De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rekenkamer van Venlo Van onafhankelijk onderzoeksorgaan Naar natuurlijk adviseur voor de Raad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rekenkamer van Venlo Van onafhankelijk onderzoeksorgaan Naar natuurlijk adviseur voor de Raad."— Transcript van de presentatie:

1 De rekenkamer van Venlo Van onafhankelijk onderzoeksorgaan Naar natuurlijk adviseur voor de Raad

2 2 Recente geschiedenis  De rekenkamerfunctie is ingesteld in 2002 als onderdeel van het duale stelsel  Venlo liep voorop met het instellen van een rekenkamerfunctie  Met ingang van 2006 is een rekenkamerfunctie verplicht voor alle gemeenten in Nederland

3 3 Missie rekenkamer Venlo  In de ‘startnotitie’ van 2002 heeft de rekenkamer haar missie als volgt geformuleerd:  “de gemeentelijke rekenkamer Venlo wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan. “

4 4 Missie concreet  Concreet wil de rekenkamer Venlo bijdragen aan: de doeltreffendheid van beleid en een doelmatige besteding van publieke middelen; de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur; een goed functionerende lokale democratie; een transparant gemeentelijk functioneren en publieke verantwoording daarover.

5 5 Is dat gelukt?  Voor de kwaliteit van de onderzoeken is er breed respect in de gemeentelijke organisatie  Ook landelijk erkenning ( o.a publieksprijs NVRR in 2010)  aan de onafhankelijke positie wordt nagenoeg niet getwijfeld  De rekenkamercommissie staat als onderzoeksorgaan als een huis en dit beeld wordt breed gedragen.

6 6 Maar…  Conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden weliswaar altijd en unaniem omarmd door de raad  Echter..de raad kan veel meer follow-up geven aan de inbedding van de conclusies en aanbevelingen, met name ook bij lopende beleidsonderwerpen  De raad heeft uit eigen beweging tot op heden geen verzoeken aan de rekenkamercommissie gedaan

7 7 Dus..  De rekenkamercommissie is dus nog geen natuurlijke partner van de raad  het is de vraag of de resultaten van de rekenkameronderzoeken voldoende ‘indalen’ bij de raad om politiek- bestuurlijk effectief te zijn.

8 8 Zelfevaluatie  Bovengenoemde conclusies zijn ook nadrukkelijk getrokken in de zelfevaluatie van de rekenkamer van 2009  Per saldo was de betrokkenheid van de raad bij de rekenkamercommissie zeer beperkt en daarmee de effectiviteit van de rekenkamercommissie voor de raad ook.

9 9 Zelfevaluatie …  De rekenkamer kwam tot de volgende wensen:  1. Het ontwikkelen van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de rekenkamercommissie voor de raad (communicatie, overleg, aanwezigheid bij raadsbijeenkomsten).  2. Het beter beantwoorden aan de informatiebehoefte van de raad (in onderwerpselectie, werkwijze en rapportage).  3. Inhoud en proces/presentatie focussen op het prikkelen, activeren van de raad in zijn controlerende en kaderstellende rol.

10 10 Ook Landelijke Beeld  Berenschot “evaluatie van provinciale en gemeentelijke rekenkamers” uit mei 2011.

11 11 Naar Rekenkamer 2.0  Blijf de goede dingen doen: toetsen beleid op doelmatigheid en doeltreffendheid  Maar ook : ontwikkel de rol van natuurlijke adviespartner voor de raad op dit gebied  Kijk hierbij niet alleen maar terug, maar ook vooruit!  Help de raad in haar kaderstellende rol  Financiële risicobeoordeling  Concreetheid, meetbaarheid, volledigheid van kosten,etc.

12 12 Rekenkamer 2.0  Dit kan ook vóór besluitvorming bij politiek spannende onderwerpen  Bijv. decentralisatie van rijkstaken in termen van kansen en risico’s  Bijv. Risicoanalyses kazerneterrein of Klavertje 4  Voor de duidelijkheid: géén politiek noch inhoudelijk advies

13 13 Hoe verder  Inventarisatie rol rekenkamer bij de fracties is gedaan en bevestigt het beeld  Aansluiten bij de raadsagenda  Frequenter en intensiever contact met de raad

14 14 “it takes two to tango” ….  Samen willen investeren in een (h)echte natuurlijke adviesrelatie  Elkaar opzoeken, weten te vinden en inschakelen  Periodieke ontmoetingen via raadsbijeenkomsten en fractiebezoeken  Niet alleen om onderwerpen op te halen  Maar ook om in gesprek te zijn


Download ppt "De rekenkamer van Venlo Van onafhankelijk onderzoeksorgaan Naar natuurlijk adviseur voor de Raad."

Verwante presentaties


Ads door Google