De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gespreksthema's CAO-BVE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gespreksthema's CAO-BVE"— Transcript van de presentatie:

1 Gespreksthema's CAO-BVE
Inbreng bij cao-overleg 5 november 2013 Gespreksthema's CAO-BVE Algemene Onderwijsbond Abvakabo FNV CNV Onderwijs FvOv

2 Te bespreken thema's Werkdruk, werkverdeling, zeggenschap, medezeggenschap Professie, zeggenschap, teamontwikkeling, scholing Werkzekerheid, vaste banen Duurzame inzetbaarheid Salaris

3 Werkdruk en Zeggenschap
Aanscherpen OR-bevoegdheden: allocatie middelen (vaststelling % middelen voor het primair proces en afspraken hoe daar te geraken) formatiebeleid (verhouding OP: andere functies primair proces: overige functies + strategisch plan) taakbelastingsbeleid (verhouding tussen primaire onderwijstaak, voor- en nawerk, coaching en begeleiding studenten, ontwerpen-uitvoeren-evalueren-bijstellen onderwijsprogramma's, professionalisering) vaststellen onderwijsteams inzet in meerdere teams Nadere inkadering professionele ruimte: voorafgaand aan de werkverdeling dient het onderwijsprogramma voor het team vastgesteld te zijn Voor de berekening van het beschikbare teambudget in tijd voor de realisatie van het onderwijsprogramma, is per leraar/fte 700 uur per jaar het uitgangspunt Aandacht voor werkverdeling van medewerkers in de VO-afdelingen van ROC's en AOC's

4 Werkverdeling Team In de huidige procedure werkverdeling dient de rol van het overleg binnen het team op basis van een begroting van taken en middelen te worden benadrukt. In de begroting ligt het aantal uren dat per jaar besteed kan worden aan directe uitvoerende onderwijstaken vast. De “terugvaloptie” wordt herzien en krijgt een plaats in het overleg tussen CvB en de OR, in die zin dat daar wordt vastgesteld binnen welk kader de leidinggevende taken kan toewijzen bij het ontbreken van instemming met de werkverdeling. Met de OR wordt binnen de 1200 uur een percentage, eventueel gedifferentieerd naar opleiding, afgesproken voor het totaal van: Voorbereiding en nazorg Coaching en begeleiding van studenten Begeleiding BPV Het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het onderwijsprogramma vindt plaats buiten de uur Professionalisering is een apart onderdeel van de jaartaak

5 Professionalisering Binnen de jaartaak van 1659 uur heeft de individuele werknemer, werkzaam in de uitvoering van het primair proces, 59 uur voor het bijhouden van het vak. De leraar vult deze ruimte zelf in met deskundigheidsbevordering en kan deze verantwoorden Voor andere functionarissen met uitvoerend werk in het primair proces wordt in overleg tussen medewerker en werkgever een plan voor deskundigheidsbevordering opgesteld Voor alle functionarissen die zich dienen te registreren of geregistreerd dienen te blijven is 24 uur per jaar beschikbaar in de jaartaak Voor de resterende 83 uur per fte leraren en instructeurs wordt, op basis van de in het overleg van het onderwijsteam vastgestelde en geformuleerde scholingsdoelen, een teamplan opgesteld

6 Vaste banen In de werkingssfeer van de cao wordt opgenomen dat bve-instellingen geen rechtspersonen in stand houden die personeel voor de uitvoering van publiek bekostigde onderwijstaken uitlenen aan de eigen of een andere bve-instelling Voor de verhoging van de onderwijskwaliteit en de verlaging van de werkdruk van de vaste kern in een team, dient de regel te zijn dat bij voldoende functioneren een vast dienstverband wordt overeengekomen wanneer er sprake is van structurele publiek bekostigde onderwijsactiviteiten Het gesprek over aanpassing BWR wordt niet in deze cao gevoerd, maar in het kader van het nieuwe ontslagstelsel dat per 1 juli 2015 wordt ingevoerd

7 Duurzame Inzetbaarheid
De keuze voor een seniorenregeling in herkenbare dagdelen moet mogelijk blijven De beheersbaarheid van de kosten kan op de volgende punten worden beïnvloed: Wijziging referte-eis van 5 jaar diensttijd Verhoging van de eigen bijdrage Doorwerking van de eigen bijdrage in vakantiegeld, eju, toelagen Uitgangspunt is herbezetting door jongeren (jong voor oud) Voor de huidige bapo-gerechtigden wordt een overgangsregeling afgesproken De werkgever ontwikkelt met de OR een duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat tevens een aantrekkelijk alternatief biedt naast een herziene seniorenregeling

8 Inkomen De verbeteringen in de salarislijnen en de toelage voortkomend uit het Aktieplan Leerkracht blijven ongewijzigd. Door de gehanteerde nullijn van de afgelopen jaren is de koopkracht van medewerkers teruglopen Er dient voor alle medewerkers een verbetering in het salaris plaats te vinden, waarbij voor de hoogte van de salarismaatregel de economische omstandigheden worden meegewogen

9 Naast deze thema's het 'vertalen' van verouderde ambtelijke regels in begrijpelijker cao-teksten; het herschrijven van artikelen die achterhaald zijn door nieuwe wetgeving en regelingen; het herschrijven van teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. opnemen van het loonbegrip en berekeningswijzen


Download ppt "Gespreksthema's CAO-BVE"

Verwante presentaties


Ads door Google