborgd en hoe wordt integraliteit gewaarborgd? Vanuit welk gedachtegoed/methode/ theorie wordt gewerkt? Beschrijving van de rol van de verschillende coaches binnen de aanpak: hoe is de taakverdeling tussen de coaches; wie richt zich op welke aandachtsgebieden? Stand van zaken tot nu toe: wat is er al gebeurd ten aanzien van de na te streven verandering? Hoe is de verbinding met lopende projecten binnen de instelling

9 Interventies en monitoring
Benoem de concrete interventies, gekoppeld aan de problemen en aanpak (H 1) gebruik de vijf pijlers en 10 indicatoren Benoem per interventie hoe er wordt gemonitord. Werk dit uit op onderstaande punten: Wat wordt er gemonitord? Wat zijn de bijbehorende KPI en streefwaarden? Welke monitoringsinstrumenten worden ingezet? Hoe worden de metingen benut als vorm van leren en reflectie in het werk? Probleem Doel Interventie Monitoring en streefwaarden Doelen organisatie (visie)


Download ppt "Plan van aanpak Ter inspiratie, geen blauwdruk."

Verwante presentaties


Ads door Google