De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harmonisatieplannen kabinet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harmonisatieplannen kabinet"— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente

2 Harmonisatieplannen kabinet
Brief 13 juli 2007 ‘Samen spelen, samen leren’ Uitwerking Coalitieakkoord: Het realiseren van een sluitend systeem voor kinderopvang voor 0 – 4 jarigen, waarbinnen taalachterstanden bij kinderen vroegtijdig kunnen worden onderkend en aangepakt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 Brief 23 mei 2008: ‘Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie’ (OKE)
Hoofdlijnen harmonisatie voorschoolse voorzieningen kinderen 0 – 4 jaar Streven: Voor alle kinderen kwalitatief goede opvang in peuterspeelzalen en kinderopvang, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot. Voor alle kinderen die het nodig hebben is er VVE aanbod Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4 Gemeentelijke regierol
Jeugdbeleid en onderwijsachterstandenbeleid Lokaal op orde brengen vve aanbod Bevorderen toeleiding kinderen naar vve Spreiding vve om segregatie tegen te gaan Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Bestuursakkoord Rijk – Gemeenten juni 2007
Goed onderwijs voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van het huidige kabinet. Het draagt bij aan de economieversterking, maar ook aan de sociale samenhang. Het kabinet investeert daarom fors in de verdere kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6 Convenant VVE april 2008 VNG stimuleert gemeenten dat:
Alle doelgroepkinderen VVE (voorschoolse educatie) krijgen Per voor alle doelgroepkinderen aanbod VVE Wegnemen financiële drempels doelgroep Gebruik effectieve VVE programma’s Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 Gemeenten blijven voldoende middelen inzetten voor toegankelijkheid en waarborgen kwaliteit peuterspeelzalen Vereniging van Nederlandse Gemeenten

8 Financiële middelen Uitbreiding vve aanbod, oplopend tot 43,5 miljoen in 2011 Eigen middelen gemeenten 56,5 miljoen Financiële toegankelijkheid peuterspeelzalen doelgroepkinderen, Rijk 20 miljoen vanaf 2009, gemeenten zetten vrijvallende middelen in Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 Eén wettelijk kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk
Leidster – kindratio peuterwerk gelijk aan kinderopvang (1 op 8) Rijk: 30 miljoen in Gemeentefonds vanaf 2010 Amibitieniveau peuterspeelzalen van 0 naar 1 voor wat betreft beroepskrachten Rijk: structureel 5 miljoen vanaf 2010 Minimumeisen voor kwaliteit veiligheid en gezondheid, VOG, pedagogisch plan Vereniging van Nederlandse Gemeenten

10 Stimuleren harmonisatie
Initiatieven voor samenwerking peuterspeelzalen – kinderopvang 6,25 miljoen Ondersteuningstraject voor gemeenten bij harmoniseren voorschoolse voorzieningen VNG maakt harmonisatiemodellen voor lokaal maatwerk Gemeenten bepalen aard en tempo Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 Lokaal educatieve agenda
Jaarlijks (verplicht) overleg met scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en JGZ Gezamenlijke lokale visie Gezamenlijke afspraken Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten Vereniging van Nederlandse Gemeenten

12 Ondersteuningstraject VNG in voorbereiding
Ontwikkeling harmonisatie van onderop Toekomstvisieontwikkeling lokale hoogwaardige pedagogische voorzieningen voor 0 – 4 jaar of 0 – 12 jaar : expertmeetings Regionale workshops Handreiking, inclusief modellen voor lokale harmonisatie voorzieningen Modelverordening kwaliteit peuterspeelzalen Ambtelijke klankbordgroep Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13 Afstemming CJG Integrale visie op lokaal jeugdbeleid
Integrale aanpak risico’s voor ontwikkeling kinderen Afspraken toeleiding doelgroepkinderen VVE Vereniging van Nederlandse Gemeenten

14 Harmonisatiemodellen
Geen blauwdruk vooraf, maar werkenderwijs ontwikkelen elke variant is op de een of andere manier een vorm van integratie of harmonisatie van voorschoolse voorzieningen Gezamenlijk optrekken met landelijke ondernemersorganisaties, Platform peuterwerk en BOINK Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 Variant 1: Gelijkstelling en deels verhoging van de kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kinderopvang gelijke eisen voor leidster-kind ratio gelijke eisen voor groepsgrootte gelijke kwalificatie-eisen personeel Vereniging van Nederlandse Gemeenten

16 Variant 2 Volledige harmonisatie voorschoolse voorzieningen
gelijke kwaliteitseisen (zie variant 1) gelijke financiering via vraagfinanciering geen eis van werkend of op weg naar werk tegemoetkoming voor max. 15 uur per week voor niet-werkende ouders (doel: belang voor ontwikkeling kinderen) Vereniging van Nederlandse Gemeenten

17 Variant 3 Volledige integratie van voorschoolse voorzieningen
gelijke kwaliteitseisen (zie variant 1) gelijke financiering (zie variant 2) elke locatie biedt zowel kortdurende als langdurende opvang aan opvang voor alle leeftijdscategorieën Vereniging van Nederlandse Gemeenten

18 Vragen en discussie Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Download ppt "Harmonisatieplannen kabinet"

Verwante presentaties


Ads door Google