De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelaars akkoord CAO VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelaars akkoord CAO VO"— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelaars akkoord CAO VO 2014 - 2015
22 april 2014 Welkom

2 Context Complexe onderhandelingen vanwege: Nationaal onderwijsakkoord
Sector akkoord Sociaal akkoord Langdurige periode van de nullijn Alle gemaakte afspraken zijn naar rato

3 Loonparagraaf 1,2% loonsverhoging per 1-8-2014
x% - 1,2% loonsverhoging per x% = de door het Kabinet geboden loonruimte in 2015 Indien in 2015 de pensioenpremie omlaag gaat, wordt overleg gevoerd over de vrijval van middelen

4 Aannemen en behoud jonge docenten
Aannemen of behoud Financiering komt uit NOA Startende docenten 20% lesreductie in eerste jaar en 10% in tweede jaar Beschikbaar budget € 69,85 x aantal ll Verantwoording aan P(G)MR in formatieplan

5 Tegengaan sprokkelbanen
Starters Dienstverband voor tenminste 0,5 fte Afwijken mogelijk bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang Doel: Aantrekkelijkheid sector vergroten

6 Werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
Verplichting vanuit Sociaal Akkoord ‘Vrijwillige’ fase: verantwoordelijkheid bij sector 315 fte uiterlijk 31 december 2015 Zo niet dan Quotumwet Detacheringsconstructie nog ter discussie Artikel 10.2 cao m.b.t. wajongers wordt uitgebouwd

7 Werkdruk onderzoek Al veel onderzoek, daarom:
Een desk onderzoek van de bevindingen in eerdere onderzoeken, daarbij dient te worden aangegeven welke onderzoeken nog relevant zijn Het maken van een overzicht van oplossingen die worden aangedragen Het doen van nieuwe aanbevelingen Partijen zullen de aanbevelingen toetsen en - indien nodig en mogelijk - omzetten in cao-afspraken.

8 Invoering nieuwe wet op de Onderwijstijd
Onderwijsplanning in overleg (P)MR Transitieplan Bij vrijval van middelen wordt bepaald hoe deze besteed kunnen worden aan werkdruk/werkgelegenheid beïnvloedende maatregelen als: - werkgelegenheidsbehoud - vermindering lessen - kleinere klassen

9 Spreiding lesweken 37,8 beschikbare onderwijsweken
School bepaalt hoeveelheid lesweken Alleen indien sprake is van 37,8 lesweken én het taakbeleid van de school uitgaat van 750 klokuren, kan sprake zijn van 23,8 lessen per week (van 50 minuten)

10 Levensfasebewust personeelsbeleid structurele regeling
Jaarlijks 50 uur voor iedere werknemer Bestedingsdoelen: Werkdruk verminderende maatregelen Verlof Bijdrage kinderopvang Aanvulling pensioen OOP t/m schaal 8 ook uitbetaling mogelijk

11 Levensfasebewust personeelsbeleid vanaf 57 jaar
Vanaf 57 jaar aanvullend budget: Van 120 uur tegen eigen bijdrage van 50%, mogelijkheid samenvoegen tot 170 uur Van nog eens 170 uur tegen eigen bijdrage van 100%, mogelijkheid samenvoegen tot 340 uur

12 Levensfasebewust personeelsbeleid vanaf 57 jaar
170 uur extra tegen eigen bijdrage van 100% Pensioen bijdrage als of geen verlof is ( ) = 340 uur verlaging lestaak met 6 lesuren Jaarlijks 170 uur sparen mogelijk Maximaal 340 uur opnemen Niet opgenomen verlof gaat verloren 120 uur tegen eigen bijdrage van 50% (40%) eigen bijdrage Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken alsof geen verlof (50+120) =170 uur => verlaging lestaak met drie lessen Aantal in te roosteren dagen max 4 Max 10 dagdelen bestemd voor niet-lesgevende taken 50 uur

13 Levensfasebewust personeelsbeleid overgangsregeling
Overgangsrecht van maximaal 5 jaar Kleine BAPO eigen bijdrage 35%, loopt over in reguliere regeling Grote BAPO eigen bijdrage 42,5% OOP eigen bijdrage 10%-punt minder Aanvullend verlof voor werknemers van 56 jaar en ouder na de periode van vijf jaar

14 Professionalisering Minimaal 10% van de personele lumpsum per jaar
Basisrecht Docent 83 uur en 600 euro OOP 40 uur en 500 euro

15 Loopbaanonderzoek OOP
Gericht op werknemers in schaal 4 t/m 8 Beoogde resultaten: goede voorbeelden van loopbanen voor OOP-functies behoefte van scholen aan ondersteuning van het onderwijs nu en in de toekomst mogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies op te nemen in fuwa-VO

16 Entreerecht Uitleg structurele formatie: formatie niet zijnde projectformatie of kortdurende vervanging minder dan een jaar. Recht loopt af op 31 juli 2015 Uitzondering: docenten die voor augustus 2014 zijn gestart met een masteropleiding  31 juli 2017

17 Vakantieregeling In de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd in vijf dagen verlof met behoud van bezoldiging.

18 Naleving cao Partijen zijn van mening dat de afspraken in de cao moeten worden nageleefd en voegen daartoe een nalevingsparagraaf toe aan de cao.

19 Discussie Vragen


Download ppt "Onderhandelaars akkoord CAO VO"

Verwante presentaties


Ads door Google