De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Harmonisatieplannen kabinet Brief 13 juli 2007 ‘Samen spelen, samen leren’ Uitwerking Coalitieakkoord: Het realiseren van een sluitend systeem voor kinderopvang voor 0 – 4 jarigen, waarbinnen taalachterstanden bij kinderen vroegtijdig kunnen worden onderkend en aangepakt.

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief 23 mei 2008: ‘Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie’ (OKE) Hoofdlijnen harmonisatie voorschoolse voorzieningen kinderen 0 – 4 jaar Streven: Voor alle kinderen kwalitatief goede opvang in peuterspeelzalen en kinderopvang, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot. Voor alle kinderen die het nodig hebben is er VVE aanbod

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke regierol Jeugdbeleid en onderwijsachterstandenbeleid Lokaal op orde brengen vve aanbod Bevorderen toeleiding kinderen naar vve Spreiding vve om segregatie tegen te gaan

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuursakkoord Rijk – Gemeenten juni 2007 Goed onderwijs voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van het huidige kabinet. Het draagt bij aan de economieversterking, maar ook aan de sociale samenhang. Het kabinet investeert daarom fors in de verdere kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Convenant VVE april 2008 VNG stimuleert gemeenten dat: Alle doelgroepkinderen VVE (voorschoolse educatie) krijgen Per 1-8-2011 voor alle doelgroepkinderen aanbod VVE Wegnemen financiële drempels doelgroep Gebruik effectieve VVE programma’s

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeenten blijven voldoende middelen inzetten voor toegankelijkheid en waarborgen kwaliteit peuterspeelzalen

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiële middelen Uitbreiding vve aanbod, oplopend tot 43,5 miljoen in 2011 Eigen middelen gemeenten 56,5 miljoen Financiële toegankelijkheid peuterspeelzalen doelgroepkinderen, Rijk 20 miljoen vanaf 2009, gemeenten zetten vrijvallende middelen in

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eén wettelijk kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk Leidster – kindratio peuterwerk gelijk aan kinderopvang (1 op 8) –Rijk: 30 miljoen in Gemeentefonds vanaf 2010 Amibitieniveau peuterspeelzalen van 0 naar 1 voor wat betreft beroepskrachten –Rijk: structureel 5 miljoen vanaf 2010 Minimumeisen voor kwaliteit veiligheid en gezondheid, VOG, pedagogisch plan

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stimuleren harmonisatie Initiatieven voor samenwerking peuterspeelzalen – kinderopvang 6,25 miljoen Ondersteuningstraject voor gemeenten bij harmoniseren voorschoolse voorzieningen VNG maakt harmonisatiemodellen voor lokaal maatwerk Gemeenten bepalen aard en tempo

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lokaal educatieve agenda Jaarlijks (verplicht) overleg met scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en JGZ Gezamenlijke lokale visie Gezamenlijke afspraken Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ondersteuningstraject VNG in voorbereiding Ontwikkeling harmonisatie van onderop Toekomstvisieontwikkeling lokale hoogwaardige pedagogische voorzieningen voor 0 – 4 jaar of 0 – 12 jaar : expertmeetings Regionale workshops Handreiking, inclusief modellen voor lokale harmonisatie voorzieningen Modelverordening kwaliteit peuterspeelzalen Ambtelijke klankbordgroep

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afstemming CJG Integrale visie op lokaal jeugdbeleid Integrale aanpak risico’s voor ontwikkeling kinderen Afspraken toeleiding doelgroepkinderen VVE

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Harmonisatiemodellen Geen blauwdruk vooraf, maar werkenderwijs ontwikkelen elke variant is op de een of andere manier een vorm van integratie of harmonisatie van voorschoolse voorzieningen Gezamenlijk optrekken met landelijke ondernemersorganisaties, Platform peuterwerk en BOINK

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Variant 1: Gelijkstelling en deels verhoging van de kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kinderopvang gelijke eisen voor leidster-kind ratio gelijke eisen voor groepsgrootte gelijke kwalificatie-eisen personeel

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Variant 2 Volledige harmonisatie voorschoolse voorzieningen gelijke kwaliteitseisen (zie variant 1) gelijke financiering via vraagfinanciering geen eis van werkend of op weg naar werk tegemoetkoming voor max. 15 uur per week voor niet-werkende ouders (doel: belang voor ontwikkeling kinderen)

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Variant 3 Volledige integratie van voorschoolse voorzieningen gelijke kwaliteitseisen (zie variant 1) gelijke financiering (zie variant 2) elke locatie biedt zowel kortdurende als langdurende opvang aan opvang voor alle leeftijdscategorieën

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen en discussie


Download ppt "Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google