De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst CAO PO OOP dag Ede 19 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst CAO PO OOP dag Ede 19 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst CAO PO OOP dag Ede 19 november 2013

2 Even voorstellen Stella Willebrands Beleidsmedewerker CNV Onderwijs en landelijk onderhandelaar CAO PO Hebt u vragen of wilt u iets melden, mail me gerust: 2

3 Wat is een CAO? Collectieve Arbeids Overeenkomst Een afspraak tussen werkgeversorganisatie(s) en vakbonden over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in een bepaalde sector of bepaald bedrijf over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 3

4 CAO Primair Onderwijs 2013 In de CAO PO 2013 staan alleen (nog) maar de secundaire arbeidsvoorwaarden, waarover we overleg voeren met de PO-Raad. Over de primaire arbeidsvoorwaarden was altijd overleg met de minister van OCW. Decentralisatie: per 31 december 2013, daarna met PO-raad ook overleg over primaire arbeidsvoorwaarden.

5 Welke arbeidsvoorwaarden?
Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: de hoogte van het salaris (loonontwikkeling) bovenwettelijke afspraken over ziekte en arbeidsongeschiktheid bovenwettelijke afspraken over werkloosheid Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: reiskostenregeling (woning-werk, verhuiskosten) verlof (vakantie, ouderschap, bapo) benoeming (vast, tijdelijk)

6 Uitwerking in de CAO PO formatiebeleid
taakbeleid (normjaartaak, lesgevende taken) functies; de verschillende functies en het niveau daarvan liggen vast in functieboek: normfuncties functies op basis van functiewaardering (fuwa-po) en met inachtneming van de afspraken over de functiemix benoeming

7 Uitwerking in de CAO PO salarisbepalingen (vaststelling van salaris en salaristabel) vergoedingen en toelagen scholing en professionele ontwikkeling orde- en disciplinaire maatregelen werkgelegenheid- en ontslagbeleid

8 De CAO PO 2013 De CAO PO 2013 geldt vanaf 1 januari 2013 en loopt door tot het moment van overeenstemming over de nieuwe cao-po 2014. De CAO PO 2013 is een technisch aangepaste cao, waarin aanpassingen op basis van wet- en regelgeving zijn opgenomen en teksten zijn gewijzigd waar dat tot meer duidelijkheid leidt.

9 Wensen nieuwe CAO PO 2014 de wensen zijn:
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden goed leesbare CAO vereenvoudiging en vermindering aan tekst eigentijdse arbeidsvoorwaarden

10 Op naar de CAO PO 2014 CNV Onderwijs samen met andere bonden én PO-Raad gezamenlijk leden horen extern bureau (De 7 zebra’s) begeleidt traject bijeenkomsten met leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders die hebben gebrainstormd over kansen en vernieuwingen voor de nieuwe cao samengevat in 4 ‘bouwstenen’; onderwijskundig leiderschap, werkdruk, duurzame inzetbaarheid, verantwoordelijkheden laag in de organisatie via site onder ‘knop’ arbeidsvoorwaarden meer informatie hierover

11 Op naar de CAO PO 2014 Inzet CNV Onderwijs:
nullijn van tafel, minimaal inflatiecorrectie werkdruk en regeldruk moet naar beneden professionaliteit door richten op kerntaken en krijgen van zeggenschap over vormgeving en invulling onderwijs, de ‘professionele ruimte’, als ook door onderhouden van vakbekwaamheid professionele schoolleider

12 Op naar de CAO PO 2014 (vervolg op inzet CNV Onderwijs)
de arbeidsmarkt po zit op slot, voorkomen dat jong talent verloren gaat die na 2017 hard nodig is werkgelegenheidsbeleid FUWA-po voor alle functies voorkomen van oneigenlijke contractvormen normjaartaak handhaven of terug naar weektaak?

13 Op naar de CAO PO 2014 (vervolg op inzet CNV Onderwijs)
loopbaanbewust personeelsbeleid; elke levensfase passende werkdruk, opbouwregeling jongeren en afbouwregeling ouderen met een herkenbare seniorenregeling Seniorenregeling alleen met een correcte overgangsregeling keuzemogelijkheid voor werknemers vrije tijd blijft onderdeel van de keuzes het geld blijft beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden ……………………. en nog veel meer……..

14 De OOP-functie in de CAO
Wat is mijn functie en wat moet ik doen uw functie staat op uw akte van benoeming/ aanstelling in de functiebeschrijving staan de taken die uw werkgever u kan opdragen de functiebeschrijving vindt u in het functieboek Bij aanvang van uw dienstverband moet u de akte van benoeming/ aanstelling én de functiebeschrijving ontvangen

15 De functiebeschrijving
De functiebeschrijving bevat een opsomming van samenhangende: taken activiteiten bevoegdheden verantwoordelijkheden die kunnen worden opgedragen. Daarop is de (maximum) salarisschaal gebaseerd

16 Zijn er grenzen aan mijn inzetbaarheid?
Grenzen aan de inzetbaarheid worden gevormd door: De functie waarin u bent benoemd Uw betrekkingsomvang

17 Inzetbaarheid mét …. OOP met lesgebonden en/of behandeltaken:
normjaartaak 1659 uur (deeltijd naar rato) 10% deskundigheidsbevordering maximaal 930 uur lesgebonden en/of behandeltaken vakantieregeling zelfde als onderwijsgevenden (artikel 8.2)

18 Inzetbaarheid zonder …
OOP zonder lesgebonden en/of behandeltaken: normjaartaak 1659 uur (deeltijd naar rato) werkgever maakt schriftelijk afspraken over de te vervullen taken en de individuele scholingsuren (artikel 2.1 lid 5) vakantieregeling afwijkend in artikel 8.5 (bij voorkeur in schoolvakanties verleend)

19 Speciale afspraken voor OOP in de CAO-PO
Voor maximum salarisschaal 9: bindingstoelage (artikel 6.14) Voor maximum salarisschalen 1 tot en met 8: eindejaarsuitkering OOP (artikel 6.33) Arbeidstijdverkorting voor 60-jarigen en ouder (artikel 6.35) Toelage onregelmatige diensten (artikel 6.36) Overwerkvergoeding (artikel 6.38)

20 CNV Onderwijs, partner in de school
Goede adviezen en hulp: of (030) Gratis rechtshulp (extra: beperkte rechtshulp in de privésfeer)  Jaarlijks vernieuwde Rechtspositiegids (digitaal via site)  Aantrekkelijke kortingen op verzekeringen Interessante trainingen en cursussen: of (030)   Voor MR-advies een MR-Partnerschap: (030) Gratis brochures en folders over belangrijke onderwerpen  Invullen Inkomstenbelasting? Schakel onze gratis belastinghulp in Iedere twee weken Schooljournaal en Bondsbytes Kijk verder op: en maak ook uw collega’s lid van CNV Onderwijs


Download ppt "Bijeenkomst CAO PO OOP dag Ede 19 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google