De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Rekenkamer Breda voor de nieuwe gemeenteraad april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Rekenkamer Breda voor de nieuwe gemeenteraad april 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Rekenkamer Breda voor de nieuwe gemeenteraad april 2014

2 Wie zijn wij? 1. Dr. Joop Roebroek: voorzitter sinds 2005, benoemd tot Mr. Karel Tercic: Lid sinds 2005, benoemd tot Lex van Eijndhoven R.A.: lid sinds 2011, benoemd tot Dr. Juliët Wiggers: secretaris/onderzoeker Rekenkamer sinds 2005, 30 uur vaste aanstelling.

3 Ontstaan, functie, opzet Rekenkamer Breda
1. In 2004 wettelijke verplichting: Iedere gemeente een rekenkamerfunctie. 2. Functie rekenkamer: horizontale gemeentelijke controle en ondersteunen kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. 3. In 2005 onafhankelijke Rekenkamer Breda benoemd: een bestuur met drie externe leden en een secretaris. 4. Redenen voor eigen onafhankelijke Rekenkamer: Garanderen onafhankelijk professioneel onderzoek, voorkomen politiek gekissebis en ontlasten raadsleden.

4 Taken Rekenkamer: wat doen wij?
Gevraagd en ongevraagd onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit en efficiëntie van het gemeentelijke beleid en organisatie, en rapporteren aan de raad. Met haar rapporten beoogt de Rekenkamer: 1. de raad handvatten te bieden om zijn kaderstellende en controlerende rol beter uit te kunnen oefenen; 2. de gemeentelijke organisatie handvatten te bieden om de organisatie en uitvoering van het gemeentelijk beleid te verbeteren; en 3. de Bredase burgers inzicht te geven in de beleidsprestaties van de gemeente Breda.

5 Onderwerpselectie Rekenkamer
1. Rekenkamer vraagt ieder jaar in okt-nov. aan alle raadsfracties om onderwerpen in te dienen. 2. Ook gaande het jaar kunnen onderwerpen ingediend worden, ook door burgers/organisaties. 3. Lange termijnlijst belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Rekenkamer beslist op basis van criteria: - Het maatschappelijke belang van het onderwerp, - Het financiële, organisatorische en/of bestuurlijke belang . - De actualiteit van onderwerpen, - Het potentiële leereffect van een onderzoek, - Een evenredige spreiding in onderwerpen/onderzochten. - Beschikbare personele/financiële inzet van Rekenkamer.

6 Welk soort onderzoeken doen wij?
Ex-post onderzoek: evaluerend, toetsend, terugkijkend onderzoek, effectiviteit/efficiëntie lopend beleid (b.v. Buitenruimte). Ex- ante onderzoek: vooruitkijkend, stand van zaken voorbereidingen nieuw beleid (b.v. komende decentralisaties). Groot, langdurend onderzoek Kortere, kleinere onderzoeken: quickscans Rekenkamerbrieven: korte snelle adviezen - Vervolgonderzoeken

7

8 Welke onderzoeken zoal gedaan:
‘Begroting 2006 nader beschouwd’, onderzoek naar de inrichting van de Bredase begroting, 2006 ‘Hoe evalueert de gemeente Breda’, over het onderzoeksbeleid van de gemeente Breda, 2007 ‘In gesprek met de stad’, onderzoek naar de communicatie tussen de gemeente Breda en haar burgers ‘Grondbeleid onder constructie’, eerste onderzoek naar het grondbeleid en de rol van de raad, 2009 - ‘Werk aan werk’, onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Bredase re-integratiebeleid, 2010 ‘Wijkontwikkeling’, onderzoek samen met leden landelijke visitatiecommissie Wijkenaanpak naar wijkontwikkeling in Breda Noord, 2011

9 ‘Bredaas grondbeleid’, een vervolgonderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke projecten, 2013
‘Kosten-baten onderzoek onderhoud van de buitenruimte’, een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het onderhoud in Breda, 2013 ‘Klaar voor de start’, onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg, of de gemeenteraden goed voorbereid zijn, (samen met rkc’s van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven), 2013 - Zestal rekenkamerbrieven o.a. over de begroting, de jaarverslagen , de stelselwijziging

10 Eén onderzoek nader belicht
Het kosten en batenonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte in Breda, 2013 Aanleiding: vragen van raadsfracties Vraagstelling: de verhouding tussen de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte in Breda en de kwaliteit (baten) die dat oplevert. Aanpak: In kaart brengen kosten en baten van het onderhoud in , vergelijking met Den Bosch, Eindhoven, Helmond en landelijke CROW-gegevens, mening burgers over onderhoud buitenruimte en mening raadsfracties over de

