De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAO-PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray Yvonne Raaijmakers Leeuwendaal Onderwijs Carine Hulscher-Slot 017756.002.01 | © Leeuwendaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAO-PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray Yvonne Raaijmakers Leeuwendaal Onderwijs Carine Hulscher-Slot 017756.002.01 | © Leeuwendaal."— Transcript van de presentatie:

1 CAO-PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray Yvonne Raaijmakers Leeuwendaal Onderwijs Carine Hulscher-Slot 017756.002.01 | © Leeuwendaal Onderwijs | 14 april 2015

2 Een nieuwe CAO

3 CAO primair onderwijs 2014-2015  Modernisering cao - cao po: voor het eerst een cao met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden - modernisering arbeidsvoorwaarden  Waarborgen versus voorschriften  Maatwerk mogelijk  Lukt maatwerk niet, dan is er een cao-regeling  Volgende cao po voor 1 juli 2015: beleidsarm, maar met bepalingen Wet werk en zekerheid 4 © Leeuwendaal

4 Belangrijkste thema’s  Beheersing werkdruk  werkdrukbeperkende maatregelen  Duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers  Professionalisering 4 © Leeuwendaal

5 Belangrijkste wijzigingen  Invoering 40-urige werkweek  Een rooster met 41,4 werkweken  428 uur vakantieverlof (inclusief de feestdagen)  Duurzaamheidsbudget voor iedereen  BAPO-regeling afgeschaft  Geen sprake meer van compensatieverlof 5 © Leeuwendaal

6 40-urige werkweek

7  Ingangsdatum uiterlijk 1 augustus 2015  Formele arbeidsduur per week is 40 uur  Afwijken is mogelijk – indien vooraf besproken en gepland  Alles naar rato – voor parttimers geldt hetzelfde als voor fulltimers  Flexibele inrichting weekrooster mogelijk  Werkdag ≠ lesdag  Elke dag ≠ verplicht 8 uur 7 © Leeuwendaal

8 Werktijdfactor zittend personeel  Per 1 augustus 2015 omzetting in uren per week  Formule, een voorbeeld: werktijdfactor (wtf) x 40 uur 0,6128 x 40 uur = 24,51 uur 0,51 x 60 minuten = 31 minuten Vanaf 1 augustus 2015 24 uur en 31 minuten gedurende 41,4 weken per jaar 7 © Leeuwendaal

9 Minimale arbeidsduur - overwerk - pauze  Nieuw dienstverband is minimaal 0,2 = 8 uur  Incidentele vervangingen van één dag of minder: minimaal 0,125 = 5 uur  Bijvoorbeeld vacature drie dagen = 0,6 en vacaturen gehele week = 1,0  Uur langer door ≠ overwerk  Ouderavond ≠ overwerk  Scholingsdag ≠ overwerk  Opgedragen extra werk bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week = overwerk  Dit compenseren tussen twee vakanties  Bij elke dag langer dan 5,5 uur recht op half uur pauze tussen 10.00 en 14.00 uur (niets veranderd ten opzichte van huidige situatie) 8 © Leeuwendaal

10 Vakantieverlof  Hoofdstuk 8B  428 uur inclusief feestdagen  Verlof medewerkers loopt niet meer gelijk met het verlof voor leerlingen  Rekenen van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij met instemming van de PGMR anders wordt bepaald  Verleend in de schoolvakantie  De omvang van een verlofdag wordt gebaseerd op het aantal ingeroosterde uren van de dag  Na overleg mag het OOP zonder lesgebonden of behandeltaken maximaal 4 uur per week verlof opnemen buiten de schoolvakanties. (Per saldo werkweek van 36 uur … en in plaats van artikel 8.5 lid 1 en 2. 9 © Leeuwendaal

11 Tegengaan werkdruk

12 Oorzaken/ontstaan werkdruk  Invoering 40-urige werkweek uiterlijk 1 augustus 2015  Huidige werktijdfactor omzetten in uren en minuten per week wtf x 40 uur = werktijd in uren en minuten per week  Aantal werkweken wordt 41,4 (1659 / 40)  Geen compensatieverlof meer  Werkweek niet altijd gelijk aan lesweek  Basis- of overlegmodel 11 © Leeuwendaal

