De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAO-PO Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAO-PO Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray"— Transcript van de presentatie:

1 CAO-PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray
Leeuwendaal Onderwijs Carine Hulscher-Slot SPO Venray Yvonne Raaijmakers | © Leeuwendaal Onderwijs | 14 april 2015

2 Een nieuwe CAO

3 CAO primair onderwijs 2014-2015
Modernisering cao - cao po: voor het eerst een cao met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden - modernisering arbeidsvoorwaarden Waarborgen versus voorschriften Maatwerk mogelijk Lukt maatwerk niet, dan is er een cao-regeling Volgende cao po voor 1 juli 2015: beleidsarm, maar met bepalingen Wet werk en zekerheid 4 © Leeuwendaal

4 Belangrijkste thema’s
Beheersing werkdruk  werkdrukbeperkende maatregelen Duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers Professionalisering 4 © Leeuwendaal

5 Belangrijkste wijzigingen
Invoering 40-urige werkweek Een rooster met 41,4 werkweken 428 uur vakantieverlof (inclusief de feestdagen) Duurzaamheidsbudget voor iedereen BAPO-regeling afgeschaft Geen sprake meer van compensatieverlof 5 © Leeuwendaal

6 40-urige werkweek

7 40-urige werkweek Ingangsdatum uiterlijk 1 augustus 2015
Formele arbeidsduur per week is 40 uur Afwijken is mogelijk – indien vooraf besproken en gepland Alles naar rato – voor parttimers geldt hetzelfde als voor fulltimers Flexibele inrichting weekrooster mogelijk Werkdag ≠ lesdag Elke dag ≠ verplicht 8 uur 7 © Leeuwendaal

8 Werktijdfactor zittend personeel
Per 1 augustus 2015 omzetting in uren per week Formule, een voorbeeld: werktijdfactor (wtf) x 40 uur 0,6128 x 40 uur = 24,51 uur 0,51 x 60 minuten = 31 minuten Vanaf 1 augustus uur en 31 minuten gedurende 41,4 weken per jaar 7 © Leeuwendaal

9 Minimale arbeidsduur - overwerk - pauze
Nieuw dienstverband is minimaal 0,2 = 8 uur Incidentele vervangingen van één dag of minder: minimaal 0,125 = 5 uur Bijvoorbeeld vacature drie dagen = 0,6 en vacaturen gehele week = 1,0 Uur langer door ≠ overwerk Ouderavond ≠ overwerk Scholingsdag ≠ overwerk Opgedragen extra werk bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week = overwerk Dit compenseren tussen twee vakanties Bij elke dag langer dan 5,5 uur recht op half uur pauze tussen en uur (niets veranderd ten opzichte van huidige situatie) 8 © Leeuwendaal

10 Vakantieverlof Hoofdstuk 8B 428 uur inclusief feestdagen
Verlof medewerkers loopt niet meer gelijk met het verlof voor leerlingen Rekenen van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij met instemming van de PGMR anders wordt bepaald Verleend in de schoolvakantie De omvang van een verlofdag wordt gebaseerd op het aantal ingeroosterde uren van de dag Na overleg mag het OOP zonder lesgebonden of behandeltaken maximaal 4 uur per week verlof opnemen buiten de schoolvakanties. (Per saldo werkweek van 36 uur … en in plaats van artikel 8.5 lid 1 en 2. 9 © Leeuwendaal

11 Tegengaan werkdruk

12 Tegengaan werkdruk Oorzaken/ontstaan werkdruk
Invoering 40-urige werkweek uiterlijk 1 augustus 2015 Huidige werktijdfactor omzetten in uren en minuten per week wtf x 40 uur = werktijd in uren en minuten per week Aantal werkweken wordt 41,4 (1659 / 40) Geen compensatieverlof meer Werkweek niet altijd gelijk aan lesweek Basis- of overlegmodel 11 © Leeuwendaal

