De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLJAAR 2013-2014 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DENKT EN BESLIST MEE OVER SCHOOLZAKEN EN LEVERT DAARMEE EEN BIJDRAGE AAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS OP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLJAAR 2013-2014 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DENKT EN BESLIST MEE OVER SCHOOLZAKEN EN LEVERT DAARMEE EEN BIJDRAGE AAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS OP."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLJAAR 2013-2014 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DENKT EN BESLIST MEE OVER SCHOOLZAKEN EN LEVERT DAARMEE EEN BIJDRAGE AAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS OP SCHOOL Jaarplan MR K.B.S 1 Jaarplan MR KBSSchooljaar 2013-2014

2 Wat wilt u lezen? 2 Jaarplan MR K.B.S.Schooljaar 2013-2014 Algemeen Visie en doelstellingen MR Activiteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR 2013-2014

3 Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de Koning Beatrixschool (K.B.S.) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De K.B.S. maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.B.). Onder de stichting vallen 12 scholen waaronder de K.B.S. Het MR-jaarplan bestaat uit:  MR Visie  MR Activiteiten + Structurele onderwerpen  Vaste agendapunten + Vergaderrooster  MR Rolverdeling  MR Samenstelling  MR Speerpunten 3 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

4 Visie MR Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door:  Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg  Zoveel mogelijk te trachten met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren  Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel  De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd  Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten  Wij altijd openstaan voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel  Via de website en de nieuwsbrief regulier de achterban informeren 4 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

5 Doelstellingen MR 2013-14 Wat zijn de doelstellingen voor het jaar 2013/14  Wij willen op een constructieve wijze meedenken met de directie en leerkrachten m.b.t. borging van beleid en kwaliteit van onderwijs en het continue streven naar verbetering hiervan. Een betrokkenheid vooraf (klankborden) en niet alleen het controleren van het beleid is hier een belangrijk onderdeel van.  Wij vinden het belangrijk dat beleidsplannen, protocollen en procedures op een transparante wijze worden gedeeld met de betrokkenen van de school, dus ook met u als ouder. Wij blijven het belang hiervan benadrukken bij de directie.  Communicatie tussen school en ouders en tussen ouders en school blijft belangrijk. Bij elk beleidsplan of protocol vragen wij hoe de communicatie verloopt.  Wij proberen alle onderwerpen die van belang zijn op de agenda te plaatsen. Alle zaken die de school aangaan kunnen wij bij de directie bespreekbaar maken.  Elk jaar zijn er aantal vaste doelstellingen: goedkeuren jaarplan K.B.S., goedkeuren formatieplan, recht op informatie m.b.t. de begroting. Ook in 2012 werd het jaarplan en het bestuursformatieplan goedgekeurd.  De MR wil werken vanuit een vooraf opgesteld jaarplan. De focus ligt op de formele bevoegdheden van de MR (instemmings-, en adviesrecht) van de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Het jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de K.B.S 5 Jaarverslag MR 2012

6 Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Onderwijskundig  ScholingsplanMR InstemmingsrechtMR art. 21b  SchoolgidsMR OG Instemmingsrecht MR art. 24 g  SchoolreglementMR InstemmingsrechtMR art. 21 c Personeel en formatie  TaakverdelingMR PG InstemmingsrechtMR art. 23  Werktijdenregeling MR PG InstemmingsrechtMR art. 23  Aanstelling/ ontslag schoolleidingMR AdviesrechtMR art. 22 g / GMR art. 22i Huisvesting  OnderhoudsplanMR AdviesrechtMR art. 22 n  NieuwbouwMR InstemmingsrechtMR art. 22 m  RenovatieMR Adviesrecht MR art. 22 m 6 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

7 Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Arbo-beleid  Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)MR InstemmingsrechtMR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap  MR Jaarverslag + jaarplanMR vaststellenMR art. 19  Medezeggenschapsregl.MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven. 7 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

8 Structurele onderwerpen MaandOnderwerpRol MR Aug-okta)Vergaderschema afstemmena)Informatief b)Vaststellen MR jaarplan 2013/2014b)Vaststellen c)Vaststellen jaarverslag MR 2012/2013c) Vaststellen d)Scholingsplan 2013/2014d)Instemming e) Quick scan en RI&Ee) Informatief Nov-decf)Concept begroting 2013- 2014f)Informatief g)Managementrapportage aug-decg)Informatief Jan-mrt h)Cito uitslagen h) Informatief Apr-meii)Bestuursformatieplan i)Instemming PG j)Vaststellen schoolgids 2014/2015i)Instemming OG j)Klassenindeling 2014/2015j)Informatief k)Evaluatie afgelopen schooljaar en managementrapportage jan-julk)Informatief l)Evaluatie jaarplan MR l)Evaluatie 8 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

9 Vaste agendapunten Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten:  Opening/vaststellen agenda  (goedkeuring) verslag vorige vergadering  Ingekomen/uitgegane stukken  Hekpraat: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten:  TSO  Ouderbijdrage  Communicatie 9 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

10 Vergaderdata MR Datum  2 oktober  27 november  12 maart  14 mei  2 juli 10 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.

11 Rolverdeling MR RolVerantwoordelijkheid Voorzitter • Leiden vergadering • Vertegenwoordiger MR • Onderhoudt contacten met bestuurders/directie • Voorbereiden agenda • Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Secretaris • Uitvraag doen t.b.v. agendapunten • Voorbereiden en opstellen agenda • Verslag & actielijst opstellen • Post; MR archief • Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Communicatie • MR website: publicatie & informatie MR Leden (allen) • Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) • PG: afstemmen voorstellen met het team • Aandragen van agendapunten • Bijdragen aan jaarplan MR • Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-leden • Vertegenwoordiging MR K.B.S. • Deelname aan agendaoverleg 11 Schooljaar 2012-2013 Jaarplan MR ONS

12 Samenstelling MR 12 Schooljaar 2013-2014 NaamGeledingRolVerkiesbaar Madelon Franken (06-20083516) OuderVoorzitterZomer 2014 Nicolien Vrisou van EckOuderLidZomer 2017 Jeroen KruijdOuderLidZomer 2017 Rianne van KalterenTeamAgenda + NotulenZomer 2014 Bojoura van GasterenTeamLidZomer 2014 Flory de GeestTeamLidZomer 2016 Jaarplan MR ONS

13 Speerpunten MR 2013-2014 Speerpunten 2013-2014  Transparantie van beleid  Wat doet de MR: publiceren jaarplan, jaarverslag  MR samenstelling  MR doelstelling  MR agenda vergaderingen  MR resultaten als gevolg van instemmings- en adviesrecht  MR jaarverslag  MR jaarplan (inclusief vergaderdata)  Controle op beleid en financiën 13 Schooljaar 2013-2014 Jaarplan MR K.B.S.


Download ppt "SCHOOLJAAR 2013-2014 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DENKT EN BESLIST MEE OVER SCHOOLZAKEN EN LEVERT DAARMEE EEN BIJDRAGE AAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS OP."

Verwante presentaties


Ads door Google