13 Inzetbaarheidsschema Inzetbaarheid per week WerktijdfactorMax. aantal dagdelenMax. aantal dagen t/m 0,121 t/m 0,222 t/m 0,333 t/m 0,443 t/m 0,553 t/m 0,664 t/m 0,774 t/m 0,885 t/m 0,995 > 0,9105 13 © Leeuwendaal

14 Duurzame inzetbaarheid artikel 8A  Geldt sinds 1 oktober 2014  Basisbudget van 40 uur (naar rato) voor alle medewerkers  Limitatieve opsomming doelen, mag niet ingezet worden voor verlof - peerreview - studieverlof - coaching - oriëntatie op mobiliteit - in overleg andere doelen  3 jaar sparen mogelijk  Startende leerkrachten (tm LA3/LB3) 40 uur(naar rato) extra 15 © Leeuwendaal

15 Duurzame inzetbaarheid  Nieuwe regeling oudere medewerkers  Bijzonder budget voor oudere medewerkers vanaf 57 jaar: 130 uur  Naast basisdoelen ook voor verlof (eigen bijdrage)  Als alle 130 uur gebruikt voor verlof dan ook 40 uur voor verlof  Basismodel: herkenbaar opnemen en verhouding lesuren/niet-lesuren. Overlegmodel, in overleg  Ziekte  Wijzigen per schooljaar  Spaarmogelijkheid (art. 8A.8)  Start op 1 e van de maand volgend op verjaardag 16 © Leeuwendaal

16 Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers Overgangsregeling 56 jaar en 57 jaar en ouder op 30/9/2014 170 uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage)  (Alvast) budget 130 uur voor oudere medewerkers (eigen bijdrage)  40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage)  Inzetbaar op verlof  Als minder dan 340 uur dan keuze tussen gebruik overgangsrecht en nieuwe regeling  Voor de uren nieuwe regeling: vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%)  56-jarigen: tot hij 57 is, dan overgangsrecht 57 jaar en ouder  57 jaar en ouder: tot aow 19 © Leeuwendaal

17 Duurzame inzetbaarheid - overgangsregeling Overgangsregeling 52-55 jarigen die op 30 september 2014 gebruik maakten van bapo-regeling  130 uur per jaar overgangsrecht (eigen bijdrage)  40 uur basisbudget (geen eigen bijdrage)  Inzetbaar op verlof  Als minder dan 170 gebruikt worden dan vaste verhouding tussen gebruik overgangsrecht en basisbudget (130:40, oftewel 23,5% en 76,5%)  Zodra werknemer 57 is, geldt bijzonder budget oudere werknemers 17 © Leeuwendaal

18 Schoolweken leerlingen en werkweken medewerkers  Rooster leerlingen ≠ werkweken medewerkers  Wijziging Wet schooltijden: gelijke lestijden voor alle leerlingen = 940 uur  Ook scholen met 1000u bb en 840u ob, continurooster of vijf gelijke dagen (afspraak pauze!)  Aantal lesgevende uren per week varieert tussen 24 en 26 uur  Lesrooster 940 uur en 25 lesuren per week: aantal effectieve schoolweken = 940 / 25 = 37,6 Lesrooster 1000 uren en 25,75 lesuren per week: aantal effectieve schoolweken = 1000 / 25,75 = 38,8  Invoering 40-urige werkweek: voor de medewerkers tussen 2,5 en 4 lesvrije werkweken 15 © Leeuwendaal

19 Basis- of overlegmodel

20 Basismodel  Maximale lessentaak blijft 930 u  10% deskundigheidsbevordering vervalt  Gemiddeld 2 uur per week voor individuele professionalisering  Directeur en team maken afspraken over overige werkzaamheden  Alle werkzaamheden uitvoeren binnen 41,4 uur  PT: voor zomervakantie bespreekt directeur met medewerker inzet op welke werkdagen  FT: voor zomervakantie bespreekt directeur met medewerker inroostering les- en werktijden  Geen compensatieverlof: meer dan 930 lesuren ingeroosterd  tussen twee schoolvakanties minder lesuren inplannen. Wel overige taken!  Ook OOP met les- en behandeltaken  Afspraken over uitvoering totaal aan overige werkzaamheden, incl. vakleraren en OOP  PMR instemmingsrecht bij toepassing (= invulling) basismodel  PMR instemmingsrecht bij toepassing

