De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rekenkamer van Venlo

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rekenkamer van Venlo"— Transcript van de presentatie:

1 De rekenkamer van Venlo
Van onafhankelijk onderzoeksorgaan Naar natuurlijk adviseur voor de Raad

2 Recente geschiedenis De rekenkamerfunctie is ingesteld in 2002 als onderdeel van het duale stelsel Venlo liep voorop met het instellen van een rekenkamerfunctie Met ingang van 2006 is een rekenkamerfunctie verplicht voor alle gemeenten in Nederland

3 Missie rekenkamer Venlo
In de ‘startnotitie’ van 2002 heeft de rekenkamer haar missie als volgt geformuleerd: “de gemeentelijke rekenkamer Venlo wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan. “

4 Missie concreet Concreet wil de rekenkamer Venlo bijdragen aan:
• de doeltreffendheid van beleid en een doelmatige besteding van publieke middelen; • de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur; • een goed functionerende lokale democratie; • een transparant gemeentelijk functioneren en publieke verantwoording daarover.

5 Is dat gelukt? Voor de kwaliteit van de onderzoeken is er breed respect in de gemeentelijke organisatie Ook landelijk erkenning ( o.a publieksprijs NVRR in 2010) aan de onafhankelijke positie wordt nagenoeg niet getwijfeld De rekenkamercommissie staat als onderzoeksorgaan als een huis en dit beeld wordt breed gedragen.

6 Maar… Conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden weliswaar altijd en unaniem omarmd door de raad Echter ..de raad kan veel meer follow-up geven aan de inbedding van de conclusies en aanbevelingen, met name ook bij lopende beleidsonderwerpen De raad heeft uit eigen beweging tot op heden geen verzoeken aan de rekenkamercommissie gedaan

7 Dus .. De rekenkamercommissie is dus nog geen natuurlijke partner van de raad het is de vraag of de resultaten van de rekenkameronderzoeken voldoende ‘indalen’ bij de raad om politiek-bestuurlijk effectief te zijn.

8 Zelfevaluatie Bovengenoemde conclusies zijn ook nadrukkelijk getrokken in de zelfevaluatie van de rekenkamer van 2009 Per saldo was de betrokkenheid van de raad bij de rekenkamercommissie zeer beperkt en daarmee de effectiviteit van de rekenkamercommissie voor de raad ook.

9 Zelfevaluatie … De rekenkamer kwam tot de volgende wensen:
1. Het ontwikkelen van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de rekenkamercommissie voor de raad (communicatie, overleg, aanwezigheid bij raadsbijeenkomsten). 2. Het beter beantwoorden aan de informatiebehoefte van de raad (in onderwerpselectie, werkwijze en rapportage). 3. Inhoud en proces/presentatie focussen op het prikkelen, activeren van de raad in zijn controlerende en kaderstellende rol.

10 Ook Landelijke Beeld Berenschot “evaluatie van provinciale en gemeentelijke rekenkamers” uit mei 2011.

11 Naar Rekenkamer 2.0 Blijf de goede dingen doen: toetsen beleid op doelmatigheid en doeltreffendheid Maar ook : ontwikkel de rol van natuurlijke adviespartner voor de raad op dit gebied Kijk hierbij niet alleen maar terug, maar ook vooruit! Help de raad in haar kaderstellende rol Financiële risicobeoordeling Concreetheid, meetbaarheid, volledigheid van kosten,etc.

12 Rekenkamer 2.0 Dit kan ook vóór besluitvorming bij politiek spannende onderwerpen Bijv. decentralisatie van rijkstaken in termen van kansen en risico’s Bijv. Risicoanalyses kazerneterrein of Klavertje 4 Voor de duidelijkheid: géén politiek noch inhoudelijk advies

13 Hoe verder Inventarisatie rol rekenkamer bij de fracties is gedaan en bevestigt het beeld Aansluiten bij de raadsagenda Frequenter en intensiever contact met de raad

14 “it takes two to tango” ….
Samen willen investeren in een (h)echte natuurlijke adviesrelatie Elkaar opzoeken, weten te vinden en inschakelen Periodieke ontmoetingen via raadsbijeenkomsten en fractiebezoeken Niet alleen om onderwerpen op te halen Maar ook om in gesprek te zijn


Download ppt "De rekenkamer van Venlo"

Verwante presentaties


Ads door Google