De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is een MR? Welke rechten heeft de MR? Wie zijn de MR-leden? Welke aandachtsgebieden heeft de MR? Hoe komt u in contact met de MR? De MR op Praktijkonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is een MR? Welke rechten heeft de MR? Wie zijn de MR-leden? Welke aandachtsgebieden heeft de MR? Hoe komt u in contact met de MR? De MR op Praktijkonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is een MR? Welke rechten heeft de MR? Wie zijn de MR-leden? Welke aandachtsgebieden heeft de MR? Hoe komt u in contact met de MR? De MR op Praktijkonderwijs Zeist juni ’14 1

2 Wat is een MR?  De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële en bij wet ingestelde orgaan dat invloed uitoefent op het beleid van de school  In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de personeelsleden  De MR heeft medezeggenschap in voorgenomen besluiten die de directie of bestuur wil gaan uitvoeren  De MR heeft vele bevoegdheden en taken  De MR kan zelf initiatieven nemen en een eigen visie ontwikkelen 24-6-2014 2

3 Welke rechten heeft de MR? (1)  Informatierecht  Informatie over het gevoerde en te voeren beleid op financieel, organisatorisch en onderwijskundig terrein  Recht op overleg  Overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken in de school  Initiatiefrecht  De MR kan en mag alle aangelegenheden betreffende de school (op eigen initiatief) bespreken en mag hierover voorstellen doen aan het schoolbestuur en standpunten kenbaar maken juni ’14 3

4 Welke rechten heeft de MR? (2)  Instemmingsrecht  Bij bepaalde voorgenomen besluiten moet het schoolbestuur de MR eerst om instemming vragen. Als de MR niet akkoord gaat met het voorstel, mag het niet worden uitgevoerd!  Schoolplan, leerplan en zorgplan  Schoolreglement, schoolgids, schooltijden  Adviesrecht  Het schoolbestuur is verplicht de MR om advies te vragen bij o.a. de volgende zaken:  lesrooster, schoolbegroting, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, taakverdeling binnen de schoolleiding, regeling van de vakantie 24-6-2014 4

5 Wie zijn de MR leden?  Personeelsgeleding  Janny Boelhouder (sercretaris)  Jannette Slots (leerlingenraad)  Suzan Wildeboer  Oudergeleding  Jacqueline Moret  Vacature  Hans Schoonderwoerd (voorzitter) juni ’14 5

6 Aandachtsgebieden MR PRO Zeist  Onderwijskundige zaken (schoolplan en schoolgids)  Personeel en formatie (personeelsbeleid, schoolformatieplan)  Materiële zaken (huisvesting, verbouwing gebouw)  Arbo-beleid (Arbo-beleidsplan, bedrijfshulpverlening, ziekteverzuim)  Financiële zaken (jaar- en meerjarenbegroting, jaarrekening)  Communicatie (verslagen vergaderingen, activiteitenplan, jaarverslag) juni ’14 6

7 Contact met de MR (1)  Voor de ouders en het personeel moet de MR een aanspreekbaar én bereikbaar orgaan zijn.  Vergadering 1 x per zes weken  Vergaderingen zijn openbaar  Notulen beschikbaar op website  Informatie in de nieuwsbrief van de school juni ’14 7

8 Contact met de MR (2)  De MR wordt betrokken bij en toetst het beleid van de directie  De MR vertegenwoordigt alle ouders, leerlingen en het personeel van de school  Het is dus belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van uw ideeën of zorgen over uw kinderen, de klas of over de school  Voor individuele zaken van leerlingen of ouders dient u contact op te nemen met de leraar van uw kind of met directeur.  Indien zaken een groep, de school of de directe leefomgeving van Praktijkonderwijs Zeist aangaan, zullen wij uw belangen behartigen in het MR overleg. juni ’14 8

9 Contact met de MR (3)  Per brief:  U kunt uw brief naar de school sturen of afgeven. Zet op de enveloppe dat deze t.a.v. de MR is. Uw brief komt dan in de postbak van de MR.  Per e-mail:  via het e-mailadres van de school bereiken:  Het e-mailadres is: info@praktijkonderwijszeist.nlinfo@praktijkonderwijszeist.nl  Vermeld in het onderwerp dat uw e-mail bestemd is voor de MR  via een email naar de voorzitter Hans Schoonderwoerd.  Het e-mailadres is: h.schoonderwoerd@casema.nlh.schoonderwoerd@casema.nl  Per telefoon:  via het telefoonnummer van de school. 030 6940420  via de voorzitter Hans Schoonderwoerd. 030-6912430 juni ’14 9


Download ppt "Wat is een MR? Welke rechten heeft de MR? Wie zijn de MR-leden? Welke aandachtsgebieden heeft de MR? Hoe komt u in contact met de MR? De MR op Praktijkonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google