21 Overlegmodel  Geen maximale lessentaak  opslagfactor  Opslagfactor: 35 – 45% berekend over lessentaak  lesgebonden taken  10% deskundigheidsbevordering vervalt  2 uur per week  Directeur en team maken afspraken over uitvoering overige werkzaamheden  Geen compensatieverlof  Helft + 1 personeel moet akkoord gaan  Keuze overlegmodel voor gehele stichting, PGMR heeft instemmingsrecht  Voor zomervakantie overleg directeur en medewerker over taken, werkdagen, lesdagen en individuele opslagfactor

22 Werktijdenregeling

23 Inzet medewerkers  In principe plaatsgebonden  Aanwezigheidsrooster voor alle medewerkers  Daarnaast individueel rooster: welke werkdagen - lesdagen - vaste vergaderdagen - studiedagen - lesvrije werkdagen - ouderavonden - eventueel ook van hoe laat voor aanvang les op school en tot hoe laat na afloop lessen

24 Professionalisering

25 Professionalisering algemeen  Professionele ontwikkeling  Individuele professionele ontwikkeling  Opgedragen scholing  Teamscholing  Introductie en begeleiding startende leraar  Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid  Professionalisering directielid en Schoolleidersregister PO  10% deskundigheidsbevordering vervalt 22 © Leeuwendaal

26 Budget  De werkgever stelt op schoolniveau een budget ter hoogte van € 500,- per fte (dus niet per individu) beschikbaar voor individuele professionalisering  Gesprekken vooraf over verdeling van de middelen  Verantwoording achteraf aan de PMR over de besteding.  Bij onderuitputting plan van aanpak voor de besteding (dit hoeft geen scholing te zijn) 23 © Leeuwendaal

27 Collectieve professionalisering  Teamscholing  Onderwijsinhoudelijke bijeenkomsten  Algemene studiedagen  Werkbesprekingen i.v.m. schoolontwikkeling  Keuzeproces, invoering en implementatie nieuwe methode 24 © Leeuwendaal

28 Professionalisering individueel  Individuele professionalisering  2 uur per werkweek (naast de lessentaak)  Eigen keuze van medewerker, gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen  Eigen keuze wanneer de beschikbare uren worden ingezet  Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan  Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus 24 © Leeuwendaal

29 Individueel: voorbeelden  Collegiale consultatie  Wederzijds klassenbezoek  Intervisie  Cursus of training  Opleiding (gerelateerd aan beroep)  Externe advisering  Het krijgen van coaching en begeleiding  Lezen van vakliteratuur 24 © Leeuwendaal

30 Opgedragen scholing  De werkgever kan verplichte scholing opdragen aan de medewerker  Dit kan teamscholing zijn of individuele scholing  De werkgever maakt hiervoor ruimte binnen het jaarrooster van de medewerker  Dit valt niet binnen de eigen individuele scholing, tenzij de medewerker daarmee instemt 25 © Leeuwendaal

31 Startende leerkracht  40 uur extra duurzame inzetbaarheid (tot en met LA3/LB3)  Coaching en begeleiding door niet-schoolleider  Objectief les-observatie-instrument  Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal 26 © Leeuwendaal

32 Professionalisering directie  De € 2000,- per directielid is een individueel budget. Dit staat los van het andere budget voor scholing  Als het budget niet opgaat, dan gaat het naar het algemene scholingsbudget  Inschrijven in Schoolleidersregister verplicht  Registreren als registerdirecteur uiterlijk 1 januari 2018. Niet geregistreerd is ontslaggrond  Na registratie binnen 4 jaar herregistreren 27 © Leeuwendaal

33 Kantoor Rijswijk Laan van Beens 1 2289 DH RIJSWIJK ZH Kantoor Woerden De Bleek 10 3447 GV Woerden T 070 414 27 00 F 070 414 26 00 info@leeuwendaal.nl www.leeuwendaal.nl


Download ppt "CAO-PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst schoolteams SPO Venray Yvonne Raaijmakers Leeuwendaal Onderwijs Carine Hulscher-Slot 017756.002.01 | © Leeuwendaal."

Verwante presentaties


Ads door Google