De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEER RAAD VOOR HET RIOOL Rioleringszorg Presentatie rapport Rekenkamercommissie 24 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEER RAAD VOOR HET RIOOL Rioleringszorg Presentatie rapport Rekenkamercommissie 24 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Rioleringszorg Presentatie rapport Rekenkamercommissie 24 maart 2009

2 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanleiding  Complex beleid  Voor doelgroepen lastig te doorgronden  Politiek en financieel belang  Belang inwoners gemeente

3 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Vooronderzoek Rekenkamercommissie  Documentenstudie  Interviews ambtenaren  Uitkomsten andere onderzoeken  Inwinnen informatie Rioned

4 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Uitvoering onderzoek Deloitte Consulting BV  Mevrouw J.de Vries  De heer R.Dubbeldeman

5 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Vraagstelling  In hoeverre stelt het GRP de gemeenteraad in staat kaders te stellen?  In hoeverre wordt de gemeenteraad gefaciliteerd in het controleren van het GRP en tussentijds aanpassen van beleid?  Zijn de kostentoerekening van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid doeltreffend en doelmatig?  In hoeverre borgt de organisatie de beleidsuitvoering?

6 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Bevindingen Kaderstelling  GRP’s voldoen aan wettelijke eisen  Vaststelling door raad na ingaan planperiode  Geen alternatieve keuzemogelijken  Alleen Wassenaar ‘voorproces’

7 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Bevindingen Faciliteren in controle  Beperkt deel doelen is meetbaar en tijdgebonden  Nadruk ligt op maatregelen  Nadruk minder op vraag wat maatregelen bijdragen aan gestelde doelen  Inrichting planning en controlcyclus verschilt

8 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Bevindingen Kostentoerekening Financiering Maatstaf heffing Tarieven  Kostentoerekening conform BBV  Afschrijven of voorziening materieel geen verschil; belangrijk wel omvang toetsen  Nieuwe waterwetgeving, nieuwe maatstaf  Vastrechttarief efficient

9 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Bevindingen Borging uitvoering  Planrealisatie, vertraging uitvoering  Onderbezetting structureel probleem en oorzaak vertraging  Niet constructieve relatie waterschap oorzaak vertraging

10 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Voorproces voor kaderstelling  Zorg voor een voorproces met voldoende tijd en capaciteit  Betrek relevante partijen uit samenleving bij voorproces

11 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Voorproces voor kaderstelling  Zorg nadrukkelijk voor keuzeruimte, bijvoorbeeld m.b.t.:  Wateroverlast  Milieutechnisch functioneren  Afkoppeling hemelwaterafvoer  Beheersstrategie  financiering

12 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Keuze maken Zonder en met regen

13 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Voorproces voor kaderstelling  Breng de feitelijke problematiek in beeld met:  Mogelijke oplossingsrichtingen  Politieke keuzevraagstukken  Voordelen, nadelen, lasten en baten (rioolrechten) en maatschappelijke effecten

14 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Voorproces voor kaderstelling  Maak beleidskeuzes op doel en of maatregelenniveau en motiveer de keuze  Maak de doelen en maatregelen controleerbaar, onder andere meetbaar en met tijdspad

15 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Faciliteren met Planning en controlcyclus  Zorg dat P&C cyclus aansluit op kaderstelling, daardoor dynamischer GRP  Geef prestatie-indicatoren Benchmark ‘Riolering in beeld’ plaats in P&C cyclus

16 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Kostentoerekening, financiering en heffingsmaatstaf  Maak expliciete keuze over:  welke lasten worden toegerekend (ook de lasten brede zorgplicht, nieuwe wetgeving)  wijze van financieren en indien voorziening de omvang  welke heffingsmaatstaf passend is bij nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld WOZ-waarde  het tarievenbeleid

17 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Nieuwe wetgeving  Maak keuze over: Hoe omgaan met hemel-en grondwater, aanvaardbare wateroverlast, inrichting openbare ruimte

18 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Nieuwe wetgeving  Maak keuze over: Verantwoordelijk- heid burger op eigen terrein

19 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Aanbevelingen Ambtelijke en bestuurlijke organisatie  Professionele ambtelijke organisatie  Personele continuïteit  Zoek samenwerkingsverbanden, intergemeentelijk en in de keten ter versterking mens-en denkkracht, doelmatigheid en doeltreffendheid  Zet politiek-bestuurlijke kracht in

20 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Doorwerking onderzoeksrapport  Bijdrage aan kaderstellende en controlerende rol gemeenteraad  In besluit vastleggen door raad en college:  Welke acties worden genomen op de aanbevelingen  Welk tijdspad  Voortgang in de P&C cyclus

21 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Websites Stichting Rioned http://www.riool.net/riool/home.do http://www.riool.info/riool/home.do

22 MEER RAAD VOOR HET RIOOL Rekenkamercommissie bedankt bevraagde raadsleden, colleges en ambtelijke organisaties hartelijk voor de inzet voor het rapport


Download ppt "MEER RAAD VOOR HET RIOOL Rioleringszorg Presentatie rapport Rekenkamercommissie 24 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google