De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

september 2009 Aanbevelingen van Compliance professionals

Verwante presentaties


Presentatie over: "september 2009 Aanbevelingen van Compliance professionals"— Transcript van de presentatie:

1 september 2009 Aanbevelingen van Compliance professionals
Groep Olivier “Bijdragen aan verandering” Een nieuwe visie op compliance september 2009 Aanbevelingen van Compliance professionals

2 Wie vormen Groep Olivier
Wie vormen Groep Olivier? Groep Compliance professionals voornamelijk werkzaam binnen de financiële sector. Waarom deze Compliance Position Paper? Ontwikkelen van eenduidige visie en strategie vanuit beroepsgroep. Focus op kerntaken: regie en toezicht op integere bedrijfsvoering en –cultuur Wat willen we bereiken? Bijdragen aan verandering. Versterken profiel en positionering van Compliance. Katalysator van debat met Compliance professionals en overige betrokkenen.

3 Gezaghebbende papers bevatten veelal high level statements/principes, er is behoefte aan meer concrete duiding Compliance beroep is nog steeds zoekende, de positie van compliance temidden van risicomanagement functies is niet duidelijk bepaald en verankerd. Er is een veelheid aan governance structuren rondom de compliance discipline, mandaten verschillen en daarmee de reikwijdte van de discipline Bestaansreden van compliance is om te fungeren als countervailing power zodat de organisatie voldoet aan externe wet en regelgeving maar ook aan interne gedragsregels en relevante maatschappelijke normen en waarden `Compliance als hoeder van de integriteitsagenda van de onderneming` Duidelijkheid over de reikwijdte van compliance komt de ontwikkeling van de compliance discipline ten goede

4 Bijlage Principes en aanbevelingen

5 `Bijdragen aan verandering` Compliance Position Paper - Groep Olivier
Compliance governance 1. De verantwoordelijkheden van de compliance functie zijn vastgelegd in een door de raad van bestuur geaccordeerd Compliance Programma. 2. De compliance functie rapporteert rechtstreeks aan (een lid van) de raad van bestuur. 3. De rol van de compliance functie als hoeder van de integriteits-agenda wordt uitgeoefend binnen de governance structuur van de organisatie. Het domein van compliance 4. De compliance functie voert de regie, houdt toezicht en monitoort (naleving wetgeving, integere bedrijfsvoering en cultuur, maar ook door toezicht op de interne gedragsregels van de onderneming en maatschappelijk relevante normen en waarden). 5. In de naamgeving van de compliance functie worden ‘Ethics’ en ‘Compliance’ opgenomen. 6. Ethics en Compliance is nauw betrokken bij de strategie van de onderneming ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 7. Ethics en Compliance ziet er op toe dat het beloningsbeleid past binnen de integriteitsagenda van de onderneming. 8. Ethics en Compliance doet concrete voorstellen voor de manier waarop het compliant zijn en handelen verankerd is in het personeelsbeoordelingssysteem. De Aanbevelingen uit de Compliance Position Paper in beeld. U bent hier niet gekomen om mij te horen voorlezen. 5

6 `Bijdragen aan verandering` Compliance Position Paper - Groep Olivier
Onafhankelijkheid van de compliance functie 9. De compliance functie wordt centraal aangestuurd om de onafhankelijkheid van het lijnmanagement en de toezichtsverantwoordelijkheid te waarborgen. 10.Er bestaat een escalatiemogelijkheid voor de business (of ’lokale’) compliance officers (bij grotere instellingen) naar het hoofd Ethics en Compliance op groepsniveau en naar de raad van bestuur en raad van commissarissen van de groepsvennootschap. Verantwoordelijkheden van het hoofd Ethics en Compliance 11. Het Hoofd Ethics en Compliance is namens de raad van bestuur verantwoordelijk voor de regie, het toezicht en monitoring van de structuur en effectiviteit van de compliance organisatie, initieert en faciliteert training programma’s en bestiert de compliance organisatie als geheel. 12. Het hoofd Ethics en Compliance stuurt de compliance organisatie centraal aan. Het matrix model wordt (bij grotere instellingen) toegepast, zodanig dat zowel de belangen van het lijnmanagement als Ethics en Compliance in voldoende mate geborgd zijn. Het hoofd Ethics en Compliance is verantwoordelijk voor het aanname- en beloningsbeleid van de compliance officers in de business. Verantwoordelijkheden van de compliance functie op lokaal / business niveau 13. Indien de compliance functie op lokaal en business niveau op de juiste manier inhoud wil geven aan haar verantwoordelijkheid, is voor de desbetreffende business compliance officer een goede kennis van en ervaring met de business en producten cruciaal. De Aanbevelingen uit de Compliance Position Paper in beeld. U bent hier niet gekomen om mij te horen voorlezen. 6

7 `Bijdragen aan verandering` Compliance Position Paper - Groep Olivier
Ethics en Compliance & verantwoordelijkheid lijnmanagement 14. De compliance functie voert de regie en houdt toezicht op de opzet, bestaan en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen van de compliance risico’s binnen de onderneming. 15. Ethics en Compliance en ORM stemmen de compliance risico-beheersings- en controlesystemen en het monitoringprogramma af. De interne audit functie heeft hierin een controlerende verantwoordelijkheid. Relatie van compliance functie met de externe toezichthouder 16. De compliance functie deelt vertrouwelijke informatie met de toezicht-houder indien en voor zover dit gelet op de wettelijke voorschriften en de betrokken belangen gerechtvaardigd is. 17. De compliance functie draagt er zorg voor dat alle medewerkers binnen de onderneming ermee bekend zijn dat de communicatie met de toezichthouders door de compliance functie wordt gecoördineerd. De Aanbevelingen uit de Compliance Position Paper in beeld. U bent hier niet gekomen om mij te horen voorlezen. 7


Download ppt "september 2009 Aanbevelingen van Compliance professionals"

Verwante presentaties


Ads door Google