De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006
Inloop & Koffie Welkom SchoolRaad OuderVereniging Pauze Formatieplan 2006/ Sluiting 22.00

2 Informatieavond ST Lambertus
SchoolRaad Leden, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 2005/6 2006/7

3 Hoe zit dat nou met die Schoolraad en Medezeggenschapsraad ?
Huub Joosten Heleen v. Oijen Annelies Dekkers Personeels-geleding MR Guustaaf Savenije Ivo Kaanen Oudergeleding MR Wilma Bogaarts Pascal Spieringhs Harjo Neutkens Monique v. Loon Ouderadviseurs MR SchoolRaad

4 SR, MR en Oudervereniging
Medezeggenschapsraad <> Schoolraad MR: gekozen leden (min 10 ouderstemmen) SR = MR + ouderleden SR/MR <> Oudervereniging SR/MR: beleid Oudervereniging: activiteiten met name bedoeld voor de leerlingen zelf. (Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje, sportevenementen etc) 1 Vertegenwoordiger van SR/MR in OV Hoi Guustaaf, Ik weet niet of je nu al in Japan zit of dat je nog gewoon in Vessem bent. Waar je ook bent, alles gaat toch door. * Allereerst: dinsdag 6 juni kan ik helaas niet. Net zoals alle dinsdagen. Dan heb ik altijd Gemeentevergaderingen. Zou het op een andere dag kunnen? Anders heb ik pech. Maar ik heb alvast een paar opmerkingen t.a.v. de informatieavond. *Zit Harrie ook namens het team in de MR of komt hij gewoon trouw naar alle vergaderingen? * Dia's  instemmings - adviesrecht->Deze zijn erg zakelijk, ik denk dat ouders dat op dze manier niet oppakken. Misschien is het verstandig om het meer in, voor hen, begrijpelijkere taal te vertellen * Dia tabel 5-> keuze van het onderwerp vind ik wel goed maar is van deze tabel ook een staafdiagram want dat is duidelijker dan cijfertjes. De volgende is heel duidelijk * MR > Ik zou de enquete voor communicatie doen want door die enquete zijn we o.a op dat onderwerp gekomen maar dat vertel je bij "MR > enquete . Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is. Succes in Japan. Groetjes, Annelies.

5 De MR is een wettelijk ingesteld orgaan
Volgens de wet is de instelling van de MR in het belang van “het goed functioneren van de onderwijsinstelling in al haar doelstellingen”

6 MR Advies- / Instemmingsrecht
verandering van de grondslag; hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; beleid met betrekking tot de organisatie van de school; regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan; aanstelling of ontslag van de schoolleiding; concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut; beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen; regeling van de vakantie; het oprichten van een centrale dienst; nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; en aansluiting bij een geschillencommissie. Bij zeven categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de hele MR. Dergelijke beslissingen zijn ondermeer: • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een schoolbestuur wil “overstappen” van traditioneel naar Dalton onderwijs; • Vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan of het leerplan. Bij een leerplan komen zaken aan de orde als de toelatingseisen, de omschrijving van de leerstof, de duur van de opleiding en in het voortgezet onderwijs de lessentabel; • Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders; • Vaststelling of wijziging van het schoolreglement. Adviesrecht heeft de hele MR bij achttien categorieën van beslissingen die het bestuur van plan is te nemen. Daarbij valt te denken aan: • Verandering van de grondslag van de school. Bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar onderwijs; • Wijziging van het lesrooster (in het voortgezet onderwijs); • Fusie met een andere school; • Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding; • Regeling van de vakantie. De verschillende geledingen in de MR hebben één

7 MR: Advies- / Instemmingsrecht
verandering van de onderwijskundige doelstellingen; vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling en het zorgplan; vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs; regels op het gebied van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, onderdeel b, en artikel 14, tweede lid, onderdeel b, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd; de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling. Guustaaf, Blad 6 Mr advies-/instemmingsrecht: het voorlaatste punt: m.i. horen hier de sponsorgelden bij. De sponsor mag geen voorwaarden scheppen t.a.v. het onderwijs. Verder heb je ook nog het instemmingsrecht voor het personeelsdeel, bv. bij het formatieplan. Het adviesrecht heeft trouwens geen vrijblijvend karakter. Het bestuur moet met redenen omkleed aangeven waarom het advies niet gevolgd wordt. Met vriendelijke pinkstergroeten, Huub

8 Schoolraad Annelies Dekkers Wilma Bogaarts Pascal Spieringhs Huub
Joosten Ivo Kaanen Harjo Neutkens Monique v. Loon Heleen v. Oijen Guustaaf Savenije

9 SchoolRaad Beleidsvorming. Toetsing uitvoering en resultaten.
Personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / Onderwijsbeleid / Zorgbeleid Toetsing uitvoering en resultaten. Jaarlijkse onderwerpen Schoolgids / Schoolplan / Financieel plan / Formatieplan / Groepsverdeling Allerlei zaken (ouderbijdrage, schooltijden, naschoolse opvang, scholing van personeel, leermiddelen, het ARBO-beleid, aanschaf van nieuw meubilair) Vergadert één keer per maand. Vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn dus ook openbaar.

10 SR 2005/6 Uitkomsten & akties Enquete 2004 Enquete 2006
Personeelsbeleid Formatieplan (concierge / administratief medewerker) Citotoets / toetsen Pesten Schoolbudget (Lumpsum) Tussenschoolse opvang (Samen met OV) Ouderpanel (Samen met OV) Rapport Ouder participatie

11 SR 2005/6 - Edwin Geldof (vz MR) - Hans van Bodegom (vt OV)
+ Harjo Neutkens Vacature

12 Taakverdeling SR

13 Uitkomsten Enquete 2006 Scores tussen 3 en 4 maar onder gemiddelde van deelnemende scholen Duidelijke vooruitgang: het gebouw Enkele punten hogere score Enkele punten lagere score Verschillen tussen groepen Soms tegenstrijdige scores informatievoorziening Tevreden over OV activiteiten SR: ‘beetje vaag’ (82%)

14 Akties nav Enquete 2006 Miniconferentie Team en SR Tweede conferentie
Waar heb je zorgen over Wat vind je goed gaan Aandachtsgebieden Tweede conferentie Akties team Akties persoonlijk Support

15 Aandachtsgebieden 2006 / 2007 Communicatie (bijv opzet informatieavonden) Doorgaande lijn kind door de jaren heen Leesonderwijs (inspectierapport) Balans verwachtingen ouders <> aanbod school

16 SchoolRaad 2006 / 2007 Aandachtsgebieden nav Enquete ‘Standaard’
Afmaken definiering beleid en akties Meetmethode Toetsing uitvoering ‘Standaard’ Financieel plan / Schoolbudget Ouderparticipatie / Ouderpanel (Samen met OV) Pesten (Diverse aktiviteiten) Tussenschoolse opvang (Samen met OV) Formatieplan


Download ppt "Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google