11 informatievoorziening naar de raad over buitenruimte.
Doel onderzoek: aanbevelingen doen ter verbetering van de kosten-baten verhouding in Breda en verbetering informatievoorziening naar de raad. Belangrijkste bevindingen: Budget Breda relatief laag, Kwaliteit openbare ruimte gestaag achteruitgegaan, Groeiende achterstanden in onderhoud, ca. 22 mln. extra alleen al voor wegen nodig, hoe langer wordt gewacht, hoe groter de schade,

12 - veiligheid komt mogelijk in het geding, er is
geen financiële reserve beschikbaar, geen meerjarenplannen/begroting, onvoldoende sturingsgerichte informatie voor de raad. Aanbevelingen o.a.: stel als raad minimale kwaliteit vast met bijbehorend budget, pak nu de grootste achterstanden aan,

13 vraag het college om een meerjarenplanning/begroting op te stellen,
bereken wat het (extra) kost als onderhoud uitgesteld wordt, verbeter de sturingsinformatie naar de raad door te laten zien wat een bepaald budget betekent voor de kwaliteit (en vice versa). Vervolg op het rekenkameronderzoek: - alle aanbevelingen overgenomen, - zowel raad als college-ambtelijke organisatie positief over het onderzoek,

14 extra geld beschikbaar gesteld voor de achterstanden,
de problemen staan scherp op het netvlies, er wordt gewerkt aan verbeterde sturingsinformatie.

15 Voorlopig onderzoeksprogramma 2014
Quickscan Verbonden partijen-gemeenschappe- lijke regelingen, een kort onderzoek naar de informatievoorziening, de besluitvormingsprocessen en de invloed van de raad hierop. 2. Onderzoek criminaliteit – veiligheidsbeleid. Rekenkamerbrief over Jaarverslag 2013. Verder in overleg met de raad (o.a. in commissie bestuur op 24 april). Mogelijke onderwerpen: WMO/langdurige zorg, participatiebeleid…….

16 Quickscan Verbonden partijen
Aanleiding: landelijke discussie over invloed en positie raad richting verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen, en vragen van enkele raadsfracties. Vraagstelling: welke verbonden partijen kent de gemeente Breda, welke informatie ontvangt de raad over deze partijen en regelingen, en wat kan en doet de raad hiermee, hoe verlopen de besluitvormingsprocessen en welke invloed kan de raad uitoefenen? Doel: aanbevelingen aan de raad ter verbetering van de informatievoorziening en de invloed van de raad.

17 Wat kunt u van ons verwachten?
- Professionele, deskundige onderzoeken en adviezen Rekenkamer is altijd aanspreekbaar, voor ieder raadslid en iedere partij, - Wij beantwoorden vragen, geven toelichtingen en adviezen gebaseerd op onze professionele deskundigheid, Kritische, analytische visie. Wij zijn geen ‘afrekenende’ Rekenkamer, meer een lerende Rekenkamer, maar kunnen wel kritisch en scherp oordelen waar nodig. Rekenkamer heeft waakhondfunctie ten aanzien van belangrijke risico’s, grote maatschappelijke problemen. - Wij maken onderdeel uit van een periodiek overleg van Brabantse Rekenkamers, i.c. de gezamenlijke Rekenkamer

18 West-Brabant, de Rekenkamer Tilburg en de rekenkamercommissies van Eindhoven en Den Bosch.
- Wij hebben regelmatig contact met de landelijke vereniging van Rekenkamers (NVRR) en de Algemene Rekenkamer; Wij spreken regelmatig met collegeleden, de gemeentesecretaris, alle directeuren, Concerncontrol, O&I, de accountant ter afstemming. En: onze rekenkamerdeur beneden in het stadhuis tegenover de bodekeuken staat altijd voor u open. Ons telefoonnummer is 4686.

19 De webpagina van de Rekenkamer vindt u via www. breda
De webpagina van de Rekenkamer vindt u via Of via de gemeenteraadsite, onder kopje Rekenkamer. Daar staan al onze rapporten, rekenkamerbrieven, ons Reglement van Orde en Verordening,ons jaarverslag 2013, het voorlopige onderzoeksprogramma 2014 en deze presentatie. Tot slot: wij zijn een onafhankelijke Rekenkamer, maar wij zijn vooral uw onafhankelijke Rekenkamer. Maak daar goed gebruik van!


Download ppt "Introductie Rekenkamer Breda voor de nieuwe gemeenteraad april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google