De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 17 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 17 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 17 november 2015

2 Inhoud presentatie  beschermd wonen ● voortgang onderzoek ● voortgang resultaatovereenkomst ● vervolgproces  begeleiding, Huishoudelijke Ondersteuning en Kortdurend Verblijf ● aanpassingen resultaatovereenkomsten ● vervolgproces/nieuw intekenmoment  innovatiefonds 2016 22

3 Beschermd Wonen (1) Voortgang onderzoek/verdeelmodel 2016:  landelijke afspraak was dat het onafhankelijk onderzoek bij alle centrumgemeenten 1 november werd afgerond;  bij bespreking conceptrapport met VWS, VNG & gemeenten, is gebleken dat er bij drie gemeenten fouten zijn gemaakt in het onderzoek, waardoor deze datum is uitgesteld;  Voor Leiden bevestigde het rapport grote afwijking tussen aantal cliënten volgens GO5 (Vektis) en volgens gegevens van gemeenten en aanbieders op 1-1-2015. Deze verklaarde grotendeels waarom Leiden 22,5 miljoen zou krijgen in 2016, maar 28,5 miljoen verwacht uit te geven;  Vanwege de grote afwijking en discussie bij de drie gemeenten, is Leiden nogmaals onder de loep genomen. Dit heeft 6 tot en met 10 november plaatsgevonden. 3

4 Beschermd Wonen (2)  enkele zorgaanbieders hebben daar aan meegewerkt door op dossierniveau inzage te geven in declaraties 2014 en 2015;  de uitkomst van dat laatste onderzoek wordt nog uitgewerkt maar er lijken geen grote fouten geconstateerd;  de voorzichtige verwachting is nu dat het budget 2016 omhoog wordt bijgesteld, maar we weten nog niet precies hoeveel;  NB landelijk wordt gerekend met 97% van NZA tarief bij het berekenen van budgetten naar centrumgemeenten;  eén dezer dagen nieuw voorstel voor het verdeelmodel, nog bestuurlijk vast te stellen tussen VWS en VNG;  we houden u op de hoogte! 4

5 Beschermd Wonen (3) Voortgang RO: aanpassing tekst & omschrijving zzp’s  doel, resultaten en activiteiten uit de RO sluiten niet goed aan op de praktijk van BW;  belangrijkste behoefte: Er is niet omschreven wat er wordt verstaan onder de diverse ZZP’s;  cliënten weten daardoor niet goed wat ze kunnen verwachten & zorgaanbieders niet goed wat ze moeten leveren;  afspraak op beleidsoverleg 12 oktober was: tijdelijke werkgroep gaat aan de slag met een betere omschrijving van de ZZP’s;  deze werkgroep heeft wel richting gegeven aan wat er nodig is, maar de gemeente had (door het aanvullende onderzoek BW) geen tijd om dit nader uit te werken; 5

6 Beschermd Wonen (4) 1) Indien budget gunstig uitvalt:  eventuele inzet budgetkorting 5% voor doorstroom. Eerste aanzet van de gemeente  (tijdelijk) X aantal flexplekken ten behoeve van zeer urgente gevallen bovenop het maximale volume;  Extra ontwikkelingsgerichte inzet voor een X aantal cliënten per jaar;  Nader te bepalen systematiek om extra inzet op ontwikkeling bij bestaande cliënt te belonen. 6

7 Beschermd Wonen (5) 2) door- en uitstroommogelijkheden in beeld brengen  intentie is om per zorgaanbieder te kijken of cliënten begeleid kunnen worden naar zelfstandig wonen in de Wmo of juist naar de Wlz;  het verschilt per aanbieder wat hier de mogelijkheden zijn;  voorstel: januari 2016 gespreksronde per zorgaanbieder om plan van aanpak te bespreken. 7

8 Beschermd Wonen (6) Overgangscliënten 2015 naar 2016  het is niet gelukt om tijdig met de regiogemeenten af te spreken dat per 2016 de cliënten naar de Wmo begeleiding worden overgeheveld;  het gaat om ongeveer 45 cliënten waarvan er 13 in Leiden wonen;  dit proces met de regiogemeenten komt nu op gang. Ambitie is om dit in Q1 2016 alsnog te realiseren;  tot die tijd blijven deze cliënten onder deze RO vallen en gelden per 2016 nieuwe tarieven. Vervolgproces  RO incl tarieven staat op de site sinds 11-11;  beschrijving ZZP’s op de site per 16-11;  reactie vóór 23-11. 8

9 Beschermd Wonen (7) Vervolgproces  RO incl tarieven staat op de site sinds 11-11;  beschrijving ZZP’s op de site per 16-11;  reactie uiterlijk 23-11. 9

10 Begeleiding, HO en KV (1) aanpassingen resultaatovereenkomsten  opzegging: ‘ten minste’ zes/twaalf maanden wordt veranderd in ‘maximaal’.  productomschrijving begeleiding: ● 'standaard' wordt vervangen door 'in de regel'. Verder toevoegen: ‘er wordt eerst gekeken of basis toereikend is om de doelen te kunnen realiseren’. ● 'hoger opgeleide medewerker' wordt vervangen door 'medewerker met specifieke vaardigheden en/of deskundigheid'.  er is geen beter alternatief voor de 50% regeling; dit blijft gehandhaafd.  suggestie voor alle RO’s: ingangsdatum tarieven gelijkstellen met de CAK Periode, dus op 4 januari i.p.v. op 1 januari. 10

11 Begeleiding, HO en KV (2)  Volgende zin wordt toegevoegd aan de artikelen 4: “deze resultaatsovereenkomst gaat in per 1 januari 2016 voor onbepaalde tijd en is geldig voor voor zowel de huidige cliënten als de nieuwe cliënten. Partijen komen voorts overeen dat de eerdere ondertekende resultaatsovereenkomst(en) tussen partijen vervallen per 1 januari 2016.” 11

12 Begeleiding, HO en KV (2) vervolgproces/nieuw intekenmoment  voor de Resultaatovereenkomst Beschermd Wonen is de reactietermijn verlengd (vanwege latere plaatsing op de website): uiterlijk maandag 23 november;  nieuw tekenmoment voor de Resultaatovereenkomsten vindt plaats begin december (definitieve uitnodiging volgt zo snel mogelijk). 12

13 Innovatiefonds 2016  in de tweede week van december vindt er intern overleg plaats met een innovator om de visie van de vier gemeenten op transformatie/innovatie te concretiseren;  op de overlegtafel van 15 december geven we de aftrap voor de tweede ronde;  in januari/februari faciliteren de gemeenten twee sessies voor aanbieders met een innovator om de ingediende plannen te verbeteren, verbindingen te zoeken enzovoorts. 13

14 Vragen 14


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 17 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google