13 Inzetbaarheidsschema
Inzetbaarheid per week Werktijdfactor Max. aantal dagdelen Max. aantal dagen t/m 0,1 2 1 t/m 0,2 t/m 0,3 3 t/m 0,4 4 t/m 0,5 5 t/m 0,6 6 t/m 0,7 7 t/m 0,8 8 t/m 0,9 9 > 0,9 10 13 © Leeuwendaal

14 Duurzame inzetbaarheid artikel 8A
Geldt sinds 1 oktober 2014 Basisbudget van 40 uur (naar rato) voor alle medewerkers Limitatieve opsomming doelen, mag niet ingezet worden voor verlof - peerreview - studieverlof - coaching - oriëntatie op mobiliteit - in overleg andere doelen 3 jaar sparen mogelijk Startende leerkrachten (tm LA3/LB3) 40 uur(naar rato) extra 15 © Leeuwendaal

15 Duurzame inzetbaarheid
Nieuwe regeling oudere medewerkers Bijzonder budget voor oudere medewerkers vanaf 57 jaar: 130 uur Naast basisdoelen ook voor verlof (eigen bijdrage) Als alle 130 uur gebruikt voor verlof dan ook 40 uur voor verlof Basismodel: herkenbaar opnemen en verhouding lesuren/niet-lesuren. Overlegmodel, in overleg Ziekte Wijzigen per schooljaar Spaarmogelijkheid (art. 8A.8) Start op 1e van de maand volgend op verjaardag 16 © Leeuwendaal

16 Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers
Overgangsregeling 56 jaar en 57 jaar en ouder op 30/9/ uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage) (Alvast) budget 130 uur voor oudere medewerkers (eigen bijdrage) 40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage) Inzetbaar op verlof Als minder dan 340 uur dan keuze tussen gebruik overgangsrecht en nieuwe regeling Voor de uren nieuwe regeling: vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%) 56-jarigen: tot hij 57 is, dan overgangsrecht 57 jaar en ouder 57 jaar en ouder: tot aow 19 © Leeuwendaal

17 Duurzame inzetbaarheid - overgangsregeling
Overgangsregeling jarigen die op 30 september 2014 gebruik maakten van bapo-regeling 130 uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage) 40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage) Inzetbaar op verlof Als minder dan 170 gebruikt worden dan vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%) Zodra werknemer 57 is, geldt bijzonder budget oudere werknemers 17 © Leeuwendaal

18 Schoolweken leerlingen en werkweken medewerkers
Rooster leerlingen ≠ werkweken medewerkers Wijziging Wet schooltijden: gelijke lestijden voor alle leerlingen = 940 uur Ook scholen met 1000u bb en 840u ob, continurooster of vijf gelijke dagen (afspraak pauze!) Aantal lesgevende uren per week varieert tussen 24 en 26 uur Lesrooster 940 uur en 25 lesuren per week: aantal effectieve schoolweken = 940 / 25 = 37,6 Lesrooster 1000 uren en 25,75 lesuren per week: aantal effectieve schoolweken = 1000 / 25,75 = 38,8 Invoering 40-urige werkweek: voor de medewerkers tussen 2,5 en 4 lesvrije werkweken 15 © Leeuwendaal

19 Basis- of overlegmodel

20 Basismodel PMR instemmingsrecht bij toepassing
Maximale lessentaak blijft 930 u 10% deskundigheidsbevordering vervalt Gemiddeld 2 uur per week voor individuele professionalisering Directeur en team maken afspraken over overige werkzaamheden Alle werkzaamheden uitvoeren binnen 41,4 uur PT: voor zomervakantie bespreekt directeur met medewerker inzet op welke werkdagen FT: voor zomervakantie bespreekt directeur met medewerker inroostering les- en werktijden Geen compensatieverlof: meer dan 930 lesuren ingeroosterd  tussen twee schoolvakanties minder lesuren inplannen. Wel overige taken! Ook OOP met les- en behandeltaken Afspraken over uitvoering totaal aan overige werkzaamheden, incl. vakleraren en OOP PMR instemmingsrecht bij toepassing (= invulling) basismodel PMR instemmingsrecht bij toepassing

