De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slide 1 of 19 Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006 1.Inloop & Koffie20.00 2.Welkom20.10 3.SchoolRaad20.15 4.OuderVereniging20.40 Pauze21.0021.15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slide 1 of 19 Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006 1.Inloop & Koffie20.00 2.Welkom20.10 3.SchoolRaad20.15 4.OuderVereniging20.40 Pauze21.0021.15."— Transcript van de presentatie:

1 Slide 1 of 19 Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006 1.Inloop & Koffie20.00 2.Welkom20.10 3.SchoolRaad20.15 4.OuderVereniging20.40 Pauze21.0021.15 5.Formatieplan 2006/200721.15 6.Sluiting21.45 22.00

2 Slide 2 of 19 Informatieavond ST Lambertus 3.SchoolRaad –Leden, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden –2005/6 –2006/7

3 Slide 3 of 19 Hoe zit dat nou met die Schoolraad en Medezeggenschapsraad ? Huub Joosten Heleen v. Oijen Annelies Dekkers Personeels- geleding MR Guustaaf Savenije Ivo Kaanen Oudergeleding MR Wilma Bogaarts Pascal Spieringhs Harjo Neutkens Monique v. Loon Ouderadviseurs MR SchoolRaad

4 Slide 4 of 19 SR, MR en Oudervereniging Medezeggenschapsraad <> Schoolraad MR: gekozen leden (min 10 ouderstemmen) SR = MR + ouderleden SR/MR <> Oudervereniging SR/MR: beleid Oudervereniging: activiteiten met name bedoeld voor de leerlingen zelf. (Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje, sportevenementen etc) 1 Vertegenwoordiger van SR/MR in OV

5 Slide 5 of 19 De MR is een wettelijk ingesteld orgaan Volgens de wet is de instelling van de MR in het belang van “het goed functioneren van de onderwijsinstelling in al haar doelstellingen”

6 Slide 6 of 19 MR Advies- / Instemmingsrecht 1.verandering van de grondslag; 2.hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, 3.beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden 4.overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 5.het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 6.deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 7.beleid met betrekking tot de organisatie van de school; 8.regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan; 9.aanstelling of ontslag van de schoolleiding; 10.concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut; 11.beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen; 12.regeling van de vakantie; 13.het oprichten van een centrale dienst; 14.nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; 15.vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; en 16.aansluiting bij een geschillencommissie.

7 Slide 7 of 19 MR: Advies- / Instemmingsrecht 1.verandering van de onderwijskundige doelstellingen; 2.vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling en het zorgplan; 3.vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; 4.beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs; 5.regels op het gebied van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; 6.de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, onderdeel b, en artikel 14, tweede lid, onderdeel b, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd; 7.de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling.

8 Slide 8 of 19 Schoolraad Huub Joosten Heleen v. Oijen Annelies Dekkers Guustaaf Savenije Ivo Kaanen Wilma Bogaarts Pascal Spieringhs Harjo Neutkens Monique v. Loon

9 Slide 9 of 19 SchoolRaad Beleidsvorming. Personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / Onderwijsbeleid / Zorgbeleid Toetsing uitvoering en resultaten. Jaarlijkse onderwerpen Schoolgids / Schoolplan / Financieel plan / Formatieplan / Groepsverdeling Allerlei zaken (ouderbijdrage, schooltijden, naschoolse opvang, scholing van personeel, leermiddelen, het ARBO-beleid, aanschaf van nieuw meubilair) Vergadert één keer per maand. Vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn dus ook openbaar.

10 Slide 10 of 19 SR 2005/6 Uitkomsten & akties Enquete 2004 Enquete 2006 Personeelsbeleid Formatieplan (concierge / administratief medewerker) Citotoets / toetsen Pesten Schoolbudget (Lumpsum) Tussenschoolse opvang (Samen met OV) Ouderpanel (Samen met OV) Rapport Ouder participatie

11 Slide 11 of 19 SR 2005/6 - Edwin Geldof(vz MR) - Hans van Bodegom(vt OV) + Harjo Neutkens Vacature

12 Slide 12 of 19 Taakverdeling SR

13 Slide 13 of 19 Uitkomsten Enquete 2006 Scores tussen 3 en 4 maar onder gemiddelde van deelnemende scholen Duidelijke vooruitgang: het gebouw Enkele punten hogere score Enkele punten lagere score Verschillen tussen groepen Soms tegenstrijdige scores informatievoorziening Tevreden over OV activiteiten SR: ‘beetje vaag’ (82%)

14 Slide 14 of 19 Akties nav Enquete 2006 Miniconferentie Team en SR –Waar heb je zorgen over –Wat vind je goed gaan –Aandachtsgebieden Tweede conferentie –Akties team –Akties persoonlijk –Support

15 Slide 15 of 19 Aandachtsgebieden 2006 / 2007 Communicatie (bijv opzet informatieavonden) Doorgaande lijn kind door de jaren heen Leesonderwijs (inspectierapport) Balans verwachtingen ouders <> aanbod school

16 Slide 16 of 19 SchoolRaad 2006 / 2007 Aandachtsgebieden nav Enquete Afmaken definiering beleid en akties Meetmethode Toetsing uitvoering ‘Standaard’ Financieel plan / Schoolbudget Ouderparticipatie / Ouderpanel (Samen met OV) Pesten (Diverse aktiviteiten) Tussenschoolse opvang (Samen met OV) Formatieplan


Download ppt "Slide 1 of 19 Informatieavond ST Lambertusschool Dinsdag 20 Juni 2006 1.Inloop & Koffie20.00 2.Welkom20.10 3.SchoolRaad20.15 4.OuderVereniging20.40 Pauze21.0021.15."

Verwante presentaties


Ads door Google