21 Overlegmodel Geen maximale lessentaak  opslagfactor
Opslagfactor: 35 – 45% berekend over lessentaak  lesgebonden taken 10% deskundigheidsbevordering vervalt  2 uur per week Directeur en team maken afspraken over uitvoering overige werkzaamheden Geen compensatieverlof Helft + 1 personeel moet akkoord gaan Keuze overlegmodel voor gehele stichting, PGMR heeft instemmingsrecht Voor zomervakantie overleg directeur en medewerker over taken, werkdagen, lesdagen en individuele opslagfactor

22 Werktijdenregeling

23 Inzet medewerkers In principe plaatsgebonden
Aanwezigheidsrooster voor alle medewerkers Daarnaast individueel rooster: welke werkdagen - lesdagen - vaste vergaderdagen - studiedagen - lesvrije werkdagen - ouderavonden - eventueel ook van hoe laat voor aanvang les op school en tot hoe laat na afloop lessen

24 Professionalisering

25 Professionalisering algemeen
Professionele ontwikkeling Individuele professionele ontwikkeling Opgedragen scholing Teamscholing Introductie en begeleiding startende leraar Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid Professionalisering directielid en Schoolleidersregister PO 10% deskundigheidsbevordering vervalt 22 © Leeuwendaal

26 Budget De werkgever stelt op schoolniveau een budget ter hoogte van € 500,- per fte (dus niet per individu) beschikbaar voor individuele professionalisering Gesprekken vooraf over verdeling van de middelen Verantwoording achteraf aan de PMR over de besteding. Bij onderuitputting plan van aanpak voor de besteding (dit hoeft geen scholing te zijn) 23 © Leeuwendaal

27 Collectieve professionalisering
Teamscholing Onderwijsinhoudelijke bijeenkomsten Algemene studiedagen Werkbesprekingen i.v.m. schoolontwikkeling Keuzeproces, invoering en implementatie nieuwe methode 24 © Leeuwendaal

28 Professionalisering individueel
Individuele professionalisering 2 uur per werkweek (naast de lessentaak) Eigen keuze van medewerker, gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen Eigen keuze wanneer de beschikbare uren worden ingezet Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus 24 © Leeuwendaal

29 Individueel: voorbeelden
Collegiale consultatie Wederzijds klassenbezoek Intervisie Cursus of training Opleiding (gerelateerd aan beroep) Externe advisering Het krijgen van coaching en begeleiding Lezen van vakliteratuur 24 © Leeuwendaal

30 Opgedragen scholing De werkgever kan verplichte scholing opdragen aan de medewerker Dit kan teamscholing zijn of individuele scholing De werkgever maakt hiervoor ruimte binnen het jaarrooster van de medewerker Dit valt niet binnen de eigen individuele scholing, tenzij de medewerker daarmee instemt 25 © Leeuwendaal

31 Startende leerkracht 40 uur extra duurzame inzetbaarheid (tot en met LA3/LB3) Coaching en begeleiding door niet-schoolleider Objectief les-observatie-instrument Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal 26 © Leeuwendaal

32 Professionalisering directie
De € 2000,- per directielid is een individueel budget. Dit staat los van het andere budget voor scholing Als het budget niet opgaat, dan gaat het naar het algemene scholingsbudget Inschrijven in Schoolleidersregister verplicht Registreren als registerdirecteur uiterlijk 1 januari Niet geregistreerd is ontslaggrond Na registratie binnen 4 jaar herregistreren 27 © Leeuwendaal

33 Kantoor Rijswijk Laan van Beens 1 2289 DH RIJSWIJK ZH Kantoor Woerden De Bleek 10 3447 GV Woerden T F


Download ppt "CAO-PO Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray"

Verwante presentaties


Ads door Google